Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak vytvořit odolné a spolehlivého spoje pomocí samoděrovacího nýtování Atlas Copco.

Techniky kontroly chyb pro dosažení perfektní kvality každého spoje SPR.

Je nutné si ověřit, zda jsou samoděrovací nýty správně vložené. Můžete vizuálně zkontrolovat hlavu nýtu, ze které by mělo být zřejmé, zda jde o neporušený spoj, to ale není vše.

Prvky odolného a spolehlivého spoje

Samoděrovací nýtování je jednoranový dvoustranný upevňovací proces, při kterém se pod tlakem zavádí polodutý nebo dutý nýt speciálně tvarovaný pro vytvoření spoje. Konstrukce použitého nýtu a raznice spolu s charakteristikami nýtovaného materiálu určují kvalitu vytvořeného spoje v rámci pevnosti a odolnosti vůči korozi.

Při použití metody spojení SPR je třeba nastavit určitá základní konstrukční pravidla:
•    Tvárný materiál by měl být dole;
•    Poměr síly plechů: Spodní plech nesmí překračovat 33 % celkové tloušťky spoje.

Vyhodnocování spojů vytvořených pomocí samoděrovacího nýtování

Měření některých snadno identifikovatelných proměnných umožňuje vytvoření záznamu ve fázi vyhodnocování, který může být později porovnáván v rámci kontroly kvality během celé doby provozu.

Nedestruktivní externí kontrola může poskytnout dobrou indikaci, zda je spoj v rozsahu nastavené specifikace. Změny, například tvaru nýtu nebo úrovně zarovnání hlavy, jsou určitou známkou, že se něco v procesu mění.

Provedení řezu spoje ve fázi vyhodnocování poskytuje důležité informace o charakteristikách spoje. Ukazuje, jak pevný spoj bude, jaká bude jeho odolnost vůči korozi a jak bude proces stabilní.

Přístroj pro měření zarovnání

Přístroj pro měření zarovnání výšky hlavy
Primární nedestruktivní způsob procesní kontroly využívá zarovnání hlavy. V rámci manuální kontroly lze v dohodnutých intervalech provádět odečty pomocí přístroje pro měření zarovnání.

Pokud je spoj správně navržen, odchylky v zarovnání hlavy jsou indikátorem toho, že se něco změnilo v procesu upevňování a vady mohou být způsobené pevností nebo odolností spoje vůči korozi.

Během fáze návrhu bude spoj vytvářet jmenovité odečty zarovnání hlavy ukazující, že hlava nýtu může být mírně nad povrchem vrchního plechu. To je přijatelné, pokud je dobrý kontakt mezi spodní stranou hlavy nýtu a plechem. Kritéria kontroly je třeba v této fázi nastavit na příslušný odečet. Přístroj pro měření zarovnání se používá pouze jako porovnávací nástroj, který detekuje změnu od přípustného tvaru.

Sledování procesu

Sledování procesu při samoděrovacím nýtování
Sledování procesu poskytuje určitou jistotu v reálném čase, že nedošlo k odchylkám od procesu, který byl navržen na začátku. Počítačové sledování procesu může také zaznamenávat historické podrobnosti vad a vývoj během výroby.

Sledování procesu využívá zpětnou vazbu během zavádění, aby bylo možné sledovat proces po celou jeho dobu. Systém se „naučí“ specifikace dobrého spoje během fáze vyhodnocování. Tyto údaje se pak využívají k porovnávání během fáze kontroly. To se provádí s využitím limitů, které jsou převedeny na křivku. Každý spoj vytváří vlastní křivku, která se umístí na základnu. Pokud je křivka mimo nastavené limity, je označena praporkem.

Testování tahem

Testování tahem
Nejlepším ukazatelem při určování pevnosti spoje je provedení zkoušky spoje tahem. Kdykoli je to možné, doporučuje se používat materiály ze součástí aplikace, aby se eliminovaly zavádějící výsledky.

Nejsmysluplnější zkoušky tahem se provádí tak, že je jediný nýt podroben tahu ve střihu a při stažení, kdy je spodní plech stažen z ostatních plechů. Při porovnávání integrity nýtových spojů jsou za nejvíce relevantní výsledky považovány hodnota Fmax a absorpce energie ve střihu, jelikož je to nejběžnější typ zátěže; a při stažení, jelikož se jedná o nejhorší případ zátěže, který odhalí jakoukoli slabinu spoje.

Při zkoušce tahem je nýtový spoj vytahován až do jeho destrukce. Pohledem na výsledné zbytky odstřižku lze stanovit možnou vadu spoje. Mezi nejběžnější vady zjištěné při testování patří následující případy:
  • Vytržení konce nýtu ze spodního plechu – nejběžnější u spojování více vrstev plechů, když je spodní plech podobně tlustý nebo tenčí než vrchní plechy nebo když je nýt kratší, než by bylo ideální, z důvodu racionalizace procesu u mnoha spojů.

  • Opěrná část hlavy nýtu mimo vrchní plech – nejhorší možná vada; zde je spoj tak pevný, jak by mohl být bez zvětšení průměru hlavy nýtu. Tato vada je nejčastější u spojů 2 plechů, kde je vrchní plech výrazně tenčí.

Příčný řez

Vyhodnocování příčného řezu
Makroskopické zkoušení příčného řezu nýtů je jedinou metodou, která je schopná přímo posoudit vady pod povrchem a charakteristiky styčných ploch mechanicky upevněného spoje. Po navržení spoje SPR je důležité zkontrolovat, zda se během výroby nýtovač a nýtovaný materiál chovají podle původních specifikací. To se provádí tak, že se u základního spoje změří důležité parametry, aby měly výrobní spoje několik údajů, které lze použít pro účely porovnávání. Tyto parametry jsou následující:
  • K – Zarovnání hlavy na vrchním plechu
  • i – Zajištění ve spodním plechu
  • t-min – Minimální zbývající materiál spodního plechu
Je možné přidat tolerance těchto naměřených parametrů, pokud testování ukazuje, že bezpečný spoj umožňuje malou odchylku. Například, pokud je spoj navržen s 0,4mm zajištěním, ale do návrhu se vloží rezerva, že spoj může být účinný pouze při 75% pevnosti spoje, potom může být dolní tolerance nastavena na 0,3 mm, potvrdí-li to testování. Spoj by měl být odříznut pod svým středem, aby bylo možné provést přesné měření hodnot „i“ a „t-min“. To lze potvrdit změřením šířky hlavy a kontrolou údaje oproti známému průměru hlavy kontrolovaného nýtu.

Správný spoj pro vaši aplikaci

Kvalitní návrh správného nýtu pro vaši aplikaci má zásadní význam. Zahrnutí našich odborníků do fáze vývoje vašeho projektu zajistí, že dosáhnete kýženého výsledku hned napoprvé.