Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Alminnelige leveringsbetingelser NL 09

for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige

Utgitt i 2009 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.

Anvendelse. Definisjoner

1. Disse alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse dersom
partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Gjelder leveringsbetingelsene
for en leveranse, må eventuelle fravik avtales skriftlig.
Den eller de gjenstander som selgeren i henhold til partenes avtale skal
levere, benevnes i disse betingelser ”Produktet”. Dette omfatter også programvare
og dokumentasjon.

Når det i disse betingelser anvendes ordet ”skriftlig”, skal dette bety et
dokument undertegnet av begge parter, eller brev, faks, e-post eller andre
kommunikasjonsformer partene har blitt enige om.

Produktinformasjon

2. Oppgaver i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon
er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig
henviser til disse.
Teknisk dokumentasjon og informasjon |

3. All teknisk dokumentasjon vedrørende Produktet eller dets tilvirkning
som før eller etter avtalens inngåelse overleveres fra en part til den
annen, forblir den parts eiendom som har overlevert dem.
Mottatt teknisk dokumentasjon eller informasjon kan ikke uten samtykke
fra den annen part brukes til annet enn formålet med overleveringen.
Bortsett fra slik dokumentasjon som nevnes i punkt 4 må den ikke uten
samtykke fra den annen part kopieres, reproduseres, utleveres til eller bringes
til tredjemanns kunnskap.

4. Selgeren skal senest ved leveringen vederlagsfritt stille til kjøperens
disposisjon ett sett, eller et avtalt antall av slik teknisk dokumentasjon
som er tilstrekkelig utførlig til at kjøperen skal kunne besørge montasje,
idriftsetting, drift og vedlikehold (herunder løpende reparasjoner) av alle
Produktets deler. Selgeren er dog ikke forpliktet til å utlevere dokumentasjon
som angår tilvirkning av Produktet eller reservedeler.
Med kjøperens samtykke kan selgeren oppfylle de ovennevnte forpliktelser
ved å gjøre tilsvarende dokumentasjon tilgjengelig via Internett.

Prøve før levering (avleveringsprøve)

5. Er det avtalt avleveringsprøve, finner prøven sted der Produktet
tilvirkes, medmindre et annet sted er avtalt. Er det ikke avtalt hvilke
tekniske krav som skal gjelde for prøven, utføres den i samsvar med
vanlig praksis innen vedkommende industribransje i det land der
Produktet tilvirkes.
6. Selgeren skal skriftlig underrette kjøperen om en avleveringsprøve
i så god tid at kjøperen kan være tilstede. Avleveringsprøve kan avholdes
selv om kjøperen ikke er representert ved prøven, dersom han har mottatt
slik underretning.
Selgeren skal føre protokoll over avleveringsprøven. Prøveprotokollen
skal sendes til kjøperen. Prøveprotokollen skal anses for å gi en korrekt
beskrivelse av avleveringsprøvens gjennomføring og resultat medmindre
kjøperen beviser noe annet.

7. Hvis Produktet ved en avleveringsprøve viser seg ikke å være kontraktsmessig,
skal selgeren så snart som mulig sørge for at Produktet bringes
i overensstemmelse med avtalen. Hvis kjøperen forlanger det, skal ny
prøve deretter avholdes, medmindre mangelen er ubetydelig.
8. Er ikke annen fordeling avtalt, skal selgeren bære alle kostnader ved
avleveringsprøver som utføres der Produktet tilvirkes. Kjøperen bærer
dog alle kostnader for sine representanter, herunder reise- og oppholdsutgifter,
ved slike avleveringsprøver.
Leveringsklausul

9. Er ingen leveringsklausul avtalt, skal levering skje «Ex Works», i
henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er leveringsklausul
avtalt, skal den fortolkes så langt som mulig i henhold til de
ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS.
Leveringstid. Forsinkelse

10. Dersom partene istedenfor et bestemt leveringstidspunkt har angitt et
tidsrom innen hvilket levering skal skje, løper dette fra avtalens inngåelse.
11. Finner selgeren at han ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse
fra hans side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold
skriftlig meddele kjøperen dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen,
samt så vidt mulig det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted.
Unnlater selgeren å gi slikt varsel, skal han, uten hensyn til bestemmelsene
i punkt 13 og 14, erstatte kjøperen de merutgifter denne påføres og som
han ville ha unngått om han hadde fått varsel i tide.
12. Blir leveringen forsinket som følge av en omstendighet som i
henhold til punkt 36 utgjør en fritagelsesgrunn eller på grunn av en
handling eller unnlatelse fra kjøperens side, herunder selgerens innstilling
av oppfyllelsen etter pkt. 18, skal leveringstiden forlenges med en tid som
etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges
selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig
avtalte leveringstid.
13. Dersom selgeren ikke leverer Produktet til rett tid, er kjøperen berettiget
til konvensjonalbot, fra den dag levering skulle ha funnet sted.
Konvensjonalboten utgjør 1% for hver påbegynt ukes forsinkelse, reg-
net av den avtalte kjøpesum. Gjelder forsinkelsen bare en del av produktet,
beregnes konvensjonalboten av den del av kjøpesummen som knytter seg
til det av Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.

Konvensjonalboten kan ikke overstige 10% av dette beregningsgrunnlag.

Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav fra
kjøperen, dog tidligst når fullstendig levering av Produktet finner sted,
eller eventuelt på dagen for hevning etter punkt 14.

Kjøperen taper sin rett til konvensjonalbot, såfremt han ikke har fremsatt
skriftlig krav om dette innen 6 måneder etter at levering skulle ha fun-
net sted.

14. Dersom forsinkelsen er så langvarig at kjøperen har blitt berettiget til
maksimal konvensjonalbot etter punkt 13, og Produktet fremdeles ikke leveres,
kan kjøperen ved skriftlig meddelelse til selgeren kreve levering og
fastsette en siste rimelig frist som ikke kan være kortere enn 1 uke.
Hvis selgeren heller ikke leverer innen den fastsatte frist og dette ikke
skyldes forhold som kjøperen bærer ansvaret for, kan kjøperen gjennom
skriftlig meddelelse til selgeren heve avtalen forsåvidt angår den del av
Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.

Kjøperen har ved slik hevning dessuten krav på erstatning for det tap
han er påført ved selgerens forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale
konvensjonalbot han har kunnet kreve etter punkt 13. Denne erstatning
må ikke overstige 10% av den avtalte kjøpesum som knytter seg til
den del av Produktet som omfattes av hevningen.

Kjøperen har dessuten rett til, ved skriftlig meddelelse til selgeren, å
heve avtalen dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som etter
reglene i punkt 13 ville gi kjøperen rett til maksimal konvensjonalbot. Ved
en slik hevning har kjøperen rett til så vel maksimal konvensjonalbot som
erstatning i henhold til tredje ledd.

