Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Tvorba pevných a spoľahlivých spojov pomocou samodierovacieho nitovania Atlas Copco

Metódy zabezpečenia odolnosti proti chybám umožňujú vždy dosiahnuť dokonalú kvalitu spojov pomocou samodierovacieho nitovania.

Potrebujete vedieť, či sú samodierovacie nity správne osadené. Môžete vizuálne skontrolovať hlavu nitu, z ktorej by malo byť zrejmé, či sa vytvoril správny spoj, je to však len jeden z viacerých aspektov.

Súčasti pevného, spoľahlivého spoja

Samodierovacie nitovanie predstavuje jednokrokový, obojstranný upevňovací proces, ktorý využíva vloženie polorúrkového alebo rúrkového nitu špeciálne vytvarovaného na vytvorenie spoja. Konštrukcia použitého nitu a prítlačníka spolu s materiálom nitovaného plechu určuje pevnosť a korózne vlastnosti vytvoreného spoja.

Pri použití spojovacieho postupu samodierovacieho nitovania treba stanoviť niekoľko základných technických pravidiel:
•    Poddajný materiál sa má nachádzať v spodnej časti.
•    Pomer tenkej a hrubej časti: spodný plech musí presahovať úroveň 33 % celkovej šírky spoja.

Hodnotenie spojov vytvorených pomocou samodierovacieho nitovania

Meranie niektorých ľahko identifikovateľných premenných umožňuje vykonať záznam vo fáze hodnotenia, ktorý potom možno porovnať v rámci kontroly kvality v priebehu celej životnosti spoja.

Nedeštruktívna externá kontrola môže poskytnúť zrejmý dôkaz o tom, či spoj zodpovedá stanoveným parametrom. Zmeny, akou je tvar klobúčika alebo úroveň zarovnania hlavy, sú jasným znamením, že sa niečo v procese mení.

Rozbor spojov vo fáze hodnotenia predstavuje dôležitý doklad o parametroch spoja. Signalizuje, aký pevný spoj bude, ako bude odolávať korózii a aká bude budúca stabilita procesu.

Ukazovateľ zarovnania

Merací ukazovateľ zarovnania výšky hlavy
Primárny nedeštruktívny spôsob priebežnej kontroly posudzuje zarovnanie hlavy. V rámci manuálnej kontroly možno použiť ukazovateľ zarovnania na vykonávanie meraní v stanovených intervaloch.

Ak je spoj správne navrhnutý, zmeny v zarovnaní hlavy sú indikátorom toho, že sa niečo zmenilo v procese upevňovania, a zlyhania môžu byť spôsobené pevnosťou spoja alebo jeho odolnosťou voči korózii.

V štádiu návrhu sa bude spoj vyznačovať menovitou hodnotou zarovnania hlavy, ktorá signalizuje, že sa hlava nitu môže nachádzať mierne nad povrchom vrchného plechu. Je to prijateľné, pokiaľ je kontakt medzi časťou nitu pod hlavou a plechom dobrý. Kontrolné kritériá by sa mali nastaviť na získanie príslušných hodnôt práve v tejto fáze. Ukazovateľ zarovnania sa používa len ako porovnávací nástroj na zisťovanie zmien v porovnaní s prijateľným návrhom.

Monitorovanie procesu

Monitorovanie procesu v rámci samodierovacieho nitovania
Monitorovanie procesu môže poskytnúť určitú istotu v reálnom čase, že nedošlo k žiadnej zmene procesu od jeho návrhu na začiatku. Monitorovanie počítačových procesov môže zaznamenať aj históriu podrobných informácií o zlyhaniach a trendoch v priebehu výroby.

Monitorovanie procesov používa spätnú väzbu počas vkladania, na sledovanie procesu počas jeho trvania. Systém sa „učí“ parametre správneho spoja počas fázy hodnotenia, tieto údaje sa potom použijú na porovnanie s kontrolnou fázou. Využíva na to limity, ktoré sa uplatňujú na krivku. Každý spoj vytvára svoju vlastnú krivku, ktorá sa porovnáva so základnou hodnotou. Označí sa v prípade, ak prekročí stanovené limity.

