Raffinering och distribution

Vårt utbud täcker en mängd olika tillämpningar för raffinaderier och petrokemiska industrier.

Atlas Copco Rental har över 140 års erfarenhet på fler än 160 marknader, så du kan lita på att vi har tillförlitlig och kostnadseffektiv utrustning som passar dina behov.

Atlas Copco Rental – en pålitlig partner i segmentet för raffinering och distribution

På Atlas Copco Rental har vi utökat vår kapacitet avsevärt genom åren och vi har lösningar för anläggningar inom raffinering och distribution i olika stadier: nya anläggningar, anläggningar i drift och avstängningar eller genomloppstider.

Det ger problemfri drift i såväl planerade som akuta situationer, på kort och lång sikt.

 • Katalytisk krackning
 • Katalysatorregenerering: 100 % oljefria kompressorer på 24 bar för högre tryck och syretillförsel
 • Torkning
 • Flamgas
 • Sandblästring
 • Avsvavling
 • Anläggningsluft
 • Pipelinetjänster
 • Luftseparation: tryckluft för avskiljning av luft, kväve och syre
 • Avluftning
 • Trycktestning
 • Pneumatisk transport: tryckluft till pneumatisk transport av material som PVC, PTA och DMT-chips
 • Instrumentluft: ren, torr och 100 % oljefri luft för styrning av säkerhets- och reglerventiler
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för problemfri drift

ISO-certifierad ren luft för hög kvalitet och säkerhet

Atlas Copcos oljefria kompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet.

Det betyder renare produkter, effektivare processer, mindre avfall och bättre säkerhet:

 • Luftseparering: lägre kostnader, renare gaser. Förhindra att oljeavlagringar förorenar membran och gaser. 
 • Jäsning: hälsosamma bakterier, ingen förorening av produkter. Små spår av olja dödar bakterier och förorenar slutprodukten. 
 • Styrsystem: jämnare funktion, renare slutprodukt. Oljeavlagringar orsakar fel och gör att reglerventiler och styrdon kärvar. 
 • Arbetsmiljön: ren ventilationsluft är bättre för de anställdas hälsa. 
 • Luftning: processer och produkter med högre kvalitet. Spår av olja försvårar luftningsprocessen och kan leda till en förändrad slutprodukt. 
 • Riskfyllda processer: ökad säkerhet. Förhindra explosion vid t.ex. generering av syre. 
 • PET-framställning: bättre kvalitet på produkterna och säkrare processer. Förhindra förorening av harts och skydda slutprodukten när granulatet sintras. 
 • Pneumatisk transport: förhindra defekter och igensättning av rör och öka säkerheten.

Raffinering och distribution

explainer icon