เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
ไดรเออร์ (Air dryer)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์เมมเบรน (Membrane dryers)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ไนโตรเจนบูสเตอร์และคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมัน (Oil free)
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันการเชื่อมต่อ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ปั๊มสูบน้ำ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสูบน้ำ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
Metal halide light towers
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ทำไมต้องเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า

ปั๊มสุญญากาศ GHS VSD⁺ ช่วยให้ Phoenicia Glass Works ในอิสราเอลประสบความสำเร็จด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ภูมิภาค: อิสราเอล
ภาคส่วน: การผลิตขวดแก้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ: การประหยัดพลังงานถึง 43%  

Phoenicia Glass Works ก่อตั้งขึ้นใน Haifa ในปี 1934 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายภาชนะแก้วที่เก่าแก่ที่สุดของอิสราเอลและเป็นบริษัทอิสราเอลเพียงแห่งเดียวที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตภาชนะแก้วที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศและระหว่างประเทศ ลูกค้าของ Phoenicia ได้รับประโยชน์จากการผลิตคุณภาพสูงของอิสราเอลซึ่งตรงตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรอง ISO 9000 สำหรับเหยือกแก้วและขวดแก้วสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ความท้าทาย:

Phoenicia Glass Works ผลิตขวดประมาณ 200 ขวดต่อนาทีและภาชนะแก้วเกือบหนึ่งล้านชิ้นต่อวันโดยมีความต้องการ mbar(a) และ 10,000 m3/h นอกจากปริมาณการผลิตรายวันที่สูงแล้ว Phoenicia ยังเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาตารางเวลาและตารางเวลาการผลิตที่เข้มงวดไว้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่สูงที่สุด

Phoenicia Glass Works เคยใช้ปั๊มใบพัดแบบโรตารี่ (Rotary Vane Pump) รุ่นเก่าห้ารุ่น การติดตั้งนี้จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษามากและมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได้น้อย ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักที่ Phoenicia Glass Works ต้องการให้มีระดับสุญญากาศที่ดีขึ้นและเสถียรเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตรายวันจำนวนมากโดยที่ยังคงรักษาเป้าหมาย ‘เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม’ ของตนไว้

วิธีแก้ปัญหา:

หลังจากประชุมกับ Phoenicia Glass Works เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขาแล้ว เราจึงเสนอปั๊มสุญญากาศชนิดสกรูชนิดฉีดด้วยน้ำมัน GHS 1900 VSD+ ของ Atlas Copco หลังจากที่เห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องนี้แล้ว Phoenicia ได้รับทราบถึงประโยชน์ต่างๆ ของปั๊มสุญญากาศชนิดสกรูที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) พร้อมด้วยโอกาสที่จะประหยัดพลังงานและปรับปรุงระดับสุญญากาศ การติดตั้งระบบสุญญากาศแบบรวมศูนย์ของ Atlas Copco ใหม่นี้ประกอบด้วย GHS 1900 VSD+ จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งควบคุมโดยตัวควบคุม ES16V

ขณะเดียวกันคุณสมบัติการควบคุมจุดที่ตั้งไว้ที่ทันสมัยช่วยให้ปั๊มสุญญากาศสามารถสร้างระดับสุญญากาศที่เสถียรเพื่อช่วยให้ทำการผลิตได้ในปริมาณมากพร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน องค์ประกอบสกรูชนิดฉีดด้วยน้ำมันมีสกรูที่แข็งแรงและแบริ่งขนาดใหญ่ในขณะที่คุณสมบัติการแยกน้ำมันระดับชั้นนำช่วยให้ปั๊มทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา ซึ่งมีผลทำให้ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาลงสำหรับระบบสุญญากาศใหม่เมื่อเทียบกับเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ ปั๊มสุญญากาศ GHS VSD มีฝาครอบชนิด Plug-and-Play ซึ่งช่วยปกป้องระบบภายในและลดระดับเสียงรบกวน ตัวควบคุมส่วนกลาง ES16V ของ Atlas Copco ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำช่วยให้ Phoenicia สามารถตรวจสอบและควบคุมปั๊มสุญญากาศ GHS VSD+ ทั้ง 6 ตัวได้พร้อมๆ กันด้วยอัลกอริธึม ‘Virtual Machine’ ช่วยให้สามารถใช้พลังงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากศูนย์กลาง

ผลลัพธ์:

จากการวัดด้วยความระมัดระวัง เราสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 43% สำหรับ Phoenicia Glass Works ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายังลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากระยะที่ต้องมีการซ่อมบำรุงยาวนานขึ้นซึ่งช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของระบบสุญญากาศได้อย่างมาก สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการวางใจได้ว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เครือข่ายระหว่างประเทศของช่างเทคนิคบริการเฉพาะของ Atlas Copco จะพร้อมให้ความช่วยเหลือ

หัวข้อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

GHS1300VSDplus_packR_out

Oil-sealed screw pumps with VSD technology

Our new innovative and intelligent vacuum pump - the GHS VSD⁺ range of screw vacuum pumps with capacities up to 5004 m³/h - representing a real leap forward in the vacuum industry.

Innovation Award for GHS VSD⁺ vacuum pump

ปั๊มสุญญากาศ GHS VSD⁺ ของ Atlas Copco ได้รับรางวัลการจัดการพลังงาน 2020 ในอินเดีย

6 กันยายน, 2020

ปั๊มสุญญากาศชนิดสกรูซีลด้วยน้ำมัน GHS VSD⁺ ของ Atlas Copco ได้รับรางวัลจากสหพันธ์อุตสาหกรรมอินเดียในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและประหยัดพลังงานแห่งปี 2020

Reference image for Glass Bottle Manufacturing

การผลิตขวดแก้ว

GHS VSD⁺ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนี้ ด้วยเทคโนโลยีสกรูที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันและการควบคุม VSD ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 50%* หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบเดิม

Image showing pasta production in a manufacturing factory

La Molisana ผู้ผลิตพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดรายหนึ่งของอิตาลีไว้วางใจในการรับประกันปั๊มสุญญากาศของ Atlas Copco

26 เมษายน, 2016

La Molisana เป็นผู้ผลิตพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดรายหนึ่งในอิตาลีในปัจจุบันซึ่งมีอายุนานกว่าหนึ่งศตวรรษโดยก่อตั้งขึ้นในปี 1912 ที่เมืองกัมโปบัสโซของอิตาลี ปัจจุบัน La Molisana ผลิตพาสต้ากว่า 40,000 ห่อต่อวัน

Укладка на крыше черепицы, изготовленной на заводе Monier при помози вакуумного оборудования АО "Атлас Копко"

Monier ผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำในยุโรปลดการใช้พลังงานด้วย GHS 575 VSD⁺

15 กุมภาพันธ์, 2015

Monier เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลังคาลาดชั้นนำของโลก ซึ่งผลิตกระเบื้องหลังคามานานเกือบศตวรรษ Monier ยังเป็นผู้ผลิตระบบหลังคา ปล่องไฟ และโซลูชันระบบพลังงาน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในลักเซมเบิร์ก