Bortsett fra konvensjonalbot etter punkt 13 og hevning med begrenset
erstatning etter punkt 14, er ethvert krav fra kjøperen i anledning selgerens
forsinkelse utelukket. Denne begrensning i selgers ansvar gjelder ikke dersom
han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

15. Finner kjøperen at han ikke vil kunne motta Produktet på den avtalte
dag, eller må forsinkelse fra hans side ansees som sannsynlig, skal han
uten ugrunnet opphold skriftlig meddele selgeren dette, og samtidig angi
årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes
å kunne finne sted.
Hvis kjøperen unnlater å ta imot Produktet på den avtalte dag, er han
likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av
levering, som om Produktet hadde vært levert. Selgeren skal besørge
lagring av Produktet for kjøperens regning og risiko. Hvis kjøperen krever
det, skal selgeren forsikre Produktet for kjøperens regning.

16. Medmindre den unnlatelse fra kjøperens side som omhandles under
punkt 15 skyldes forhold som er angitt under punkt 36, kan selgeren skriftlig
oppfordre kjøperen til å motta Produktet innen en rimelig frist.
Copyright: Norsk Industri

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.Unnlater kjøperen, av grunner som ikke selgeren bærer ansvaret for, å
gjøre dette innen denne frist, kan selgeren gjennom skriftlig meddelelse til
kjøperen heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av Produktet,
som på grunn av kjøperens unnlatelse ikke blir levert. Selgeren har
i så fall rett til erstatning for den skade som kjøperens forsømmelse har
voldt ham. Erstatningsbeløpet må ikke overstige den del av kjøpesummen
som gjelder den del av Produktet som hevningen omfatter.

Betaling

17. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje mot faktura med
30 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
Er ikke annet avtalt skal den avtalte kjøpesum med tillegg av eventuell
moms faktureres med en tredjedel ved avtalens inngåelse og en tredjedel
ved selgerens skriftlige meddelelse om at det vesentlige av Produktet er leveringsferdig.
Sluttoppgjøret faktureres ved Produktets levering.

18. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har selgeren fra forfallsdag krav
på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lovgivningen
i selgerens land om renter ved forsinket betaling.
Betaler ikke kjøperen i rett tid, har selgeren i tillegg rett til, etter å ha
gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine
kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer.

19. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalne beløp innen 3 måneder,
er selgeren berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen å heve avtalen,
og i tillegg til morarente å kreve skadeserstatning hos kjøperen for det
tap han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den avtalte kjøpesum.
Eiendomsforbehold

20. Produktet forblir selgerens eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning
slikt eiendomsforbehold er gyldig.
Ansvar for mangler

21. Selgeren er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i
konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting
av Produktet i overensstemmelse med punktene 23-33 nedenfor.
Har selgeren ansvar for en mangel, hefter han også for skade på
Produktet forårsaket av mangelen.

Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale
som er skaffet av kjøperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller
spesifisert av ham.

22. Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker
oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for
eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker
fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet.
Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller
uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten selgerens
skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig
måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
23. Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett
år fra den dag Produktet ble levert. Anvendes Produktet mer intensivt enn
avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad.
24. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med punkt
21, påtar selgeren seg de samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige
Produkt i en tid av ett år. For Produktets øvrige deler forlenges bare
perioden nevnt i punkt 23 med det tidsrom Produktet ikke har kunnet bli
anvendt som følge av mangler som selgeren har ansvar for.
25. Kjøperen skal gi skriftlig melding til selgeren om en mangel uten
ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn
2 uker etter at fristen i punkt 23 og 24, er utløpt. Meldingen skal inneholde
en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg. Dersom kjøperen ikke
skriftlig underretter selgeren om en mangel innen de frister som er angitt
ovenfor, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.
Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade,
skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kjøperen retten til å
fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer på Produktet og som ville
ha vært unngått hvis slik melding var blitt gitt.

26. Etter å ha mottatt skriftlig meddelelse fra kjøperen i henhold til
punkt 25, skal selgeren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen. Avhjelp
innenfor denne frist skal finne sted på et tidspunkt som ikke i unødvendig
grad forstyrrer kjøperens virksomhet. Selgeren må selv bære kostnadene
ved dette i henhold til reglene i punktene 21-33.
Reparasjonen utføres der Produktet befinner seg, medmindre selgeren
finner at det er mer hensiktsmessig for begge parter at Produktet sendes til
ham eller til et sted han anviser.

Hvis reparasjon kan skje ved at en mangelfull del byttes ut eller repareres,
og kan demontering og innmontering av delen utføres uten spesiell
kyndighet, kan selgeren kreve at den mangelfulle delen sendes til ham eller
til et sted han anviser for reparasjon eller utskiftning. Selgerens forpliktelse
vedkommende den mangelfulle del er da oppfylt når han leverer til
kjøperen en tilbørlig reparert eller en utskiftet del.

27. Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn
Produktet, er kjøperen ansvarlig for arbeidet og kostnadene med dette.
28. Enhver transport og forsendelse i forbindelse med utbedring av mangler
skal skje for selgerens regning og risiko.
Kjøperen skal følge selgerens instruksjoner om forsendelsesmåte.

29. Kjøperen skal bære de merkostnader for selgeren ved avhjelp av
mangelen som forårsakes av at Produktet befinner seg på et annet sted enn
det i avtalen angitte bestemmelsessted for levering fra selger til kjøper eller
- dersom det ikke er angitt - leveringsstedet.
30. Mangelfulle deler som byttes ut i henhold til punkt 21, skal stilles til
selgerens disposisjon og blir hans eiendom.
31. Dersom kjøperen har gitt slik melding som nevnt i punkt 25, og det
viser seg ikke å foreligge noen mangel som selgeren svarer for, har selgeren
rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har
påført ham.
32. Oppfyller ikke selgeren innen rimelig tid sine forpliktelser etter
punkt 26, kan kjøperen skriftlig gi selgeren en siste rimelig frist for oppfyllelse.
Er ikke forpliktelsene oppfylt innen den slik satte frist, har kjøperen,
etter eget valg, rett til:
a) for selgerens regning og risiko utføre eller få utført de foranstaltninger
som er nødvendige for å avhjelpe mangelen, forutsatt at han her går
frem på en fornuftig og rimelig måte eller
b) å kreve prisavslag oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesum.

Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen i stedet heve avtalen
ved skriftlig meddelelse til selgeren. Kjøperen har også rett til slik å
heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a) fortsatt er
vesentlig. Kjøperen kan ved hevning kreve erstatning for det tap han lider,
oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesum.

33. Uansett det som bestemmes under punkt 21-32, gjelder selgerens
mangelsansvar ikke for noen del av Produktet lenger enn 1 år fra den i
punkt 23 nevnte periodes avslutning.
34. Selgeren har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet i
punktene 21-33. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som
for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.
Denne begrensning av selgers ansvar gjelder ikke dersom han har utvist
grov uaktsomhet.
Ansvar for tingskade forvoldt av Produktet

35. Selgeren har intet ansvar for skade voldt av Produktet på fast
eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden
inntrer mens Produktet er i kjøperens besittelse.
Kjøperen skal holde selgeren skadesløs i den utstrekning selgeren pålegges
ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som er nevnt i
første avsnitt.