Testovanie pevnosti v ťahu

Testovanie pevnosti v ťahu
Najlepším indikátorom pri určovaní pevnosti spoja je vykonanie skúšky príslušného spoja ťahom. Odporúča sa, aby sa podľa možnosti používal materiál danej aplikácie, aby sa zabránilo zavádzajúcim výsledkom.

Medzi najvýznamnejšie testy pevnosti v ťahu patria tie, pri ktorých sú jednotlivé nity vystavené strižnému ťahu a oddeľujú sa pri odtiahnutí spodného plechu od ostatných vrstiev. Pri porovnaní integrity nitovaných spojov sú najdôležitejšie výsledky, ktoré je potrebné zvážiť, maximálna sila (F-max) a absorpcia energie v strihu, pretože ide o najbežnejšie zaťaženie a pri oddeľovaní ide o najhorší prípad zaťaženia nitu, ktorý odhalí každé slabé miesto spoja.

Pri skúške pevnosti v ťahu sa nitovaný spoj ťahá až do svojho zničenia. Pri pohľade na výslednú odlomenú časť sa dá určiť zlyhania spoja. Najbežnejšie spôsoby zlyhania pri deštrukčnej skúške sú tieto:
  • Vytrhnutie drieku zo spodného plechu – najbežnejšie pri spojoch viacerých vrstiev alebo v prípade, že je spodná vrstva podobná alebo tenšia než horné vrstvy, alebo je nit kratší než jeho ideálna veľkosť v dôsledku racionalizácie procesu pri mnohých spojoch.

  • Vytiahnutie hlavy nitu z vrchného plechu – spôsob celkového zlyhania. V tomto prípade spoj už nemôže byť pevnejší bez zväčšenia priemeru hlavy nitu. Tento režim je najbežnejší pri dvojvrstvových spojoch, keď je horný plech podstatne tenší.

Vytváranie prierezu

Hodnotenie prierezu
Makroskopické hodnotenie prierezu spoja je jedinou metódou, ktorá je schopná priamo vyhodnotiť podpovrchové poškodenie a vlastnosti medzi styčnými plochami mechanicky upevneného spoja. Po vytvorení spoja procesom SPR (samodierovacie nitovanie) je dôležité skontrolovať, či sa pri výrobe materiál na zapustenie nitu a nitovaný materiál správajú v súlade s pôvodnou špecifikáciou. Pri kontrole treba zmerať základný spoj a zistiť dôležité parametre, aby sa spoje vytvárané vo výrobe dali porovnať s radom hodnôt. Ide o tieto parametre:
  • K – zarovnanie hlavy s vrchným plechom
  • i – zaistenie v spodnom plechu
  • t-min – minimálne množstvo materiálu zostávajúce zo spodného plechu
Odchýlky týchto nameraných parametrov sa môžu pripočítať, ak testovanie preukáže pevnosť spoja, čo umožní dosiahnuť malé rozdiely. Napríklad, ak je spoj vytvorený s hodnotou zaistenia 0,4 mm, ale konštrukcia umožňuje dostatočné rozpätie, pričom spoj môže byť účinný aj na 75 % svojej pevnosti, potom nižšia odchýlka môže mať hodnotu 0,3 mm, ak by sa to testovaním potvrdilo. Je dôležité, aby bol spoj rozrezaný v strede, čím by sa zistili presné hodnoty „i“ a „t-min“. Možno to overiť meraním šírky hlavy a kontrolou porovnaním so známym priemerom hlavy kontrolovaného nitu.

Správny spoj pre vaše použitie

Je dôležité zabezpečiť, aby bol navrhnutý správny spoj pre vaše použitie. Ak sa zapojíme do vývojovej fázy vášho projektu, zabezpečí vám to správnosť postupu hneď na prvý raz.