Uthyrning av tryckluft och kväve för LNG-projekt

En genomgång av de olika stegen i en LNG-anläggnings livscykel och tillämpningar

19 maj 2017

Vad är LNG?

Checklist for renting - blog post
LNG, eller flytande naturgas, är naturgas som kyls ned för att minska dess volym och omvandlas till vätska vid –162 °C (–259,6 °F). Det är en klar, färglös, luktfri, giftfri och icke-brandfarlig vätska. Vid atmosfäriskt tryck är kvoten mellan gasvolym och vätskeform cirka 620:1. Detta ger stor lagringskapacitet. LNG levereras och lagras inte vid högt tryck. Den förvaras vid –259,6 °F vid atmosfäriskt tryck +1. LNG utgörs till största delen av metan, men det kan också vara andra gaser som propan, etan, butan, pentan, hexan eller heptan. När LNG förångas till naturgas kan den användas för kraftgenerering eller gasdistribution.

LNG-processen

Först måste naturgasen extraheras, sedan går den vanligtvis in i en rörledning från resursen till en LNG-anläggning. När gasen kommer till anläggningen påbörjas kondenseringen: Gasen kyls till –259,6 °F, vilket minskar dess volym med 620 gånger. Sedan transporteras LNG från en LNG-terminal till marknadsområden. När den anländer förvaras den, förgasas igen och ansluts till den lokala distributionen.

Steg i LNG-anläggningens livscykel och tillämpningar

Tillfällig luft och kväve finns i alla faser, från projektets konstruktionsfas, följt av faserna inför och under driftsättning och slutligen driften:

  • Under konstruktionsfasen under LNG-modulens tillverkning på annan plats och på plats är ledningsblåsning, pneumatisk testning och kvävgasavluftning vanliga tillämpningar för luftkompressorer och torkar, boosters och kvävgasgeneratorer. Samma utrustning måste användas för taktrycksättning, pneumatisk testning och kvävgasavluftning vid tankkonstruktion på plats. Under konstruktionen av LNG-bryggan/produktlastningsanläggningen måste luftkompressorer användas för borrning och pålning.
  • Inför och under driftsättning används luftkompressorer och torkar för att tillhandahålla tillfällig instrumentluft (och/eller för instrumenttestning) samt för luftblåsning. För att slutföra högtrycksläckagetestning av kväveflödet används boosters och kvävgasgeneratorer.
  • När anläggningen är i drift bör det finnas kompressorer på standby om de skulle behövas. För målning, sprängning och ventiluppgraderingar är tryckluft nödvändigt, så kompressorer och torkar behövs. För kvävgasavluftning måste en booster och en kvävgasgenerator läggas till för en kompressor och en tork.

Nu dyker vi djupare ner i viktiga uthyrningstillämpningar på en LNG-anläggning.

Pneumatisk testning

Pneumatiska tester utförs för att kontrollera behållarens eller rörledningarnas strukturella integritet när ett hydrostatiskt test inte är möjligt av olika skäl. I allmänhet krävs det att luft av hög kvalitet används för att testa kritiska system. Pneumatiska tester blir allt populärare eftersom systemen blir allt mer avancerade och inte tolererar vatten.

Torkning

För att anläggningen ska fungera korrekt och för att undvika att vätska bildas i ledningen eller systemet måste alla kryogeniska rör och LNG-tankar torkas ut helt. För rörtorkning krävs oljefri och torr luft. För torkning av en LNG-tank krävs avluftning av våt luft genom tankens ventiler samtidigt som den byts ut mot supertorr oljefri luft i höga volymer.

Kvävgasavluftning

Kväve, som är en inert gas, används för att skapa en inert atmosfär i en LNG-tank. Syreinnehållet i LNG-tankarna måste begränsas före driftsättning och start, så att det inte reagerar med kolväten och bildar explosiva blandningar. För att avlufta LNG-tanken är det nödvändiga acceptanskriteriet 8 procent eller mindre syreinnehåll i alla tankutrymmen: Det finns ett alternativ med att använda antingen flytande kväve eller ett kvävegenereringssystem på plats. Logistiken som krävs vid flytande kväve och hanteringen av enorma mängder av det till en avlägsen projektanläggning är alltid en utmaning – därför är det bättre att ha kväve på plats och använda membranteknik. Ett toppmodernt specialluftuthyrningsföretag kan erbjuda ett komplett kvävgasflöde med matarluftkompressorer och kvävemembranenheter för kväveproduktion med en renhet på upp till 99 %. De viktigaste styrkorna hos kväveenheter kontra flytande kväve är:

  • System för kväveproduktion på plats, vilket eliminerar alla logistikproblem med att få tankbilar på plats.
  • Kostnadsbesparingar inom transportkostnader, särskilt om platsen är långt bort.
  • Kostnadsbesparingar för hela projektet, särskilt när den mängd kväve som krävs är betydande.
  • Kan användas kontinuerligt utan avbrott.
  • Driften påverkas inte av de externa faktorer som driver marknaden (t.ex. brist på flytande kväve).
  • Det är mycket säkrare än att använda flytande kväve.

Läckagetestning av kväve/helium

Den används i allmänhet för att testa behållare inför driftsättning av en LNG-anläggning. Normalt trycksätts system med en blandning av 1 % helium och 99 % kväve. Trycksättningen sker i flera steg upp till normalt drifttryck eller upp till 95 % av övertrycksventilens inställning. Systemet testas sedan och eventuella läckor rapporteras med helium som spårgas. Läckor upptäcks med hjälp av en masspektrometer. Eftersom helium har den minsta molekylstorleken kan även en mycket liten läcka upptäckas.

Kom alltid ihåg att fråga din leverantör av tryckluft och kväve om de har erfarenhet av LNG-projekt: ett välkänt företag är alltid att föredra för att undvika överraskningar och problem.

Uthyrning av tryckluft och kväve för LNG-projekt

explainer icon