De nevnte begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har
gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Fremmer tredjemann krav mot selger eller kjøper om erstatning for
skade og tap som er omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten
straks skriftlig underrettes om dette.

Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol
eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på
grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte Produkt.
Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal dog alltid avgjøres
ved voldgift i henhold til punkt 39.

Fritagelsesgrunner (force majeure)

36. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner,
dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig
tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene
ikke kan råde over den, såsom brann, naturkatastrofer og ekstreme
naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende
omfang, rekvisisjon, beslag, handels-og valutarestriksjoner, opprør
og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra
underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik
omstendighet som omhandles i dette punkt.
Omstendigheter som nevnt, er bare fritagelsesgrunn dersom deres virkninger
på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

37. Det påligger den part som ønsker å påberope seg en fritagelsesgrunn
som omhandlet under punkt 36, uten opphold skriftlig å underrette den annen
part, såvel om hindringens inntredelse som om dens opphør.
Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de kostnader som selgeren
pådrar seg for å sikre og beskytte Produktet.

38. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse bestemmelser, kan
enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part,
dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet
som nevnt i punkt 36.
Tvister. Lovvalg

39. Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med den,
skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres gjennom
voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder
i selgerens land.
40. Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen skal bedømmes etter
loven i selgerens land.
Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.Informasjon om NL 09

Alminnelige
leveringsbetingelser

for leveranser av maskiner samt annen mekanisk,
elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning i og mellom
Danmark, Finland, Norge og Sverige.

og tilleggsbestemmelsene
NPV 09 og NLT 09
vedrørende respektive programvare og mindre

omfattende montering

Utgitt i 2009 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus –
Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge,
samt Teknikföretagen, Sverige.

Innledning

Overvåking av rettsutviklingen

Hvorfor nye alminnelige
betingelser?

ORGALIME General
Conditions S 2000

Teknikkindustriens organisasjoner i de nordiske landene overvåker
kontinuerlig industriens behov for nye alminnelige betingelser samt
endringer i allerede eksisterende vilkår. Som ett ledd i dette arbeidet
har organisasjonene nå foretatt en revisjon av NL-vilkårene som har
resultert i NL 09.

Den nordiske teknikkindustriens organisasjoner, som representerer så
vel selgere som kjøpere av maskiner og annet mekanisk, elektrisk og
elektronisk utstyr/utrustning, anser med NL 09 å ha fortsatt rekken
av standardvilkår som på en rimelig og balansert måte fastlegger
selgersidens og kjøpersidens rettigheter og plikter.

Begrunnelsen for den gjennomførte revideringen av NL 01 har vært:


en tilpasning til gjeldende praksis ved leveranser av maskiner
m. m.

språklige og terminologiske presiseringer og moderniseringer

en tilpasning til informasjonsteknologiske kommunikasjonsmidler

en ytterligere forenkling av de bestemmelser som gjelder produktansvarslovgivningen
i de nordiske landene
ORGALIME er teknikkindustriens europeiske samarbeidsorganisasjon.
ORGALIMEs juridiske komité, hvor samtlige nordiske teknikkindustriers
organisasjoner er representert, arbeider hovedsakelig med
å oppfylle den europeiske teknikkindustriens behov for standardavtaler,
modellkontrakter, avtaleguider og sammenlignende rettsoversikter.


Copyright: Norsk Industri

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 1 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


ORGALIME utarbeidet i 1992 alminnelige betingelser beregnet på
leveranser av mekanisk, elektrisk og dertil tilhørende elektronisk
utstyr/utrustning (ORGALIME S 92). Bestemmelsene ble revidert i
2000 og er betegnet ORGALIME S 2000. ORGALIMEs bestemmelser
var allerede fra begynnelsen i høy grad overensstemmende med
NL-bestemmelsene. Etter den nå gjennomførte revisjonen av NLbestemmelsene
er den materielle overensstemmelsen mellom betingelsene
bevart.

Noen viktige ulikheter mellom bestemmelsene finnes likevel.
Reglene om konvensjonalbot i NL 09 er noe strengere mot selgeren
enn i ORGALIME S 2000. I tillegg har kjøperen rett til et noe større
prisavslag hvis selgeren unnlater å utbedre mangler som han har
ansvaret for. Dersom selgerens unnlatelse leder til hevning av avtalen
har kjøperen rett til en noe høyere erstatning enn hva som følger av
ORGALIME S 2000.

En ytterligere viktig forskjell som kan nevnes er tvisteløsningsbestemmelsen
i S 2000 Clause 44 som henviser til voldgift ved International
Chamber of Commerce, mens NL 09 punkt 39 henviser til
voldgift i henhold til loven i selgerens land.

ORGALIME S 2000 så vel som ORGALIMEs øvrige kontraktshjelpemidler
kan kjøpes hos den nordiske teknikkindustriens organisasjoner.
Det er også mulig å få elektronisk tilgang til bestemmelsene
gjennom lisens fra ORGALIME.

Anvendelse av leveringsbetingelsene


Krav til tydelighet


Visse grunnleggende krav må være oppfylt for at de alminnelige
betingelsene skal anses for å utgjøre en del av den enkelte avtale.
I rettspraksis kreves det blant annet at partene skal kjenne til og ha
fått muligheten til å overveie de ulike vilkårene som skal gjelde for
avtalen.

Det er derfor svært viktig at man har en fast rutine for hvordan av-
taler skal inngås. Denne skal sikre at partene er innforstått med NL
09 og at disse betingelsene utgjør en del av avtalen. Det er derfor
en fordel å sende den annen part et eksemplar av NL 09 allerede når
avtalen inngås, til tross for at disse betingelsene er meget utbredt
innen industrien. Dersom partene kommuniserer via e-post kan den
parten som påberoper seg bestemmelsene vedlegge dem i en fil eller
alternativt gjøre dem tilgjengelige for den annen part ved å ta inn
i e-posten en direkte lenke til en nettside der bestemmelsene fremkommer.
I realiteten handler det om at en part som vil at de alminnelige
bestemmelsene skal gjelde i avtaleforholdet må gjøre det mulig
for den annen part å på et noenlunde enkelt vis få tilgang til bestemmelsene.
Noe egentlig krav om grundig gjennomgang av bestemmelsene
kan ikke oppstilles. Det er av den grunn eksempelvis ved
vanlig skriftlig kommunikasjon ikke gitt at det er tilstrekkelig å angi
en adresse til et nettsted der man kan laste ned bestemmelsene.

