Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Právne ustanovenia a zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú lokalitu spoločnosti Atlas Copco. (Skupina Atlas Copco a jej dcérske spoločnosti sa označujú ako „Atlas Copco“, „my“, „nás“ a „naše“).

Teší nás, že sa zaujímate o našu spoločnosť.

Nižšie sú uvedené informácie právneho charakteru, ktoré sa týkajú návštevníkov tejto webovej lokality. Okrem toho tu nájdete aj naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré ozrejmujú, aký druh údajov sa môže zhromažďovať a spracovávať a ako môžeme použiť tzv. súbory „cookie“. Ďakujeme vám za prečítanie obsahu tejto lokality, a ak akceptujete všetky podmienky, tak aj za navštevu našej webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality akceptujete všetky zmluvné podmienky.
Skupina Atlas Copco sa skladá z niekoľkých právnych subjektov, pričom každý z nich je zodpovedná za svoje produkty a obchodné vzťahy. V žiadnom prípade nemôže byť jedna právnická osoba v rámci skupiny Atlas Copco zodpovedná a ani neručí za činy alebo zanedbania inej právnickej osoby v rámci skupiny. Získaním informácií prostredníctvom tejto webovej lokality alebo iným použitím stránky akceptujete, že zodpovednosť za produkt, ponuku alebo marketingové informácie sú obmedzené priamo len na zainteresovanú právnickú osobu.
Informácie na webovej lokalite sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a bez následného vyvodenia akéhokoľvek záväzku alebo zodpovednosti voči našej spoločnosti. Obsah tejto webovej lokality je k dispozícii pre pohodlie návštevníkov a obsahuje iba nezáväzné informácie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení zverejňovať žiadne odkazy na túto webovú lokalitu.
Vyvinieme primeranú snahu, aby informácie na našej webovej lokalite boli čo najpresnejšie. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYJADRENIA OHĽADOM PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, ČASOVEJ SPRÁVNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV DANÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO ICH VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME AKCEPTOVAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK, PRIAME ČI NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO INÉ ŠKODY VYVOLANÉ POUŽITÍM, ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU ALEBO JEJ OBSAH. TO ZAHŔŇA, AVŠAK NIE VÝLUČNE, NÁHRADY ŠKODY ZA STRATU ZISKU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, za STRATU PROGRAMOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV VO VAŠOM INFORMAČNOM SYSTÉME A POD. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU VYKONAŤ VŠETKY NEVYHNUTNÉ OPATRENIA A ZABEZPEČIŤ, ŽE ČOKOĽVEK VYBERÁTE PRE VAŠE POUŽITIE, NEOBSAHUJE VÍRUSY, ČERVY, TRÓJSKE KONE ALEBO INÉ VECI DEŠTRUKTÍVNEJ POVAHY. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYJADRENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ BY SA VZŤAHOVALI NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY VLASTNENÉ TREŤOU STRANOU, KU KTORÝM BY STE SA MOHLI DOSTAŤ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY.

Autorské práva, obchodné značky a iné práva duševného vlastníctva

Obsah tejto webovej lokality, vrátane avšak nie limitovaný len na logá, ochranné známky, obchodné názvy, texty, obrázky, grafiku, zvuk, animácie a video súbory, tiež ich usporiadanie na webovej lokalite, je vlastníctvom našej spoločnosti alebo jedného či viacero ďalších subjektov skupiny Atlas Copco, alebo tretích strán a sú predmetom duševného vlastníctva. Obsah týchto webových lokalít nesmie byť reprodukovaný, kopírovaný, prenášaný, publikovaný, distribuovaný, upravovaný, premiestňovaný alebo umiestňovaný na iné webové lokality alebo do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Všetky práva duševného vlastníctva obsiahnuté na webových lokalitách vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva a patentových práv, sú vyhradené a akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od príslušného vlastníka je prísne zakázané. Nič z obsahu týchto webových lokalít sa nesmie vykladať ako poskytnutie akéhokoľvek vyjadrenia alebo predpokladanej licencie či práva použiť naše duševné vlastníctvo, duševné vlastníctvo akéhokoľvek iného subjektu skupiny Atlas Copco alebo tretej strany.

Zásady ochrany osobných údajov

IP adresy, internetové prehliadače, operačné systémy, názvy domén: keď vstúpite na našu webovú lokalitu, môžeme získať IP adresu vášho počítača. IP adresa vás neidentifikuje ako individuálnu osobu, ale identifikuje vášho poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie neosobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať, zahrňujú typ použitého internetového prehliadača, typ použitého operačného systému počítača a názov domény webovej lokality, z ktorej ste navštívili našu lokalitu. Informácie sa zhromažďujú, pretože nám poskytujú všeobecné demografické informácie, napríklad o geografickej polohe našich návštevníkov a dobu, akú strávili na našich lokalitách. Zber takého druhu informácií nám umožňuje spravovať naše webové lokality, diagnostikovať problémy servera, analyzovať trendy, štatistiky a poskytovať lepšie služby zákazníkom.

