E-Air application

Sänk volymen: effekten av bullerföroreningar

Få tryckluft med lågt, medelhögt och högt tryck vid låga bullernivåer

Sänk volymen

Eftersom du har hamnat på den här sidan vet du förmodligen hur viktigt det är med tryckluft. Kompressorer i en mängd olika tillämpningar och branscher över hela världen. Även om de är väldigt användbara så har de en stor nackdel: ljudnivån. Det höga ljudet har flera anledningar, men den viktigaste handlar om friktion. Ju fler rörliga delar desto högre ljudvolym, precis som i ett hårdrocksband. Lägg till en dieseldriven motor också så ökar volymen ännu mer.

Kompressorn är dock inte den enda boven. Omgivningen bidrar också till ljudvolymen. Betonggolv, öppna ytor och mycket annat kan förstärka ljud. Hur högt låter det? Ganska högt. Men hur mäter vi det? Ljudintensiteten mäts i decibel, eller dB, och kan anges som effektnivå eller trycknivå. De används vid olika tillfällen. Ljudeffekt används i beräkningsmodeller för inverkan på miljön. Ljudtryck används för att visa inverkan på föremål – vanligtvis på operatören. En annan sak som kan vara lite förvirrande är att ljud mäts på en logaritmisk skala. När det gäller ljudeffekten är en ljudnivå på 103 dB dubbelt så hög som en ljudnivå på 100 dB (2 gånger mer energi). Men för ljudtryck måste du höja 6 dB för att få dubbelt så högt tryck. Det är dessutom en annan sak hur en vanlig människa upplever en dubbelt så hög bullernivå.

Hög volym skadar

Många studier har visat att höga ljud påverkar arbetsmoralen negativt och skadar produktiviteten på grund av sämre kommunikation. De är irriterande också. Sedan blir de lokala och regionala bestämmelserna gällande buller på urbana byggarbetsplatser allt striktare. Lösningen? Eldrivna kompressorer. Som tur är har Atlas Copco Rental hållit på med elektricitet ett bra tag nu. 

Chart with details noise levels

Mer el, mindre buller

Även om hörselskydd kan vara till hjälp så är de inte hela lösningen. Eldrivna kompressorer eliminerar en viktig bullerkälla: motorn. VSD/VSD+-tekniken bidrar också till brusreducering. Men det är inte den enda rörliga delen som påverkar ljudnivån. Skruvkompressorer har lägre ljudvolym. Färre rörliga delar, mindre buller. Nu har du förmodligen två frågor:

Vad är VSD-teknik?

En drivenhet med variabelt varvtal (VSD), varvtalsregulator eller frekvensstyrd kompressor justerar automatiskt motorns varvtal efter luftbehovet. Dess motsvarighet, kompressor med fast varvtal eller ”tomgångskompressor” eller ”pålastnings-/avlastningskompressor” är antingen på full gas eller avstängd.

Jämför den med en bil: En ”tomgångskompressor” kör antingen i 100 km/h eller inte alls. Det är bra om tillämpningen kräver tryckluftstillförsel för antingen full belastning eller ingen belastning. Men de flesta tillämpningar gör inte det. De har ett varierande luftbehov och det är här en VSD-kompressor kommer in i bilden. 

En kompressor med drivning med variabelt varvtal justerar helt enkelt motorns och elementens varvtal efter behovet. Fördelen är uppenbar: en drivenhet med variabelt varvtal körs endast med den hastighet som krävs, vilket sparar stora mängder energi. Jämfört med en tomgångskompressor ger en VSD energibesparingar på i genomsnitt 35 %, en GA VSD+ till och med i genomsnitt 50 %. De här besparingarna är viktiga. Även om du bara använder en tillfällig totallösning från Atlas Copco Rental. 

Hur fungerar roterande skruvkompressorer?

En roterande skruvkompressor är en av de två typerna av gaskompressorer med positivt deplacement. Den använder två rotorer för att skapa det tryck som behövs för att komprimera luften. Den är en av de enklaste typerna av luftkompressorer att använda och underhålla.

Den andra typen av kompressor med positivt deplacement är kolvkompressorn.

Dynamiska kompressorer som centrifugalkompressoren motsvarar kompressorer med positivt deplacement. Den förra komprimerar luft genom att tvinga in gas i en kammare under högt tryck, den senare genom att accelerera luften inuti mekanismen.

Skruvkompressorns huvuddelar är han- och honrotorer som roterar i motsatta riktningar. Det suger in luft som komprimeras när utrymmet mellan rotorerna och huset minskar.

Varje skruvelement har ett fast, inbyggt tryckförhållande som beror på längden, skruvens stigning och formen på utloppsporten. För att uppnå 

Höj inte volymen

Vi har fastställt att vår maskinpark har rätt teknik och att den ”låter” bra på papper. Men vilka värden pratar vi om egentligen? Som vi nämnde tidigare finns det variabler som vi inte kan ta hänsyn till, som enhetens plats. Om din produktionsanläggning har samma akustik som en konsertarena blir den högljudd oavsett. Här är dock några av fördelarna med våra Atlas Copco Rental-enheter. Eller vänta, först måste vi prata lite om certifiering. 