2 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Det er i høyeste grad en ulempe å la spørsmålet om hvilke leveringsbetingelser
som skal gjelde for avtalen være åpent og uklart. Ofte angis
det i tilbudet at visse leveringsbetingelser skal gjelde mens bestillingen
henviser til andre betingelser. I en slik situasjon er det en risiko
for at ingen av leveringsbetingelsene anses som avtalt. Denne uklare
situasjonen må forebygges i forbindelse med inngåelsen av avtalen.
Det skjer best ved at partene tar opp spørsmålet om anvendelige leveringsbetingelser
til en konkret diskusjon.

Forskjellene mellom NL 09 og NL 01

Anvendelse

Produktinformasjon

Teknisk dokumentasjon
og informasjon

Nedenfor beskrives de punkter der de nye alminnelige leveringsbetingelser
avviker fra de tidligere NL 01.

I visse av bestemmelsene har språklige endringer blitt gjort først og
fremst med det formål å forenkle og modernisere språket. Også disse
angis nedenfor såfremt de ikke er av rent redaksjonell karakter.

I punkt 1 har et nytt annet ledd bli lagt til. Her forklares det at selgerens
leveranse, det være seg en eller flere enheter/artikler, i bestemmelsene
benevnes ”Produktet”, og at dette uttrykket omfatter programvare
og dokumentasjon. I NL 09 brukes uttrykket ”materiellet”,
som ikke defineres i bestemmelsene.

I tredje ledd, som fastslår hvilke kommunikasjonsformer som oppfyller
kravet til skriftlighet, har ordet ”former” i siste linje blitt erstattet
med ”kommunikasjonsformer” for å oppnå tydelighet.

I punkt 2 begrenses selgerens ansvar når det gjelder en del generell
informasjon som kjøperen har fått før kjøpet. Oppramsingen av informasjon
som selgeren ikke har ansvar for har i NL 09 blitt utvidet med
”markedsføringsmateriell” for å gjøre regelen mer generell.

Uttrykket ”tegninger og andre tekniske dokumenter” i NL 01 har i
overskriften og i punkt 3 og 4 blitt erstattet med ”teknisk dokumentasjon”
for å gjenspeile vanlig industriell språkbruk. Visse språklige
forandringer i den øvrige teksten har vært nødvendige på grunn av
den endrede terminologien.

I punkt 3, andre ledd, har det for tydelighetens skyld blitt tilføyd et
unntak fra taushetsplikten for mottakere av teknisk dokumentasjon.
Unntaket gjelder dokumentasjon angitt i punkt 4, som er nødvendig
for at kjøperen skal kunne besørge montasje, idriftsetting, drift og
vedlikehold av produktet. I samme ledd har også siste setning blitt
forenklet og forkortet uten at noen materiell endring er tilsiktet.

Punkt 4 har fått et andre ledd som forklarer at selgeren med kjøperens
samtykke kan oppfylle sine forpliktelser til å gi dokumentasjon
for montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold av produktet ved å

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 3 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Prøve før levering
(avleveringsprøve)

Leveringsklausul

Leveringstid. Forsinkelse

Betaling


gjøre den tilgjengelig på internett. Med internett menes her tilgjengeliggjøring
på så vel et nettsted som gjennom e-post.

Overskriften er endret for unngå den ikke helt uvanlige misforståelsen
at punkt 5-8 omhandler prøver som utføres hos kjøperen (”acceptance
tests”).

Punkt 7 siste setning har fått en språklig forenkling uten materiell
betydning.

I punkt 8 har ordet ”omkostninger” blitt erstattet av ”kostnader”.
Ingen materiell endring er tilsiktet.

I punkt 9 har rekkefølgen mellom første og andre setning er byttet
om, slik at hovedregelen om at levering skjer ”Ex Works” nå angis
først.

I Punkt 13, andre og tredje legg fremgår en av de viktigste nyhetene
i NL 09. Konvensjonalboten ved forsinket levering utgjør 1 % av
den avtalte kjøpesum per påbegynt ukes forsinkelse, med et tak på 10
%. (Konvensjonalboten i NL 01 er 0,5 % av avtalt pris per hel ukes
forsinkelse, med et tak på 7,5 %.) En betydningsfull konsekvens av
denne forandringen er at maksimal konvensjonalbot nås allerede etter
ti uker, sammenlignet med femten uker tidligere. Spørsmålet om
en eventuell hevning av avtalen vil dermed aktualiseres på et tidligere
tidspunkt enn før.

Økningen av boten per uke og maksimal bot gjenspeiler den generelle
tendens til høyere bøter i industriell kontraktspraksis i Norden. Nedkortingen
av perioden for konvensjonalbøter fra femten til ti uker er
begrunnet i de generelt kortere ledetider i industrien. Det er ikke lenger
rimelig eller mulig for en kjøper å vente femten uker eller mer før
han kan heve en avtale ved langvarig forsinkelse av leveringen.

I punkt 14, første ledd, har innledningen blitt endret til ”Dersom forsinkelsen
er så langvarig at kjøperen har blitt berettiget til maksimal
konvensjonalbot etter punkt 13…”. Formålet er å klargjøre at reglene
i punkt 14, som i sin ytterste konsekvens gir kjøperen en hevningsrett
ved langvarig forsinkelse, er anvendelige selv om kjøperen taper sitt
krav på konvensjonalbot fordi han ikke har fremsatt et skriftlig krav
til selgeren innen fristen på 6 måneder i punkt 13 siste ledd.

I punkt 14 tredje ledd er maksimal erstatning utenom konvensjonalbot
som kjøperen kan oppnå ved hevning av avtalen 10 % av kjøpesummen
som knytter seg til den del av produktet som omfattes av
hevningen. (Jf. NL 01 som foreskriver 7,5 %).

I NL 09 innledes punkt 17 nå med et første ledd med en regel om tretti
dagers betalingsfrist for kjøperen regnet fra fakturadato. Hensikten
med dette er å gjøre betalingsfristen generell. Den gjelder dermed
både hvis partene følger den tredelte betalingsplanen angitt i punkt 17
andre ledd, og hvis de avtaler en annen betalingsplan.

4 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Ansvar for mangler


De punkter i NL-bestemmelsene som gjelder selgerens ansvar for
mangler er, på grunn av deres sentrale karakter, blant dem som ved
hver revisjon av bestemmelsene blir gjenstand for de mest omfattende
og inngående diskusjon av den nordiske gruppen jurister som har
ansvaret for revisjonsarbeidet. Dette gjelder ikke minst spørsmålet
om garantitidens lengde. Det er en allmenn iakttakelse at garantitidene
ved industrielle leveranser i Norden tenderer mot å bli lengre. Det
gjelder særlig ved anleggsleveranser, men også ved produktleveranser
som er av en slik type at NL-bestemmelsene ofte anvendes. Denne
utviklingen kunne skje på grunn av markedsmessige forhold; sjenerøse
garantitider er helt enkelt et konkurransemiddel.

