Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Tillverkningsdata en outnyttjad resurs i många tillverkande företag

Inom den svenska industrin lagras allt större mängder tillverkningsdata i maskiner och verktyg. Genom att inte koppla samman produktionsutrustning och på övergripande nivå analysera och omvandla data till användbar information går många industriföretag miste om möjligheterna att sänka kostnader, optimera produktionen och få ett mer förutseende underhåll. Brist på förståelse och kompetens, men också avsaknad av rätt teknik för sammankoppling, är några skäl till att tillverkningsdata blir kvar som isolerade och outnyttjade informationsöar på produktionsgolven.

I februari beskrev Dagens Industri i artikeln Så kan industrin spara tiotals miljarder varje år om de kostnader industrin kan spara genom att börja samla in och analysera tillverkningsdata. En förutsättning för detta är dock att det skapas en integrering mellan produktionsutrustning och även användarvänliga gränssnitt som gör det enkelt att på ledningsnivå få tillgång tilI viktiga tillverkningsdata. I forskningsprojektet SMASh (Smart Maintenance Assessment), som sker i samverkan mellan Chalmers och flera storbolag, tittar forskarna på möjligheten att utveckla tjänster för att implementera Smart Maintenance inom industrin och även vilka effekterna skulle bli för svenska industriföretag.

En av de viktigaste aspekterna är att företagen måste fatta faktabaserade beslut kring sitt underhållsarbete, istället för att bara gå på erfarenhet och gissningar, genom att börja samla in stora datamängder från maskinerna i produktionen

Anders Skoogh, docent på Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers i artikeln i Di.

Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv och det finns en stor brist på framförhållning. Aktiviteter och beslut med koppling till tillverkningsprocesser baseras ofta på händelser som redan har inträffat, exempelvis maskinstopp och konsekvenser av att man saknar fullständiga orderdata. Den reaktiva problemhanteringen kan resultera i både dyrbara produktionsstopp och lägre produktivitet än planerat. Produktiviteten kan också påverkas negativt av felaktig, försenad, inkonsekvent och/eller bristfällig information samt operatörer och maskiner som inte har möjlighet att använda tillgänglig information/tillverkningsdata i realtid. Orsaken är att industrin inte kopplar samman och kopplar upp tillverkningsutrustning och verktyg på det sätt som krävs för att få en proaktiv tillverkningsprocess med ett smidigt informationsflöde för all tillgänglig tillverkningsdata.

Smart digital montering med hjälp av tillverkningsdata

För att komma till rätta med problematiken och kunna jobba förutseende måste industrin börja samla in och analysera den data som idag lagras i maskinerna ute i produktionen. Tillverkningsdata som integreras i effektiva informationsflöden är grunden och själva nyckelkomponenten för morgondagens smarta och flexibla montering. Industrin kommer att spara tid och pengar och skapa bättre förutsättningar för produktionsförändringar med hjälp av digital tillverkning. Genom att använda den tillverkningsdata som finns tillgänglig kommer industrin kunna gå från en reaktiv till en mer förutseende tillverkning som ökar lönsamheten och produktiviteten samt reducerar kostnaderna. Detta kräver dock att data används på ett effektivt sätt. Datahantering och dataanalys blir nyckeln till produktionsoptimering, ett proaktivt underhåll, bättre support och mer heltäckande beslutsstöd. Ett effektivt utnyttjande av tillverkningsdata ger också stabilare tillverkningsprocesser med färre störningar och produktionsstopp vilket frigör tid för ett större fokus och ett ökat engagemang för kontinuerliga förbättringar.

Det viktiga är att komma igång och börja samla in data

Hur långt har då den svenska tillverkningsindustrin kommit när det gäller att utnyttja tillverkningsdata som resurs och utveckla produktionsrutiner baserade på smart montering och förebyggande underhåll? ”Det är såklart väldigt spritt bland de kunder vi möter. Storföretagen har med sina resurser ganska naturligt kommit längre än de mindre företagen. Samtidigt finns det mindre tillverkningsindustrier som satsar och har kommit långt med att optimera produktionen och underhållsrutinerna genom analys av tillverkningsdata. Deras incitament är ofta insikten om att genom utnyttjande av tillverkningsdata lättare kunna behålla konkurrenskraften och fortsätta att vara i framkant inom deras område”, säger Axel Lycke, Produktchef på Atlas Copco Industriteknik. ”En stor utmaning för många av våra kunder är att de är osäkra på när och hur de kan börja. Många saknar även förståelsen och har svårt att se kopplingen hur de kan spara pengar genom en mer digital verksamhet. Här försöker vi hjälpa dem steg för steg med att komma igång och förklara var i deras tillverkning de kan vinna mest på att digitalisera. Det viktigaste är att fundera vilken data som är viktig för just er tillverkning och att börja samla in specifik data. All den insamlade datan kan sen i sin tur omvandlas till begriplig information och därefter till kunskap som i sin tur kan omvandlas till värde i verksamheten och för ett företags kunder!”, avslutar Axel Lycke.

Vi hjälper er att digitalisera er verksamhet steg för steg

Genom ett besök hjälper vi er att förstå var er verksamhet befinner er idag och kan därifrån sätta upp en strategi för att nå era mål, steg för steg. Läs mer och boka ert kostnadsfria besök, klicka här!

För mer information om våra produkter och utbildningar, vänligen kontakta:

tillverkningsdata smart montering produktionsoptimering åtdragningsteknik tillverkningsindustrin digital produktion datadriven produktion kvalitetsoptimering Smart Connected Assembly smarta fabriken