Vad är certifieringen ISO 2151: 2004?

ISO 2151:2004 specificerar metoder för mätning, bestämning och deklarering av bulleremissioner från mobila och stationära kompressorer och vakuumpumpar. Standarden föreskriver den montering, belastning och de arbetsförhållanden som mätningarna ska göras i, samt att bullernivån uttryckt som ljudeffektnivå och ljudtrycksnivån vid arbetsstationen ska mätas eller fastställas under specificerade belastningsförhållanden.

Standarden gäller kompressorer för olika typer av gaser, oljesmorda luftkompressorer, oljeinsprutade luftkompressorer, vatteninsprutade luftkompressorer, oljefria luftkompressorer, kompressorer för hantering av farliga gaser (gaskompressorer), kompressorer för hantering av syrgas, kompressorer för hantering av acetylen, högtryckskompressorer (över 40 bar/4 MPa), kompressorer för användning vid låga inloppstemperaturer (under 0 °C), stora kompressorer (över 1 000 kW ineffekt), mobila och slädmonterade luftkompressorer samt roterande blåsmaskiner med positivt deplacement samt centrifugalblåsmaskiner och utsugningsmaskiner i tillämpningar på 2 bar/0,2 MPa eller mindre. Den gäller inte kompressorer för andra gaser än acetylen som har ett maximalt tillåtet arbetstryck på mindre än 0,5 bar/0,05 MPa, kylmedelskompressorer som används i kylningssystem eller värmepumpar och inte heller handhållna mobila kompressorer.

Källa: iso.org

Nu när det är avklarat har du två extremer här. En mobil och liten E-Air-kompressor och en stor Full Feature-kompressor. Två mycket olika maskiner när det gäller storlek, tillämpningar och ljudnivå. Eller är de så olika?

  • E-Air H250 VSD: 75 dB(A) vid 1 m avstånd
  • ZT 160 VSD FF: 76 dB(A) vid 1 m avstånd

Två mycket olika enheter, avsedda för två mycket olika tillämpningar, men med en sak gemensamt (förutom vårt varumärke). Ljudnivån ligger någonstans mellan ett vanligt samtal och en matberedare. Hur står sig den nivån jämfört med dieseldrivna motsvarigheter? Med samma avståndsparametrar har sådana enheter nära eller ibland över tresiffriga värden.

Effekt och tryck

Om det vore så enkelt ... hittills har vi sett lite förenklat på ljudet. Det här är grunderna. Men det finns mycket mer när det gäller ljud. Högt ljud är inte bara högt. Det finns många andra termer och beskrivningar att beakta:

Vad är ljudtrycksnivån?

Det här är tryckvariationer i luften som skapas av ljudvågor. Det lägsta ljudtryck vi kan höra kallas hörseltröskeln. Det högsta är smärttröskeln.

Mätenhet: Pa (Pascal)

Vad är ljudeffektnivån?

Ljudeffekt är den totala akustiska energi som en källa genererar.

Måttenhet: W (watt)

Vad är ljudintensitetsnivån?

Ljudflödet genom ett visst område i en riktning.

Mätenhet: dB (decibel)

Tre olika termer som låter lite liknande. Vi kan använda en liknelse. Värme passar bra om jag får säga det själv. En radiator genererar värme som sprids i rummet. Varje position i rummet har en specifik temperaturnivå. Den mäts i grader. Ljud fungerar på samma sätt.

Vi hör ljudtryck, men det är en källa som genererar det. Till exempel genererar radiatorn i rummet en viss mängd värme per timme. Den mäts i watt. Ljudeffekten fungera på samma sätt. Ljudeffekten är en egenskap hos objektet som genererar ljudet. Och den mäts också i watt.

Nu börjar värmen färdas i rummet. Värmeflödet har en riktning och en temperatur. Ljudintensiteten har också en nivå och en riktning. Om du är långt från radiatorn tar det längre tid för värmen att nå dig – och när det gör det är det inte lika varmt. Ljudet fungerar likadant. 

Helt okej

Du kanske lade märke till att vi använde dB(A) tidigare när vi pratade om E-Air och ZT. Var kommer det från? När dB(A) används har mätningen justerats för att ta hänsyn till vår hörsel av olika ljudfrekvenser. Det finns regelverk där dB(A) används för att det tros korrelera bättre med risken för hörselskador. Skyddsutrustning mot hörselskador och bullerexponering regleras av EU.

Vad är direktiv 2003/10/EG?

Mål

Syftet med det här direktivet är att fastställa minimikrav för skyddet av medarbetare mot risker för hälsa och säkerhet som uppstår eller sannolikt kan uppstå vid exponering för buller, i synnerhet för hörseln.