For å kunne konstatere hvorvidt produktet er beheftet med mangler
ved konstruksjonen, materialer eller tilvirkning, er det imidlertid nor-
malt tilstrekkelig med en garantitid på ett år. Erfaringsmessig viser
den helt overveiende delen av alle produktfeil seg innen denne perioden.
Lengre garantitider enn dette får i realiteten et ikke ubetydelig
tilsnitt av å være serviceavtaler.

Ved valget mellom å innføre garantitider som følger en tendens
i industriell kontraktspraksis eller å holde fast ved mer materielt
begrunnede garantitider har den nordiske juristgruppen etter noen
overveielser valgt det siste. En viktig årsak er blant annet det
som har kommet frem ved diskusjonene angående en revisjon av
leveringsbestemmelsene ORGALIME S 2000 og SE 01 respektivt.
I Vest-Europa er det […], i likhet med i Norden, betydelig mer
uvanlig med garantitider som overskrider ett år. Mye taler derfor for
at garantitidene i ovenfor nevnte bestemmelsene kommer til å forbli
ett år i overskuelig fremtid. Samordningshensyn taler dermed for å
beholde en ettårig garantitid i NL 09.

Punkt 21, andre ledd. Dette leddet har fått nytt innhold. Reglene om
kjøperens ansvar for foreskrevet eller spesifisert konstruksjon samt
ansvaret for materiale skaffet til veie av ham har blitt flyttet til et nytt
tredje ledd.

I andre ledd klargjøres nå i stedet at dersom en mangel ved et levert
produkt forårsaker skade på produktet så har selgeren ansvar for dette
på samme måte som ansvaret for den primære mangelen. Dette er i og
for seg ingen nyhet, det har tidligere vært ansett for å være et ulovfestet
prinsipp. Klargjøringen har kun blitt foretatt av pedagogiske
årsaker.

Det er viktig å merke seg at ansvaret for skade som produktet forårsaker
på annen eiendom enn på produktet selv fremdeles reguleres av
punkt 35.

Punkt 22. I dette punktet finnes en oppramsing av mangler som selgeren
ikke svarer for. Selgeren har eksempelvis ikke ansvar for mangler
som kommer av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt
i avtalen. Produktet, for eksempel en maskin av et slag, får kanskje
ikke nødvendig ventilasjon. I NL 01 fremgår det at selgeren ikke har
ansvar for ”mangler som oppstår som følge av at de i avtalen forutsatte
arbeidsforhold ikke følges”. Uttrykket har av språklige årsaker blitt
erstattet med ” mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene
avviker fra hva som er forutsatt i avtalen ”.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 5 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Punkt 25. I første ledd første punktum har det blitt foretatt en språklig
forenkling. Formuleringen ”…. etter at fristen i punkt 23 og 24, er
utløpt.” har erstattet den tidligere formuleringen ”…. etter at fristen i
punkt 23, jfr. punkt 24, er utløpt.”

Punkt 26. I første ledd siste punktum har henvisningen til selgerens
ansvar for kostnader ved mangelsutbedring blitt endret til å omfatte
punkt 21-33 (i NL 01 punkt 21-32). Bakgrunnen er at punkt 33 bør
inngå i henvisningen fordi den setter en sluttstrek i tiden for selgerens
utbedringsansvar.

I andre ledd har regelen om stedet for utbedring av mangler blitt endret.
Utgangspunktet er at utbedringen skal skje der produktet be-
finner seg (i NL 01 angis det at utbedringen skal skje hos kjøperen).
Produktet kan likevel være mobilt utstyr/utrustning eller det kan av
andre grunner, for eksempel videresalg, befinne seg på et annet sted
enn den opprinnelige leveringsadressen. Andre ganger kan det være
enklere at utbedringen skjer på et annet sted, for eksempel på grunn
av selgerens tilgang til utbedringsutstyr/utrustning. Derfor angis det
som hovedregel at produktet skal utbedres der det befinner seg, men
at det også kan finne sted på en annen plass dersom ”selgeren finner
at det er mer hensiktsmessig for begge parter at Produktet sendes
til ham eller til et sted han anviser”. (I følge NL 01 har selgeren ikke
mulighet til å kreve at kjøperen sender produktet til et annet sted enn
selgerens egne lokaler.)

NL 01 punkt 26, andre og tredje ledd bygger på en forestilling om at
en utbedring alltid foregår ved at en mangelfull del utbedres eller utskiftes,
og at denne foranstaltning, inkludert demontering og remontering,
utføres av selgeren. I enkelte tilfelle derimot, utføres demontering
og remontering av kjøperen, se nedenfor.

NL 09 er ikke like kategorisk. En utbedring kan skje på flere forskjellige
måter, eksempelvis ved at en helt ny del, uten et tidligere motstykke,
tilføres produktet gjennom bearbeidelse, justering, overflatebehandling,
omprogrammering osv. NL 09 foreskriver av den grunn
ikke reparasjon eller bytte av en mangelfull del som den eneste avhjelpsmetoden.


I NL 09 punkt 26 tredje ledd angis reparasjon eller bytte av en mangelfull
som eneste aktuelle avhjelpsmetode når det gjelder ett særskilt
tilfelle – såkalt fjernutbedring. Hvis demontering av mangelfull del
og innmontering av ny del kan utføres uten spesiell kyndighet, er selgerens
forpliktelse oppfylt når han leverer en tilbørlig reparert eller en
utskiftet del til kjøperen. I og for seg er dette ingen endring fra NL 01.
Det eneste forskjellen er at i medhold av NL 09 punkt 26 tredje ledd
kan selgeren kreve at kjøperen, i stedet for å sende den mangelfulle
delen til ham selv, sender den til et sted han anviser.

Punkt 27 om uberettiget reklamasjon er flyttet til punkt 31, ettersom det
er hensiktsmessig at de punkter som regulerer konsekvensene av korrekt
reklamasjon opptrer først. Følgende omnummerering er foretatt:

Punkt 27, NL 01, har blitt punkt 31 i NL 09.
Punkt 28, NL 01, har blitt punkt 27 i NL 09.
Punkt 29, NL 01, har blitt punkt 28 i NL 09.
Punkt 30, NL 01, har blitt punkt 29 i NL 09.
Punkt 31, NL 01, har blitt punkt 30 i NL 09.

6 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Ansvar for tingskade
forvoldt av materiellet


Punkt 28 (tidligere punkt 29). Ordene ”utbedring eller utskiftning” i
NL 01 har blitt erstattet med ”utbedring av mangler” i NL 09.

Punkt 29 (tidligere punkt 30). Dette punkt har tidligere gitt opphav
til usikkerhet om selgerens ansvar for økte kostnader når produktet
på det tidspunkt en mangel skal utbedres befinner seg på en annen
plass enn der det ble sendt. Dette har spesielt vært aktuelt når selgeren
allerede ved avtaleinngåelsen har hatt kunnskap om at kjøperen har
videresalg/levering av produktet til hensikt. I NL 09 fremgår det derfor
at ”Kjøperen skal bære de merkostnader for selgeren ved avhjelp
av mangelen som forårsakes av at Produktet befinner seg på et an-
net sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted for levering fra
selger til kjøper …”. Gjennom denne formuleringen blir det tydeligere
at produktets tilsiktede sluttdestinasjon ikke har betydning for
selgerens kostnadsansvar, uansett om han ved avtaleinngåelsen kjenner
til denne eller ikke.

