Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Päť najlepších metód kontroly chýb pri montáži

Zistite, ako môžete dosiahnuť stratégiu nulovej chybovosti implementáciou riadenia procesov a kontrolou chýb v rámci montáže výrobkov.

Kontaktujte našich odborníkov!

Päť najlepších metód kontroly chýb na dosiahnutie kvality na prvý raz vo vašom výrobnom závode

Najčastejšou chybou ľudského faktora vo výrobe je nedodržiavanie pokynov z rôznych dôvodov. Vynechanie krokov, použitie nesprávnych nástrojov a nesprávnych častí – to sú príklady toho, prečo má v súčasných montážnych procesoch kontrola chýb zásadný význam. Hnacou silou úsilia o obmedzenie zlyhaní je nárast dopytu spotrebiteľov po vysoko špecializovaných výrobkoch. Kvôli zvyšujúcej sa zložitosti a frekvencii zavádzania nových produktov sa dosahovanie kvality na prvý raz stáva kritickým ukazovateľom KPI. Výrobcovia tradične riešili chyby ľudského faktora hromadnou výrobou úplne rovnakého výrobku. S rastúcou zložitosťou sa začala znižovať účinnosť výrobných modelov založených na „štíhlosti“ a softvérovom riadení procesov (SPC). Tieto techniky boli doplnené ďalšími postupmi kontroly chýb, napríklad pokynmi vytlačenými na papieri a metódami založenými na pevných hardvérových senzoroch, ovládačoch a iných zariadeniach na vykonávanie kontroly chýb s cieľom eliminovať chyby ľudského faktora. Inteligentné továrne sa dnes zameriavajú na používanie nových technológií koncepcie Industry 4.0, ako sú softvérové zariadenia na testovanie a odhaľovanie chýb vo výrobe, aby sa zlepšila kvalita dosahovaná na prvý raz. Zoznámte sa s piatimi najlepšími metódami kontroly chýb a zistite ako vás môže spoločnosť Atlas Copco podporiť svojimi riešeniami na kontrolu chýb, aby ste dosiahli stratégiu nulovej chybovosti:

Error proofing solutions for assembly processes

Vizuálne pokyny sprevádzajú operátora montážnym procesom krok za krokom

Tip 1: Vizuálne pokyny založené na zručnosti operátora a vyspelosti výrobku
Interaktívne montážne pokyny a pokyny pre obsluhu sú spojené s každým pracovným krokom a poskytujú prevádzkovateľovi nepretržitú spätnú väzbu na základe úrovne zručností. Napríklad manažéri získajú možnosť ukázať menšiu postupnosť krokov operátorovi, ktorý na linke pracuje týždeň v porovnaní so zobrazením výlučne kritických kontrolných bodov pracovníkovi s päťročnými skúsenosťami. Rovnaký princíp platí pre nový produkt alebo postup na linke v porovnaní s existujúcim známym procesom. Kľúčovým slovom je „interaktivita“, ktorá zaisťuje kontrolu chýb operátora a kontrolu chýb v každom kritickom bode montážneho procesu. Tieto kontroly zabránia výskytu chýb, prípadne chybu zachytia do niekoľkých sekúnd od jej výskytu. Táto metóda výrazne znižuje množstvo celkových prestojov vo výrobe.


SQS3 part verification

Zabránenie tomu, aby operátori použili pri montáži nesprávnu súčasť

Tip 2: Overenie súčastí s cieľom, aby nedochádzalo k prepracovávaniu vo výrobe
Automatické overovanie súčastí využíva čiarové kódy, identifikátory RFID alebo vizuálne systémy na zadržanie opráv a stiahnutie výrobkov. Rastúci počet modelových variácií a vyššia zložitosť výrobkov sú časťou príčinou chýb ľudského faktora, napríklad inštaláciou nesprávnych podobných súčastí. Napríklad elektronické riadiace moduly (ECU) vyzerajú zvonka podobne a líšia sa softvérom vo vnútri. Kontrola chýb v rámci montážneho procesu automatickým overením skenovanej súčasti a porovnaním s preddefinovaným číslom dielu alebo overením v reálnom čase v katalógu materiálov môže viesť k značným úsporám pri prepracovaní, opravách a dokonca aj pri sťahovaní výrobkov.


Tool interlock check with SQS3

Blokovanie nástrojov zaistí, aby operátori nepoužili nesprávny nástroj

Tip 3: Blokovanie nástrojov na ochranu pred záväzkami vyplývajúcimi zo stiahnutia výrobkov
Správny nástroj a program uťahovania pre príslušnú verziu produktu v stanici sa vyberajú dynamicky. Výrobky so skrutkami a spojovacími prvkami dotiahnutými nesprávnym nástrojom alebo programom treba veľmi často stiahnuť z trhu, čo vedie k poškodeniu reputácie výrobcu. Kontrola chýb vo výrobnej linke automatizáciou výberu nástrojov a programov v stanici na základe výrobku môže ochrániť povesť značky a zabrániť vzniku záväzkov vyplývajúcich zo stiahnutia výrobkov z trhu.


Industrial assembly with SQS3 error proofing

Identifikácia operátora s cieľom zabrániť vykonávaniu úlohy neoprávnenými alebo nevyškoleným operátorom

Tip 4: Identifikácia operátora a kontrola certifikácie na zvýšenie zodpovednosti
Kontrola zodpovednosti operátora, kontrola jeho úrovne certifikácie skôr, než sa mu umožní vykonávať konkrétne úlohy spojené s montážou, je nevyhnutnosťou na zaistenie zodpovednosti a súladu s predpismi. Zapojenie operátorov do stále dynamickejšieho výrobného prostredia je jednou z hlavných úloh, ktoré výrobcovia riešia. Zabezpečenie zodpovednosti operátora je prvým krokom kontroly chýb intenzívnejším zapojením sa do procesu a v konečnom dôsledku znížením prestojov.


SQS3 process control and data documentation

Centralizovaný zber údajov, ich ukladanie a riadenie procesov – jednoducho zobraziteľné pomocou webového rozhrania

Tip 5: Zber údajov na identifikáciu trendov a optimalizáciu výroby
Zaznamenávanie údajov na úrovni jednotlivých skrutiek je nevyhnutné pri analýze veľkého objemu údajov, pri zaistení dodržiavania predpisov, vysledovateľnosti, dokumentácii k dielom a pri iných využitiach. Väčšina výrobcov zaznamenáva údaje s cieľom zaistiť súlad s právnymi predpismi, skutočná hodnota údajov však spočíva v ich na optimalizáciu, identifikáciu trendov a prediktívne účely v oblasti kontroly chýb. Čo by to znamenalo pre dobré meno značky, keby každý zákazník dostal rodný list s presnými údajmi o zostavení zakúpeného výrobku s daným výrobným číslom, ktorý potvrdzuje, že sa zostavenie vykonalo v súlade s technickými údajmi?


Aké sú ďalšie kroky? Mnoho výrobcov už vidí výhody kontroly chýb pomocou softvéru vo svojich procesoch – zníženie prestojov vo výrobe, úspora nákladov na prepracovanie, opravy a sťahovanie výrobkov, ochrana reputácie značky a iné.Skontaktujte sa s našimi odborníkmi a naplánujte si stretnutie alebo zistite viac o kontrole chýb od spoločnosti Atlas Copco.