Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Så skapar du ett starkt och tillförlitligt förband med självstansande nitar från Atlas Copco

Felelimineringstekniker som ger perfekt SPR-förbandskvalitet.

Du behöver se till att de självstansande nitarna är korrekt applicerade. Du kan visuellt kontrollera nitens överdel.

Delar av ett starkt och tillförlitligt förband

Självstansande nitning sker med en enda dubbelsidig fastsättning via insättning av en rörformad eller rörliknande nit som är speciellt utformad för att skapa förbandet. Utformningen av niten och filen samt underlagets material avgör förbandets styrka och korrosionsbeständighet.

Självstansande nitar som förbandsmetod kräver följande förutsättningar:
• Ett formbart material bör vara i botten.
• Tjockleksförhållande: den nedersta plåten måste utgöra minst 33 % av förbandets totala tjocklek.

Utvärdering av förband

Genom att mäta några enkla variabler upprättas ett protokoll vid utvärderingen, som sedan kan jämföras som en kvalitetskontroll genom hela processen.

Icke-destruktiva externa kontroller kan ge en bra indikation på om förbandet är inom specifikationen. Förändringar av nitens överdel är ett tecken på att något i processen håller på att förändras.

Uppdelning av förbandet i utvärderingssteget ger en viktig inblick i förbandets egenskaper. På så sätt går det att utröna hur starkt, korrosionsbeständigt och stabilt förbandet blir.

Jämnhetsmätare

Jämnhetsmätare i huvudnivå
Den primära icke-destruktiva metoden för kontroll i processen görs med överdelens passform. En jämnhetsmätare kan användas för att göra avläsningar med jämna mellanrum som en manuell kontroll.

När ett förband är korrekt utformat är variationer i överdelens passform ett tecken på att något har förändrats i monteringsprocessen och fel kan orsakas av förbandets styrka eller korrosionsbeständighet.

Under projekteringsfasen ger ett förband ett nominellt värde på överdelens jämnhet, som indikerar att nitens överdel kan ligga något över den översta plåtens yta. Detta är acceptabelt så länge nitens nedre överdel och plåten har bra kontakt med varandra. Inspektionskriterierna bör ställas in på lämpligt värde i det här skedet. Jämnhetsmätaren används som ett verktyg för jämförelse för att upptäcka avvikelser från den accepterade designen.

Processövervakning

Processövervakning av självstansande nitar
Processövervakning kan ge en viss försäkran i realtid om att det inte har skett någon avvikelse jämfört med utgångspunkten. Datorbaserad processövervakning kan också föra en historik över fel och trender under produktionen.

Processövervakning använder feedback under isättningen för att övervaka processen. Systemet ”lär sig” specifikationerna för ett bra förband under utvärderingsfasen. Denna data kan sedan jämföras mot kontrollfasen. Det görs genom att använda begränsningar som tillämpas på en kurva. Varje förband producerar sin egen kurva, som överlagras på basen. Om kurvan faller utanför de angivna gränserna flaggas den.

Dragprovning

Dragprovning
Den bästa indikationen på förbandets styrka är att genomföra en dragprovning. Det rekommenderas att materialet från applikationens komponenter används när det är möjligt för att undvika missvisande resultat.

Den optimala dragprovningen är när en enda nit utsätts för skjuvning och urrivning där bottenplåten dras bort från de andra plåtarna. Vid jämförelse av integriteten hos nitade förband är F-max och energiupptagning vid skjuvning de mest relevanta resultaten, eftersom dessa utgör den vanligaste påfrestningen, samt vid urrivning, då denna är den värsta påfrestningen för niten och förvärrar eventuella svagheter i förbandet.

Vid dragprovningen dras nitförbandet tills det går sönder. Genom att titta på resultatet går det att avgöra förbandets feltyp. Här följer de vanligaste feltyperna när ett förband har testats tills det går sönder:
  • Nitens underdel slits ut ur bottenplåten – vanligast vid flera förband på varandra eller när den nedre plåten har liknande eller tunnare tjocklek än övre plåtar, eller när niten är kortare än optimalt på grund av att processen fördelas på många förband.

  • Nitens överdel slits ut ur den översta plåten – den ultimata feltypen. Här är förbandet maximalt starkt utan att öka diametern på nitens överdel. Den här typen är vanligast vid två förband när den översta plåten är betydligt tunnare.

Tvärsnitt

Tvärsnittstest
Makroskopisk undersökning av förband i tvärsnitt är den enda metod som direkt kan utvärdera defekter under ytan och de mellanliggande egenskaperna hos ett mekaniskt fäst förband. När ett SPR-förband har utformats är det viktigt att kontrollera under produktionen att nithylsan och det material som nitas fast beter sig som ursprungligen angivits. Kontrollera detta genom att mäta viktiga parametrar på basförbandet så att det finns ett antal siffror att använda för jämförelse med förbanden i produktionen. Dessa parametrar är som följer:
  • K – överdelens passform mot översta plåten
  • i – förregling i bottenplåten
  • t-min – minsta kvarvarande material på bottenplåten
Toleranser för dessa uppmätta parametrar kan läggas till om testerna visar att ett säkert förband möjliggör en liten variation. Om till exempel ett förband är utformat med 0,4 mm förregling, men det finns tillräcklig marginal i utformningen så att förbandet kan vara effektivt med endast 75 % av förbandets styrka, kan den nedre toleransen anses vara 0,3 mm om testerna bekräftar det. Det är viktigt att förbandet skärs i mitten för att få korrekta mätningar av ”i” och ”t-min”. Kontrollera genom att mäta överdelens bredd och jämföra med diametern för överdelen på den nit som kontrolleras.

Rätt förband för din applikation

Det är viktigt att utforma rätt förband för era applikationer. Vi är med under projektets utvecklingsfas och ser till att det blir rätt från början.