Punkt 32. Punktet omhandler kjøperens rett til selv å utbedre hvis
selgeren forsømmer sin utbedringsplikt, og i første ledd a) kommer
de foranstaltninger kjøperen kan foreta nå mer generelt til uttrykk enn
tidligere. Kjøperen kan ”for selgerens regning og risiko utføre eller få
utført de foranstaltninger som er nødvendige for å avhjelpe mangelen”.
NL 01 bestemmer at kjøperen har rett til ”å la utføre de reparasjoner
som er nødvendige og/eller få fremstilt nye deler for selgerens
regning og risiko”. Formuleringen i NL 09 er mer realistisk, ettersom
avhjelp av mangler kan skje på flere måter enn reparasjon eller utskiftning
av deler.

I første ledd b) er kjøperens rett til prisavslag maksimert til 20 %
av kontraktssummen. Dette innebærer en økning i forhold til NL 01,
hvor 15 % er maksimalt prisavslag.

I andre ledd er kjøperens rett til erstatning ved hevning maksimert til
20 % av kontraktssummen. Dette innbærer også en økning fra NL 01,
som angir 15 %.

Punkt 35 regulerer fordelingen av ansvar innbyrdes mellom kjøper
og selger når det solgte produktet forårsaker skade på fysisk eiendom.
Regelen omfatter både skade på eiendom som kjøperen innehar, og på
eiendom som tilhører tredjemann. Det er imidlertid viktig å forstå at
regelen ikke er tilsiktet å påvirke – og kan heller ikke påvirke – partenes
ansvar direkte overfor tredjemenn.

Forenklingen av produktansvarsreglene i NL-bestemmelsene som ble
påbegynt allerede ved revisjonen av NL 92 har fortsatt. I NL 01 punkt
35, første ledd b) fritas selger overfor kjøper fra ansvar for skade som
produktet forårsaker ”på produkter fremstilt av kjøperen eller på produkter
der kjøperens produkter inngår”. Denne formuleringen er tatt
ut i NL 09.

Ellers har rekkefølgen mellom første og andre ledd i punkt 35 blitt
endret i NL 09 i forhold til i NL 01. NL 01 andre ledd a) utgjør nå første
ledd i NL 09, mens første ledd i NL 01 nå utgjør andre ledd i NL
09, dog med en viss språklig justering. Hensikten er å skape en riktigere
rekkefølge samt å gjøre bestemmelsen mer lettlest.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 7 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Produktansvaret i
NL-bestemmelsene


De første versjonene av NL-bestemmelsene, NL 57 og NL 70, inneholdt
i avsnittet om ansvar for mangler en total ansvarsfraskrivelse
for selgeren overfor kjøperen angående alle skader som kunne oppstå
på grunn av mangler ved produktet, så vel person- og tingsskade som
økonomisk konsekvenstap.

På grunn av rettsutviklingen og den debatt som fant sted på 1970-tallet
begynte det imidlertid å stilles spørsmålstegn ved om denne regulering
var rimelig, og dermed om den var holdbar. I følge den nye §
36 som da ble lagt til i de nordiske avtalelovene kunne urimelige avtalevilkår
revideres eller helt settes til side. I tillegg forelå det før produktansvar
ble lovregulert stor usikkerhet om innhold og rekkevidde
i forhold til den avtaleregulering mellom selger og kjøper som NLbestemmelsene
innebar.

Det forelå derfor sterke grunner til å endre den beskrevne fraskrivelsesregelen
for å sørge for en mer rimelig ansvarsfordeling mellom
partene og dermed forsikre seg om at regelen ikke ville risikere å bli
regnet for å være urimelig og dermed ugyldig. I så tilfelle ville man
risikere at selgeren ut over plikten til å avhjelpe mangler ved produktet
også skulle rammes av fullt ansvar for kjøperens indirekte økonomiske
tap avledet av mangler. Dette ville ha endret balansen i vilkårene
vesentlig.

Ved revisjonen som resulterte i NL 79 besluttet den nordiske gruppen
derfor dels å begrense fraskrivelsen ved å stryke henvisningen til person-
og tingsskade i avsnittet om ansvar for mangler slik at disse kun
gjelder kjøperens indirekte (økonomiske) tap, og dels å regulere i en
særskilt bestemmelse den innbyrdes fordelingen av produktansvaret
mellom selger og kjøper, det vil si ansvaret for skader som produktet
forårsaker på personer og annen eiendom.

Det forelå imidlertid delte oppfatninger av hvordan ansvaret for produktskader
burde fordeles. Det endelige kompromisset ble at man
presenterte én regulering i selve vilkårene, og tre ytterligere alternativ
i informasjonsskriftet.

Punkt 32 i NL 79 (som tilsvarer punkt 35 i NL 09) innebar at selgeren
hadde ansvar for produktskade, men kun ved uaktsomhet hos selgeren.
Selgeren hadde ikke ansvar for tingsskade som inntraff så lenge
produktet var i kjøperens besittelse eller for skade på produkter som
selgers produkt ble inkorporert i. For annen tingsskade hadde selgeren
ansvar ved uaktsomhet. Til slutt ble det angitt at selgeren ikke under
noen omstendigheter hadde ansvar for produksjonsbortfall, uteblitt
gevinst eller annen skade.

For at partenes ansvar til sist skulle fordeles i henhold til regelen
ved krav fra tredjemenn, ble bestemmelsen komplementert med en
regressregel samt krav om underrettelse og plikt for partene til å la seg
stevne inn til domstol eller voldgiftsrett for å behandle slike krav.

I NL 85 ble denne regelen for alle praktiske formål beholdt, men
det ble ikke lenger særskilt påpekt at alternative ansvarsreguleringer
kunne være gjeldende. Det hadde nemlig vist seg at de foreslåtte
alternativene knapt kom til anvendelse.

8 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Fritagelsesgrunner
(force majeure)

NPV 09

I NL 92 ble regelen om personskader tatt bort. Det ble ikke lenger oppfattet
som rimelig at selgeren, eller praktisk talt dennes forsikringsselskap,
skulle kunne gjøre kjøperen ansvarlig for personskader når
selgeren var pålagt et strengt ansvar i henhold til produktansvarslovgivningen.
Samtidig ble selgerens ansvar for tingsskade ytterligere
begrenset gjennom at han ikke hadde ansvar for tingsskade som kjøperens
produkter forårsaket på annen eiendom på grunn av en defekt
i det produktet som selgeren hadde levert. Denne endringen tilrettela
for ytterligere beskyttelse for tilvirkere av komponenter.

