Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Giới thiệu về Nhiệt động lực học: Nguyên lý và định luật

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Một trong các ngành vật lý rất thú vị là nhiệt động lực học, đặc biệt là để hiểu sâu hơn về máy nén khí. Bài viết này cố gắng cung cấp cho bạn một giới thiệu ngắn về nhiệt động lực học, thảo luận về các nguyên lý chính và định luật Gas  của Boyle xông và Charles

Các định luật của Nhiệt động lực học

Năng lượng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, như nhiệt, vật lý, hóa học, bức xạ (ánh sáng, v.v.) và năng lượng điện. Nhiệt động lực học là nghiên cứu về năng lượng nhiệt, tức là khả năng mang lại sự thay đổi trong một hệ thống hoặc dùng để thực hiện sinh công .

Định luật đầu tiên của nhiệt động lực học thể hiện nguyên tắc bảo tồn năng lượng. Năng lượng có thể không được tạo ra cũng như không bị phá hủy, theo đó, tổng năng lượng trong một hệ kín luôn được bảo toàn, do đó không đổi và chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Điều này, nhiệt là một dạng năng lượng có thể được tạo ra hoặc chuyển đổi thành dạng khác.

Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học cho rằng có một xu hướng trong tự nhiên là tiến tới một trạng thái biến đổi phân tử lớn hơn. Entropy là thước đo của biến đổi: Tinh thể rắn, dạng vật chất có cấu trúc phổ biến nhất, có giá trị entropy rất thấp. Khí, có cấu trúc không theo trật tự cao hơn, có giá trị entropy cao. Năng lượng tiềm năng của các hệ thống năng lượng tách biệt luôn sẵn sàn để thực hiện công việc giảm đi khi tăng entropy. Định luật Nhiệt động lực học thứ hai tuyên bố rằng nhiệt không bao giờ có thể “tự nỗ lực của chính nó" chuyển từ vùng có nhiệt độ thấp hơn sang vùng có nhiệt độ cao hơn.

Định luật khí Boule’s & Charles’

Boyle's law states that if the temperature is constant (isotherm), then the product of the pressure and volume are constant (formula)
Định luật Boyle nói rằng nếu nhiệt độ không đổi (đẳng nhiệt), thì kế cả hệ số nhân của của áp suất và thể tích là không đổi.

p = Áp xuất tuyệt đối
V = Thể tích
Charles's law says that at constant pressure (isobar), the volume of a gas changes in direct proportion to the change in temperature (formula)
Định luật Charles nói rằng ở áp suất không đổi (isobar), thể tích của khí thay đổi theo tỷ lệ trực tiếp với sự thay đổi nhiệt độ

V = Thể tích
T = Nhiệt độ tuyệt đối
The general law of state for gases is a combination of Boyle's and Charles's laws. This states how, pressure, volume and temperature will affect each other. formula
Luật chung của các loại khí là sự kết hợp giữa luật của Boyle và Charles. Điều này cho biết làm thế nào, áp suất, khối lượng và nhiệt độ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Khi một trong các biến này được thay đổi, điều này ảnh hưởng đến ít nhất một trong hai biến còn lại.

p = Áp suất tuyệt đối
V = Thể tích riêng
T = Nhiệt độ tuyệt đối
The individual gas constant R only depends on the properties of the gas. If a mass m of the gas takes up the volume V, formula
Hằng số khí R riêng lẻ chỉ phụ thuộc vào tính chất của khí. Nếu một khối lượng m của khí chiếm thể tích V, mối quan hệ có thể được viết:

p = Áp suất tuyệt đối
V = Thể tích riêng
T = Nhiệt độ tuyệt đối
n = số mol
R = Hằng số khí

Các bài liên quan

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Nhiệt được truyền như thế nào?

2 tháng tư, 2020

Để hiểu hoạt động của khí nén, một giới thiệu cơ bản về vật lý có thể đi một chặng đường dài. Tìm hiểu thêm về nhiệt động lực học và tầm quan trọng của trong việc tìm hiểu cách thức hoạt động của máy nén khí.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Sự thay đổi các trạng thái khí

2 tháng tư, 2020

Để hiểu hoạt động của khí nén, một bài giới thiệu cơ bản về vật lý có thể đi một chặng đường dài. Tìm hiểu thêm về nhiệt động lực học và tầm quan trọng của chúng trong việc tìm hiểu cách thức hoạt động của máy nén khí.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Dòng khí trong ống và tiết lưu

2 tháng tư, 2020

Để hiểu hoạt động của khí nén, một giới thiệu cơ bản về vật lý có thể đi một chặng đường dài. Tìm hiểu thêm về nhiệt động lực học và tầm quan trọng của chúng quan trọng trong việc tìm hiểu cách thức hoạt động của máy nén khí.