Definitioner

Direktivet definierar de fysiska parametrar som används som riskprediktorer, som maximalt ljudtryck och bullerexponeringsnivå per dag eller vecka.

Det anger gränsvärden för exponering och exponeringsåtgärder i förhållande till bullerexponeringsnivån per dag eller vecka samt maximalt ljudtryck. De fasta gränsvärdena för exponering vid 87 decibel ska ta hänsyn till dämpningen som ges av medarbetarnas personliga skyddsutrustning (hörselskydd). De fasta exponeringsåtgärdsvärdena är 80 decibel (lägre värde) och 85 decibel (högre värde).

Innehåll

Arbetsgivaren ska bedöma och, vid behov, mäta de exponeringsnivåer som medarbetarna utsätts för. Det här måste göras i enlighet med de skyldigheter som anges i ramdirektiv 89/391/EEG. Resultatet av riskbedömningen måste registreras på ett lämpligt medium och uppdateras regelbundet. Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet, särskilt om det har skett betydande förändringar som skulle kunna göra bedömningen inaktuell eller om resultatet av hälsoövervakningen visar att det är nödvändigt.

Vid riskbedömningen måste arbetsgivaren vara särskilt uppmärksam på exponeringens nivå, typ och varaktighet, exponeringsgräns och åtgärdsvärden, hälsoeffekter som beror på medarbetarnas känslighet, interaktion med andra risker (ototoxiska ämnen, vibrationer), exponering för buller utanför normal arbetstid och buller som orsakas av varningssignaler på arbetet.

Riskerna som uppstår vid exponering för buller skall elimineras eller reduceras till ett minimum. Minskningen av de risker som uppstår på grund av exponering för buller ska baseras på de allmänna preventiva principerna i direktiv 89/391/EEG, till exempel med arbetsmetoder eller utrustning som medför mindre exponering för buller, instruktioner om korrekt användning av utrustningen, tekniska åtgärder (skydd, ljuddämpning) eller organisatoriska åtgärder för att minska exponeringens varaktighet och intensitet.

Om risker inte kan elimineras på annat sätt måste arbetsgivaren tillhandahålla korrekt anpassad personlig skyddsutrustning (hörselskydd) i enlighet med direktiv 89/656/EEG. 

Gränsvärdena för exponering får inte överskridas. Om de överskrids måste arbetsgivaren omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen. 

Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetare som utsätts för risker från buller på arbetsplatsen eller deras representanter får nödvändig information och utbildning gällande resultatet av riskbedömningen i artikel 4 i direktivet.

Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att se till att medarbetarnas hälsa övervakas (ingen hörselnedsättning). Källa: Europeiska myndigheten för säkerhet och hälsa på arbetet

Det låter inte som ett problem

Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att ställa om till eldrift, men lägre bullernivåer är en fördels som förmodligen förbises ofta. Eldrivna enheter har dock ytterligare en stor fördel, förutom att de är en grönare lösning ... 

child gesturing to be quiet
Beräkna din totala användningskostnad
Beräkna din totala användningskostnad
Beakta den totala ägandekostnaden för utrustning jämfört med att hyra, så att du kan fatta rätt beslut och optimera balansräkningen. Ta reda på om du ska äga eller hyra.
 
Beakta den totala ägandekostnaden för utrustning jämfört med att hyra, så att du kan fatta rätt beslut och optimera balansräkningen. Ta reda på om du ska äga eller hyra.
Diesel eller inte diesel? Det är frågan.
Hand som håller i ett träd och en fjäril med grön bakgrund. Det här är en visuell representation av övergången till grön energi.
Diesel eller inte diesel? Det är frågan.
Behöver du hjälp med att bestämma vad som är rätt för dig? Läs mer här eller kontakta oss direkt.
 
Behöver du hjälp med att bestämma vad som är rätt för dig? Läs mer här eller kontakta oss direkt.
Behöver du hjälp med att bestämma vad som är rätt för dig? Läs mer här eller kontakta oss direkt.
Få högsta möjliga luftkvalitet
En kvinna som står bredvid ett vattenfall andas in frisk luft.
Få högsta möjliga luftkvalitet
Se här hur vi garanterar högsta möjliga luftkvalitet.
 
Se här hur vi garanterar högsta möjliga luftkvalitet.
Se här hur vi garanterar högsta möjliga luftkvalitet.
Visste du att vi även erbjuder lösningar för kraft, kvävgas, ånga och flöden?
Visste du att vi även erbjuder lösningar för kraft, kvävgas, ånga och flöden?
Hämta hyrboken och upptäck hela vår maskinpark.
 
Hämta hyrboken och upptäck hela vår maskinpark.
Kundberättelser
Kundberättelser
Vill du veta hur du ska fokusera på kärnverksamheten? Upptäck hur våra experter hjälper till på produktionsanläggningar över hela världen.
 
Vill du veta hur du ska fokusera på kärnverksamheten? Upptäck hur våra experter hjälper till på produktionsanläggningar över hela världen.

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.