I NL 01 ble sistnevnte tillegg tatt bort. Videre ble den generelle
fraskrivelsen for selgeren angjeldende produksjonsbortfall, uteblitt
gevinst og annet økonomisk følgetap strøket. Denne begrensning
innebar jo at selgeren, når denne ble pålagt ansvar for tingsskade som
rammet tredjemann, kunne overføre ansvaret til kjøperen. På tross av
at slike regresskrav praktisk talt ikke forekom, ble det funnet rimelig
å unnta denne muligheten. Samtidig ble det klargjort at fraskrivelsen
som gjaldt skader som inntraff hos kjøper også omfattet økonomisk
følgetap forårsaket av slike skader, som hadde vært den primære
hensikten med regelen om økonomisk følgetap.

Som det har fremgått har produktansvarsregelen i NL 09, nå punkt 35,
blitt betydelig forenklet. Ansvarsbegrensningen til fordel for selgeren
har således blitt innskrenket til den egentlige kjernen i den opprinnelige
regelen, nemlig at selgeren ikke skal behøve å ha ansvar for tingsskade
eller annet økonomisk følgetap av slik skade dersom den inntreffer
når produktet er i kjøperens besittelse. Slike skader er det mer
hensiktsmessig at kjøperens skadeforsikring tar hånd om. For skader
som inntreffer når produktet har forlatt kjøperens besittelse, hvilket
normalt innebærer at tredjemann rammes av skaden, er det derimot
rimeligere at partene bærer det ansvar de har i henhold til skadeserstatningslovgivningen.


Oppsummeringsvis innebærer denne utforming at regelen stemmer
bedre overens med avtalepraksis og at unødige regresskrav mellom
partenes forsikringsgivere unngås, samtidig som selgeren fremdeles
er beskyttet mot økonomisk følgetap som oppstår hos kjøperen.

I punkt 36 har naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser blitt lagt
til rekken av eksempler på omstendigheter som kan hindre avtalens
oppfyllelse eller gjøre oppfyllelsen urimelig tyngende.

Anvendelsesområde


NPV 09 er tiltenkt anvendelse når programvare inngår som en integrert
del av en leveranse som skjer i henhold til NL 09. Det kan eksempelvis
være tale om en leveranse av verktøymaskin der programvare for styringen
inngår. Gjennom å anvende NPV 09 som et tillegg til NL 09 får
partene en regulering av viktige spørsmål som opphavsretten til programvaren,
omfanget av kjøperens bruksrett og konsekvensene av inntrenging
i tredjemanns immaterialrett som kjøperens programvarebruk
kan medføre. Reguleringen omfatter både viderelisensiert programvare
fra selgeren og programvare som selgeren selv har opphavsretten til.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 9 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Kommentarer til de enkelt
punktene i NPV 09

Det er intet hinder for at både NPV 09 og NLT 09 kan anvendes som
tillegg til NL 09 samtidig. Tvert i mot er det ofte tilfelle at programvare
inngår i leveranser som inkluderer montasje fra selgerens side,
i og med at det ikke sjelden er tale om leveranse av en type produksjonsutstyr.


Generelt kan det sies at reguleringene i NPV 09 stort sett tilsvarer
det som gjelder etter bakgrunnsretten. Grunnen til at de likevel er tatt
med er motivert av at retten til programvaren i særlig grad er et spørsmål
der selger og kjøper ofte har motstående interesser. Diskusjoner
mellom partene om omfanget av kjøperens rettigheter til programvaren
oppstår lett etter avtaleinngåelsen. Gjennom å anvende NPV 09
blir partene allerede fra starten klar over hva som gjelder i denne sammenheng.


I punkt 1 i NPV 09 defineres begrepet programvare. Bestemmelsene
skiller mellom programvare som selgeren har opphavsretten til,
såkalt leverandørprogram, og såkalt underlisensiert program som er
programvare selgeren med rettighetshaverens medvitende gir bruksrett
til.

Punkt 2, som gjelder rettighetene til leverandørprogram, gjenspeiler
det som regnes som gjeldende rett, nemlig at opphavsretten til programvare
tilkommer selgeren, men at kjøperen får en i tid og rom
ubegrenset rett til å benytte programvaren ved bruk av produktet. Tilpassninger
av programvaren kan foretas så fremt de er forenelige med
produktets alminnelige formål. Kjøperens bruksrett kan også overdras
til senere erververe av produktet.

Når det gjelder underlisensierte program får kjøperen ved anvendelse
av produktet samme bruksrett og rett til å overdra bruksretten til senere
erververe av produktet. En reservasjon gjøres her for innskrenkninger
som kan være avtalt mellom rettighetsinnehaveren og selgeren.
Selgeren er forpliktet til senest ved avtaleinngåelsen å opplyse
om slike innskrenkninger.

Punkt 3 slår fast at selgeren ikke plikter å utlevere kildekoden til programvaren.
Dette er naturlig med hensyn til hvordan opphavsretten til
programvaren er regulert.

Av punkt 3 fremgår videre at selgeren ikke har påtatt seg noe ansvar
for å løpende levere oppdatert programvare. Dersom kjøperen
vil motta forbedrede versjoner av programvaren må dette avtales særskilt.
Dette gjelder både leverandørprogram og underlisensierte program.


I henhold til punkt 4 skal selgeren holde kjøperen skadesløs mot krav
fra tredjemann på grunn av at kjøperens bruk krenker tredjemanns
immaterialrett.

Punkt 5 gjør likevel forbehold for selgerens ansvar dersom programvaren
har blitt benyttet på en måte eller på et sted som ikke er avtalt,
samt for det tilfelle at kjøperen har gjort forandringer i programvaren.


Punkt 6 inneholder selve ansvarsregelen, og foreskriver at selgeren
skal erstatte kjøperen for beløp som denne tvinges til å utbetale etter
rettskraftig dom eller gjennom forlik som er godtatt av selgeren.

10 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Forskjellene mellom NPV 01
og NPV 09

NLT 09

Selgerens ansvar forutsetter at kjøperen underretter ham om mottatte
krav og at selgeren får bestemme hvordan kravet skal imøtegås så vel
innenfor som utenfor rettssystemet.

Punkt 7 handler om hvordan selgeren skal rette opp problemet dersom
kjøperen ikke kan benytte programvaren på grunn av denne bruken
innebærer en immaterialrettskrenkelse. Dette kan skje enten ved
at selgeren sikrer kjøperen en rett til å bruke programvaren fremover,
eller ved at han endrer eller erstatter programvaren slik at den ikke
lenger innebærer en krenkelse.

Punkt 8 foreskriver at ved unnlatt rettelse gjelder de allmenne reglene
i NL 09 punkt 32 og 34 om feil som selgeren ikke har avhjulpet.
Dette innebærer at kjøperen kan foreta rettelse på selgerens bekostning
eller kreve prisavslag. I alvorlige tilfeller kan kjøperen til og
med heve avtalen.

