AMES (Automatic Monitoring and Extinguishing System) använder rök- och värmedetektorer via ett beslutssystem som för det första stänger av motorn/drivkällan och sedan, om och när så är lämpligt, släcker orsaken till den eventuella faran med CO2 (eller liknande säkert medel).