Súbory „cookie“

Keď navštívite našu stránku, môžeme do vášho počítača odoslať súbory typu „cookie“. „Cookie“ je malý textový súbor alebo dáta, ktoré môže navštívená webová lokalita uložiť do vášho počítača. Súbory „cookie“ samy osebe neobsahujú žiadne osobné informácie. Avšak, ak nám poskytnete osobné informácie (napríklad registráciou internetovej služby alebo nami poskytnutého hesla), môžu byť tieto informácie prepojené s informáciami obsiahnutými v súboroch „cookie“. Existujú dva typy súborov „cookie“. Prvý typ sa ukladá do vášho počítača na dlhšiu dobu a môže v ňom zostať uložený aj po vypnutí počítača. Takýto súbor „cookie“ sa môže napríklad použiť na informovanie návštevníka o aktualizáciach na webovej lokalite od jej posledného navštívenia. Druhý typ súborov „cookie“ sa nazýva relačný súbor cookie. Tieto súbory „cookie“ sa pri návšteve webových lokalít dočasne ukladajú do pamäti počítača. To sa práve robí, napríklad, kvôli sledovaniu vami zvoleného jazyka na webovej lokalite. Relačné súbory „cookie“ sa neukladajú do počítača na dlhšiu dobu, keď zatvoríte webový prehliadač. Pri zbere alebo spracovaní informácií získaných pomocou súborov „cookie“ môžeme využívať pomoc tretej strany.

Súbory „cookie“ môžeme použiť na niekoľko účelov, napríklad:

 • na vytváranie anonymných štatistík týkajúcich sa vzorov a trendov pri prehliadaní internetu,
 • na analyzovanie predajných údajov,
 • na realizáciu marketingového výskumu,
 • na prispôsobenie obsahu webovej lokality alebo jej funkcií,
 • pri poskytovaní pomoci používateľom webových lokalít alebo sledovaní návštev určitých internetových služieb,
 • na umožnenie používateľo s heslami znova vstúpiť na určité webové lokality bez nutnosti opätovného zadávania informácií.

Ako zakázať súbory „cookie“:

Väčšinu internetových prehliadačov môžete nastaviť tak, aby blokovali prijímanie súborov „cookie“, zmazali súbory „cookie“ z pevného disku počítača, alebo vás upozornili, že lokalita obsahuje súbory „cookie“, ešte predtým ako je súbor „cookie“ uložený. Ďalšie informácie o týchto funkciách získate v pokynoch alebo nápovedi webového prehliadača. Berte na vedomie, že niektoré z našich webových lokalít nemusia bez použitia súborov „cookie“ správne fungovať.

Osobné údaje

Táto časť vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré by sme inak mohli získať či generovať, pričom sa týkajú vás („Osobné údaje“). Spoločnosť Atlas Copco zaviedla technické, administratívne a fyzické opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať (pozrite si ich ďalej). Spoločnosť Atlas Copco bude vždy dodržiavať miestne zákony a predpisy, a nebude zhromažďovať ani používať osobné údaje v miestach, kde je to zákonom zakázané.

Aké osobné údaje môže spoločnosť Atlas Copco zhromažďovať?
„Osobné údaje“ sú údaje, prostredníctvom ktorých je fyzická osoba identifikovateľná alebo prostredníctom ktorých môže byť identifikovaná. Môžeme zhromažďovať, používať a spracovávať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť služby, produkty alebo informácie, ktoré požadujete.
Vaše osobné údaje nebudeme zhromažďovať bez vášho vedomia alebo povolenia, ani nebudeme takéto údaje predávať či prenajímať. Aby sme vám mohli poskytnúť konkrétny produkt, službu alebo informácie, prípadne spracovať transakciu, môžeme od vás požadovať osobné údaje. Vždy, keď ich budeme zhromažďovať, bude vám to oznámené.

