Zavrieť

Ciele skupiny

V spoločnosti Atlas Copco sme odhodlaní byť súčasťou riešenia pre lepší zajtrajšok. To znamená, že chceme inovovať z dlhodobého hľadiska, aby sme zákazníkom pomohli posúvať spoločnosť vpred. Znamená to minimalizovať dopad našich prevádzok a výrobkov na životné prostredie. Znamená to zaistiť bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov a to, že naša spoločnosť zostane úsporná a efektívna. Chceme tiež splniť najvyššie etické štandardy s nulovou toleranciou ku korupcii v celom hodnotovom reťazci.

S cieľom zabezpečiť trvalú hodnotu pre všetky zúčastnené strany sa zameriavame na tieto oblasti trvalej udržateľnosti: výrobky a služby, ľudia, bezpečnosť a pohoda, etika a životné prostredie. Tieto oblasti, spolu so ziskovosťou a rozvojom, považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého úspechu. Pokrok vo vzťahu k cieľom stanoveným v týchto oblastiach je súčasťou variabilných platových príplatkov pre výkonné vedenie a ostatných zamestnancov.  

Skupina Atlas Copco sa zameriava na ciele udržateľného rastu

Financial focus area image

Finančné ciele

 • Rast tržieb meraný počas obchodného cyklu by mal byť 8 %.
 • Trvalo vysoká návratnosť vloženého kapitálu neustálym úsilím o prevádzkovú dokonalosť a generovanie rastu.
 • Zisk vo forme dividend akcionárom by mal byť približne 50 %.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Ciele v oblasti ľudských zdrojov

 • 30 % zamestnancov ženského pohlavia do roku 2030.
 • Zamestnanci Atlas Copco zastávajú názor, že cítia spolupatričnosť k spoločnosti – čo presahuje globálny štandard, ktorý poskytol dodávateľ zamestnaneckých prieskumov, a neustále sa zvyšuje
 • Zamestnanci spoločnosti Atlas Copco zastávajú názor, že naša pracovná kultúra je kultúrou rešpektu, spravodlivosti a otvorenosti – čo presahuje globálny štandard, ktorý poskytol dodávateľ zamestnaneckých prieskumov, a neustále sa zvyšuje.
 • Zamestnanci spoločnosti Atlas Copco zastávajú názor, že v spoločnosti existuje príležitosť učiť sa a rásť – čo presahuje globálny štandard, ktorý poskytol dodávateľ zamestnaneckých prieskumov, a neustále sa zvyšuje.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Ciele v oblasti bezpečnosti a pohody

 • Zamestnanci skupiny Atlas Copco zastávajú názor, že spoločnosť má skutočný záujem o ich pohodu. Hodnotenie v zamestnaneckom prieskume by sa malo neustále zvyšovať.
 • Vyvážená bezpečnostná pyramída s väčším počtom hlásení, pri ktorých sa odhalí riziko ako tých, ku ktorým takmer došlo, väčším počtom hlásení o prípadoch, ku ktorým takmer došlo ako tých, kde došlo k ľahkým zraneniam a s väčším alebo rovnakým počtom hlásení o ľahkých zraneniach v porovnaní so zaznamenateľnými zraneniami.​

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Ciele v oblasti klímy a životného prostredia

 • Aby sa globálne zvýšenie teploty udržalo na 1,5-stupňovom maxime, - 46 %-ný pokles emisií CO2e* (v tonách) z rozsahu 1 & 2 do roku 2030 v porovnaní so základnou hodnotou z roku 2019.
 • Aby sa globálne zvýšenie teploty udržalo výrazne pod 2 stupňami, - 28 %-ný pokles emisií CO2e* (v tonách) z rozsahu 3 do roku 2030 v porovnaní so základnou hodnotou z roku 2019.
 • Neustále zvyšovanie % významných priamych dodávateľov so schváleným systémom environmentálneho riadenia.​
 • Neustále medziročné znižovanie spotreby vody vo vzťahu k nákladom na predaj.
 • 100 % opätovne použitý, recyklovaný alebo zhodnotený odpad z interných prevádzok do roku 2030. 

Application expert on field

Ciele v oblasti produktov a služieb

 • 100 % projektov nových a prepracovaných produktov zahŕňa ciele na zníženie uhlíkovej stopy.
 • Do roku 2024 bude mať skupina Atlas Copco Group spoločnú metodológiu na hodnotenie cirkulárnosti nových alebo prepracovaných produktov.

* CO2 sa vzťahuje na oxid uhličitý a CO2e je "ekvivalent oxidu uhličitého", ktorý zahŕňa CO2 a ďalšie skleníkové plyny. Ekvivalent je miera toho, do akej miery plyn prispieva ku globálnemu otepľovaniu v porovnaní s oxidom uhličitým.  

Prečítajte si viac o našich cieľoch a výsledkoch na webovej stránke skupiny (v angličtine).
Business team analyzing financial data.
Prečítajte si viac o našich cieľoch a výsledkoch na webovej stránke skupiny (v angličtine).