Hållbar produktivitet: från avveckling till omställning

Framtiden för åldrande olje- och gasinfrastruktur

Med de befintliga ekonomiska modellerna och dagens tekniska kapacitet kommer många europeiska olje- och gasfält att nå slutet av sin ekonomiska livslängd under det kommande decenniet.

Till följd av detta måste vi omvärdera användningen av en betydande del av den historiska olje- och gasinfrastrukturen. Den här obekväma sanningen är välkänd inom olje- och gasindustrin där ”avveckling” är ämnet alla pratar om.

8 okt 2018

Avveckling eller omställning? Det kan vara dags för en ny trend.

The future of aging oil and gas infrastructure - Blog

Även om principen inte är ny börjar idén om omställning till slut ta fart. I stället för att avsluta ekonomiska aktiviteter på äldre anläggningar på land eller till havs eller helt avlägsna dem försöker omställningsmetoden att titta på alternativ för att ge dessa anläggningar ett nytt ekonomiskt syfte.

En ny rapport från den nederländska organisationen Nexstep föreslår till och med att en omställning av historiska olje- och gasfält faktiskt kan hjälpa Nederländerna att uppnå sitt mål att minska koldioxidutsläppen.

I dag befinner vi oss till sist vid ett spännande vägskäl. Tidigare innebar en utökning av den ekonomiska livslängden för brunnar och plattformar främst att man tittade på en viktig ny tillförsel av kapital till dessa strukturer. Detta var i syfte att förlänga livslängden för lönsamma kolbaserade energikällor som råolja och naturgas. Men nuförtiden funderar branschen också på hur den kan återanvända den gamla infrastrukturen för kolutvinning till alternativa infrastrukturer för energikällor som vindkraftverk. Branschen överväger till och med att återföra kol in i de ursprungliga brunnarna.

I det här blogginlägget listar vi tre innovativa (och realistiska) processer som för närvarande utvecklas av branschen för att omvandla olje- och gasplattformar till lagrings- och produktionsanläggningar för alternativ energi.
[Källa: Nexstep Re-use & decommissioning report 2018 – case study of the Netherlands]

Infångning och lagring av kol

Infångning av kol är en kostnadseffektiv och storskalig åtgärd som skulle göra det möjligt för Nederländerna – och troligen många andra länder – att uppfylla sina mål för Parisavtalet. Det kräver att koldioxid fångas vid utsläppskällan och separeras från andra gaser som syre och kväve. Gasen transporteras sedan till dess lagringsplats, vanligtvis via rörledningar.

Den tomma gasfältsinfrastrukturen för offshoretillämpningar har stor potential för lagring av koldioxid. Visste du att gasfälten till havs i Nederländerna har kapacitet att lagra 1 600 miljoner ton koldioxid?

Den här alternativa metoden kan innebära ett stort steg framåt när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.

Produktion och lagring av väte

Omvandlingen från elektricitet till vätgas ger många fördelar. Först och främst är det ett attraktivt alternativ för att lagra el från vindkraftsparker eftersom de tenderar att ha perioder med överkapacitet. Dessutom kan vätgas erbjuda ett billigt och effektivt sätt att transportera elektricitet till land via befintliga rörledningar.

Men omvandlingen från elektricitet till väte är fortfarande i sin linda. De första pilotprojekten förbereds just nu.

Geotermisk energi

Ett stort antal olje- och gasbrunnar på land lämpar sig för produktion av geotermisk energi. Titta bara på Nederländerna: 120 av de 500 identifierade platserna har potential att utnyttja geotermisk energi.

De brunnar som inte längre har ekonomiskt livskraftiga kolreserver kan användas för att pumpa upp hett vatten i djupa lager under jord. Det heta vattnet kan sedan fungera som en värmelösning för hem eller industri.

Men det finns hinder på vägen …

Innan olje- och gassektorn kan ta vara på dessa möjligheter och bidra till ett stabilt och hållbart energiekosystem står branschen inför ett antal utmaningar.

1. Lagstiftning

För närvarande finns det ingen juridisk grund eller ett tydligt politiskt engagemang för att förverkliga alternativ för systemintegrering som infångning av koldioxid. Detta skapar osäkerhet och en viss tvekan att investera. Internationella energirådet hade redan påpekat att investeringar i förnybar energi skulle minska under 2017 för första gången på flera år.

Naturligtvis beror alla insatser för att minska koldioxidutsläppen till stor del på det långsiktiga engagemanget från beslutsfattare för att gynna förnybara energikällor över kolbaserade. Detta påverkar i sin tur oljepriser och den ekonomiska livskraften för framtida energiprojekt.

2. Elektrifiering till havs

För att möjliggöra nya ekonomiska aktiviteter på plattformar till havs krävs en viss mängd elektricitet, helst genererad av vindkraftsparker. Därför är det viktigt att bygga upp ett elnätverk till havs för att ansluta olika plattformar, men det är svårare än det låter.

Att ansluta plattformar till ett elnätverk till havs kräver höga kostnader. För att få tillbaka den här investeringen måste företagen säkerställa att den aktuella produktionsutrustningen har en tillräcklig livslängd.

3. Tillgång till kompetens och kunskap

Det är dags att starta omställningsprojekt.

Europa investerar mindre och mindre i prospektering av nya gasfält. Det finns därför en betydande risk för att den kunskap, erfarenhet och kompetens som krävs för att borra djupt under jorden försvinner i Europa. De ambitiösa planerna för lagring av kol kräver dock exakt den kompetensen och erfarenheten. Det är dags att säkra den här kunskapen innan den försvinner till andra delar av världen.

Vårt mål? Hållbar produktivitet

Branschen byter fokus från avveckling till omställning och har börjat förbereda sig för det här helt nya äventyret. På Atlas Copco Rental har vi tillhandahållit tillfälliga lösningar till olje- och gasindustrin under många år som stöd för branschens aktiviteter, från driftsättning till avveckling.

Vi förstår de utmaningar som branschen står inför och vi är angelägna om att stödja innovativa projekt från pilotfasen till genomförande av projekt genom att erbjuda tillfälliga lösningar inom tryckluft, kväve, ånga eller ström.

Seppe Van Beneden

Communications Professional på Atlas Copco Rental Europe

Hållbar produktivitet: från avveckling till omställning

explainer icon