Ako môže spoločnosť Atlas Copco využívať osobné údaje, ktoré zhromažďuje?
Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie produktu, služby alebo informácií, spracovanie transakcie, alebo ak nám údaje odošlete na iné účely, napríklad pri žiadosti o zamestnanie.
Zhromažďovanie osobných údajov sa bude voči vám vykonávať transparente (vrátane uvedenia právneho základu takéhoto spracovania) a budete mať príležitosť rozhodnúť sa, či nám tieto údaje poskytnete alebo nie. Ak sa rozhodnete akékoľvek požadované osobné údaje neposkytnúť, spoločnosť Atlas Copco pravdepodobne nebude môcť dokončiť vašu transakciu alebo poskytnúť požadované informácie, služby či produkty.
Po zhromaždení údajov jasne uvedieme účely, na ktoré by mohli byť osobné údaje použité, ako aj obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.
V prípade potreby budeme musieť získať váš súhlas, aby sme mohli používať vaše osobné údaje na jeden alebo viac z uvedených účelov. Máte rôzne práva, ktoré vyplývajú zo spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu. Ak sa neskôr rozhodnete svoj súhlas zrušiť, zaistíme, aby sa takéto odstúpenie dalo uskutočniť spôsobom, ktorý je rovnako jednoduchý ako ten, pri ktorom ste nám svoj súhlas udelili.

S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje:
Vzhľadom na to, že Atlas Copco je globálna spoločnosť, ktorá pôsobí vo veľa rôznych krajinách, môžeme vaše osobné údaje previesť z jedného právneho subjektu na iný, alebo z jednej krajiny do druhej, aby sme dosiahli vyššie uvedené účely spracovania. Vaše osobné údaje odovzdáme v súlade s platnými právnymi požiadavkami a iba v rozsahu potrebnom na vyššie uvedené účely. V rámci spoločností skupiny Atlas Copco sa osobné údaje prenášajú podľa rovnakých pravidiel a úrovní zabezpečenia. V prípade potreby budú zavedené dohody o spracovaní údajov, aby sa zaistila potrebná úroveň ochrany.
Spoločnosť Atlas Copco sa opiera o dostupné právne mechanizmy, ktoré umožnia zákonný prenos osobných údajov cez hranice. V rozsahu, v akom sa spoločnosť Atlas Copco spolieha na štandardné zmluvné doložky (nazývané aj modelové doložky) na povolenie prevodu, bude spoločnosť Atlas Copco dodržiavať tieto požiadavky vrátane prípadov, v ktorých môže dochádzať ku konfliktu medzi týmito požiadavkami a týmto oznámením.
Spoločnosť Atlas Copco nebude predávať ani inak zdieľať vaše osobné údaje mimo skupiny spoločností Atlas Copco s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • v prípade, že ide o poskytovateľov služieb, s ktorými má spoločnosť Atlas Copco zmluvný vzťah, aby poskytovali služby v našom mene. Spoločnosť Atlas Copco bude zdieľať vaše osobné údaje iba s poskytovateľmi služieb, ktorých spoločnosť Atlas Copco zmluvne zaviazala nepoužívať či nezverejňovať informácie s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na dodržanie zákonných požiadaviek;
 • v prípade dodržiavania zákonných povinností vrátane, nie však výlučne, prípadov v reakcii na legitímnu právnu žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych regulačných orgánov;
 • v prípade vyšetrovaniapodozrivej alebo nezákonnej činnosti;
 • s cieľom zabrániť fyzickým škodám alebo finančným stratám,
 • alebo v rámci podpory predaja alebo prenosu celého podnikania či jeho časti, alebo majetku (vrátane bankrotu).

Odstránenie, oprava, aktualizácia alebo sprístupnenie vašich osobných identifikovateľných údajov:
Ak chcete odstrániť, opraviť, aktualizovať alebo sprístupniť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo ak máte akékoľvek obavy v tejto súvislosti, neváhajte nás kontaktovať. Ak nás budete kontaktovať v tejto súvislosti, uveďte názov webovej lokality alebo adresu, na ktorej ste poskytli informácie, a rovnako uveďte vaše kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail adresu, poštovú adresu, atď.), ktoré ste v tom čase poskytli.

Zabezpečenie

Vykonávame technické a administratívne opatrenia, aby sme ochránili osobné údaje a iné dáta na našich serveroch a zabránili neautorizovanému prístupu, strate alebo zmene údajov. Avšak žiadny server ani prenos cez internet nie sú stopercentne bezpečné. Preto akúkoľvek činnosť alebo komunikáciu vykonávate na vlastné riziko.

Ďalšie informácie a sťažnosti
Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov vám poskytne náš kontaktný pracovník odboru na ochranu osobných údajov v rámci našej skupiny (privacy.officer@se.atlascopco.com) Ak nevyriešime ktorúkoľvek z vašich požiadaviek, alebo vám neposkytneme opodstatnený dôvod, prečo nie sme schopní tak urobiť, máte právo obrátiť sa na dozorný orgán a podať sťažnosť.

Odkazy na webové lokality tretích strán

Niektoré z našich webových lokalít môžu obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Berte na vedomie, že nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov, obsah alebo postupy takýchto ďalších webových lokalít alebo ich vlastníkov či operátorov.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov.