Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Výrobky
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Výrobky
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Výrobky
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Päť najlepších metód kontroly chýb pri montáži

Zistite, ako môžete dosiahnuť stratégiu nulovej chybovosti implementáciou riadenia procesov a kontrolou chýb v rámci montáže výrobkov.

Kontaktujte našich odborníkov!

Päť najlepších metód kontroly chýb na dosiahnutie kvality na prvý raz vo vašom výrobnom závode

Najčastejšou chybou ľudského faktora vo výrobe je nedodržiavanie pokynov z rôznych dôvodov. Vynechanie krokov, použitie nesprávnych nástrojov a nesprávnych častí – to sú príklady toho, prečo má v súčasných montážnych procesoch kontrola chýb zásadný význam. Hnacou silou úsilia o obmedzenie zlyhaní je nárast dopytu spotrebiteľov po vysoko špecializovaných výrobkoch. Kvôli zvyšujúcej sa zložitosti a frekvencii zavádzania nových produktov sa dosahovanie kvality na prvý raz stáva kritickým ukazovateľom KPI. Výrobcovia tradične riešili chyby ľudského faktora hromadnou výrobou úplne rovnakého výrobku. S rastúcou zložitosťou sa začala znižovať účinnosť výrobných modelov založených na „štíhlosti“ a softvérovom riadení procesov (SPC). Tieto techniky boli doplnené ďalšími postupmi kontroly chýb, napríklad pokynmi vytlačenými na papieri a metódami založenými na pevných hardvérových senzoroch, ovládačoch a iných zariadeniach na vykonávanie kontroly chýb s cieľom eliminovať chyby ľudského faktora. Inteligentné továrne sa dnes zameriavajú na používanie nových technológií koncepcie Industry 4.0, ako sú softvérové zariadenia na testovanie a odhaľovanie chýb vo výrobe, aby sa zlepšila kvalita dosahovaná na prvý raz.
Zoznámte sa s piatimi najlepšími metódami kontroly chýb a zistite ako vás môže spoločnosť Atlas Copco podporiť svojimi riešeniami na kontrolu chýb, aby ste dosiahli stratégiu nulovej chybovosti:

Vizuálne pokyny sprevádzajú operátora montážnym procesom krok za krokom

Tip 1: Vizuálne pokyny založené na zručnosti operátora a vyspelosti výrobku
Interaktívne montážne pokyny a pokyny pre obsluhu sú spojené s každým pracovným krokom a poskytujú prevádzkovateľovi nepretržitú spätnú väzbu na základe úrovne zručností. Napríklad manažéri získajú možnosť ukázať menšiu postupnosť krokov operátorovi, ktorý na linke pracuje týždeň v porovnaní so zobrazením výlučne kritických kontrolných bodov pracovníkovi s päťročnými skúsenosťami. Rovnaký princíp platí pre nový produkt alebo postup na linke v porovnaní s existujúcim známym procesom. Kľúčovým slovom je „interaktivita“, ktorá zaisťuje kontrolu chýb operátora a kontrolu chýb v každom kritickom bode montážneho procesu. Tieto kontroly zabránia výskytu chýb, prípadne chybu zachytia do niekoľkých sekúnd od jej výskytu. Táto metóda výrazne znižuje množstvo celkových prestojov vo výrobe.


Zabránenie tomu, aby operátori použili pri montáži nesprávnu súčasť

Tip 2: Overenie súčastí s cieľom, aby nedochádzalo k prepracovávaniu vo výrobe
Automatické overovanie súčastí využíva čiarové kódy, identifikátory RFID alebo vizuálne systémy na zadržanie opráv a stiahnutie výrobkov. Rastúci počet modelových variácií a vyššia zložitosť výrobkov sú časťou príčinou chýb ľudského faktora, napríklad inštaláciou nesprávnych podobných súčastí. Napríklad elektronické riadiace moduly (ECU) vyzerajú zvonka podobne a líšia sa softvérom vo vnútri. Kontrola chýb v rámci montážneho procesu automatickým overením skenovanej súčasti a porovnaním s preddefinovaným číslom dielu alebo overením v reálnom čase v katalógu materiálov môže viesť k značným úsporám pri prepracovaní, opravách a dokonca aj pri sťahovaní výrobkov.


Blokovanie nástrojov zaistí, aby operátori nepoužili nesprávny nástroj

Tip 3: Blokovanie nástrojov na ochranu pred záväzkami vyplývajúcimi zo stiahnutia výrobkov
Správny nástroj a program uťahovania pre príslušnú verziu produktu v stanici sa vyberajú dynamicky. Výrobky so skrutkami a spojovacími prvkami dotiahnutými nesprávnym nástrojom alebo programom treba veľmi často stiahnuť z trhu, čo vedie k poškodeniu reputácie výrobcu. Kontrola chýb vo výrobnej linke automatizáciou výberu nástrojov a programov v stanici na základe výrobku môže ochrániť povesť značky a zabrániť vzniku záväzkov vyplývajúcich zo stiahnutia výrobkov z trhu.


Identifikácia operátora s cieľom zabrániť vykonávaniu úlohy neoprávnenými alebo nevyškoleným operátorom

Tip 4: Identifikácia operátora a kontrola certifikácie na zvýšenie zodpovednosti
Kontrola zodpovednosti operátora, kontrola jeho úrovne certifikácie skôr, než sa mu umožní vykonávať konkrétne úlohy spojené s montážou, je nevyhnutnosťou na zaistenie zodpovednosti a súladu s predpismi. Zapojenie operátorov do stále dynamickejšieho výrobného prostredia je jednou z hlavných úloh, ktoré výrobcovia riešia. Zabezpečenie zodpovednosti operátora je prvým krokom kontroly chýb intenzívnejším zapojením sa do procesu a v konečnom dôsledku znížením prestojov.


Centralizovaný zber údajov, ich ukladanie a riadenie procesov – jednoducho zobraziteľné pomocou webového rozhrania

Tip 5: Zber údajov na identifikáciu trendov a optimalizáciu výroby
Zaznamenávanie údajov na úrovni jednotlivých skrutiek je nevyhnutné pri analýze veľkého objemu údajov, pri zaistení dodržiavania predpisov, vysledovateľnosti, dokumentácii k dielom a pri iných využitiach. Väčšina výrobcov zaznamenáva údaje s cieľom zaistiť súlad s právnymi predpismi, skutočná hodnota údajov však spočíva v ich na optimalizáciu, identifikáciu trendov a prediktívne účely v oblasti kontroly chýb. Čo by to znamenalo pre dobré meno značky, keby každý zákazník dostal rodný list s presnými údajmi o zostavení zakúpeného výrobku s daným výrobným číslom, ktorý potvrdzuje, že sa zostavenie vykonalo v súlade s technickými údajmi?


Aké sú ďalšie kroky? Mnoho výrobcov už vidí výhody kontroly chýb pomocou softvéru vo svojich procesoch – zníženie prestojov vo výrobe, úspora nákladov na prepracovanie, opravy a sťahovanie výrobkov, ochrana reputácie značky a iné.Skontaktujte sa s našimi odborníkmi a naplánujte si stretnutie alebo zistite viac o kontrole chýb od spoločnosti Atlas Copco.