Av punkt 9 fremgår at reglene i NPV 09 hva gjelder konsekvensene
av immaterialrettskrenkelse er uttømmende. Selgeren har dermed
intet ytterligere ansvar med mindre han har utvist forsett eller grov
uaktsomhet.

Revisjonen av NPV-vilkårene har skjedd som følge av revisjonen av
NL-vilkårene. De endringer som er gjort er dog kun av formell og
språklig karakter. Den mest iøynefallende språklige justeringen er, i
likhet med i NL 09, at ordet ”materiellet” er erstattet med ”produk-

Anvendelsesområde


Kommentarer til noen særskilte
punkter i NLT 09

Geografisk er NLT tiltenkt bruk i samme område som NL 09, det vil
si for relasjoner i og mellom de nordiske land.

For øvrig er det viktig å observere at NLT 09 er beregnet på mindre
omfattende montering og/eller idriftsettelse. Dersom selgerens oppgave i stedet
går ut på å levere og montere en helt driftsklar utrustning som i
sammenheng med kjøperens overtagelse skal gjennomgå ulike typer
funksjonstester, samt at selgeren ut over dette kanskje sørger for opplæring
osv, er NLT 09 virkelig ikke den rette bestemmelsen. I så fall
er nok de mest egnede vilkårene NLM 10. Dette gjelder særskilt i de
situasjoner hvor monteringen hos kjøperen er forholdsvis omfattende
og tar relativt lang tid.

NLT 09 er dermed ment som et komplement til NL 09 når monteringen/
idriftsettelsen er av relativt lite omfang, med andre ord av karakter
tilkobling og/eller igangkjøring.

”Montering”


NLT 09 omfatter etter sin ordlyd kun fysisk montering av produktet
hos kjøperen. Et krav om funksjonell idriftsettelse er dermed ikke
medtatt med mindre partene særskilt angir at selgeren også skal besørge
dette.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 11 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Av definisjonen av begrepet ”montering” følger imidlertid at NLT 09
også kan benyttes i situasjoner hvor kjøperen selv gjennomfører den
fysiske monteringen og selgerens forpliktelse kun gjelder selve idriftsettelsen.


Partene bør dermed være oppmerksomme på at omfanget av selgerens
ansvar bestemmes av partenes avtale, og at dersom ikke annet
fremgår klart av avtalehandlingene, så er selgeren kun forpliktet til å
utføre fysisk montering hos kjøperen.

Dersom selgeren etter avtalehandlingene også eller kun skal utføre
idriftsettelse, børe det presiseres nøye i avtalen hvordan dette skal
gjennomføres samt hvilke krav som skal oppfylles.

”Forsinket montering”

Utgangspunktet i NLT 09 er at reglene om forsinket leveranse av produktet
skal holdes adskilt fra reglene om forsinket montering. De
førstnevnte behandles derfor utelukkende i NL 09, mens de sistnevnte
utelukkende i NLT 09.

Levering av produktet skjer i henhold til NL 09 punkt 9. Hvis ingen
leveringsklausul er avtalt gjelder levering Ex works, det vil si ”fra selgerens
fabrikk” i henhold til INCOTERMS.

Bedømmingen av hvorvidt det foreligger en forsinket levering, som
gir kjøperen rett til dagmulkt, skal således foretas ut fra tidspunktet da
produktet ble avlevert i samsvar med gjeldende leveringsklausul.

I den utstrekning partene vil avtale en annen leveringsklausul enn Ex
works er det viktig at denne også velges blant INCOTERMS. Det
forekommer at hjemmesnekrede klausuler som ”fritt montert” brukes.
Noen offisiell tolkning av denne leveringsklausulen finnes ikke.
Bruk av denne eller lignende leveringsklausuler, som angir at levering
først skjer i og med montering, kan skape vanskelige tolkningsproblemer
ved forsinkelser i leveranser der NLT 09 brukes, og frarådes
på det sterkeste.

I henhold til NLT 09 skal selgeren iverksette montering etter at produktet
er levert til kjøperen. Påbegynnes imidlertid ikke montering i
rett tid har kjøperen rett til å foreta visse tiltak. Hvilke tiltak som er
aktuelle beror på monteringens karakter. Kan kjøperen selv eller gjennom
andre uten større problemer foreta monteringen, kan han foreta
dette etter utløpet av en frist kjøperen har satt. Selgeren må da stå for
de merkostnader som kjøperen får på grunn av dette. Kjøperen skal
likevel gå fornuftig til verks, hvilket innebærer at han ikke kan forårsake
selgeren unødvendige eller umotivert høye kostnader.

Dersom monteringen er så spesiell at andre enn selgeren vanskelig kan
utføre den, har kjøperen i ytterste konsekvens en hevingsrett. Den frist
som kjøperen i slike situasjoner skal sette må dermed bli noe lengre.
Hvis heving skjer, har kjøperen rett til en begrenset kompensasjon. Den
sammenlagte erstatningen, innregnet eventuelt konvensjonalbot i hen-
hold til NL 09, kan maksimalt utgjøre 20% av produktets pris.

Ansvar for mangler

Den ettårige ansvarstiden for mangler løper i NLT 09 fra den dagen da
selgeren har ferdigstilt monteringen. Dersom selgeren er så forsinket
12 (13) Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Forskjellene mellom NLT 01
og NLT 09

med monteringen at kjøperen selv eller gjennom andre utfører den,
kan det oppstå diskusjon om når ansvarstiden skal begynne å løpe.
Derfor har regelen om at ansvarstiden senest begynner å løpe seks
måneder fra produktet ble levert i henhold til avtalt leveringsklausul
blitt inntatt. Hvis kjøperen utfører monteringen har imidlertid ikke
selgeren ansvar for feilaktig montering.

Risikoen for Produktet, ansvar for skade

Den av partene som har risikoen for produktet, har ansvaret for alle
skader som kan ramme produktet unntatt skader som er forårsaket av
den andre partens uaktsomhet. Etter NLT 09 går risikoen for produktet
over fra selger til kjøper da den avleveres. Kjøperen bør dermed ha
produktet forsikret etter levering.

Når selgeren deretter monterer produktet, har han et ansvar for skader
på dette hvis hans personell forårsaker skaden ved uaktsomhet. Selgeren
bør derfor sørge for å ha en ansvarsforsikring som dekker dette
ansvaret. I likhet med vanlig kontraktspraksis har selgeren likevel
ikke ansvar for ulike økonomiske følgeskader forårsaket av monteringspersonalet
eller for indirekte skader for øvrig.

Revisjonen av NLT-vilkårene er i likhet med programvarebestemmelsene
NPV en følge av revisjonen av NL-vilkårene. De endringer som
har blitt utført er for det meste av formell og språklig karakter. Noen
mindre endringer for øvrig har likevel blitt gjennomført.

Punkt 5. I andre ledd har kjøperens plikt til å stille hjelpearbeidskraft
til selgerens disposisjon utgått. Dersom selgeren har behov for hjelpearbeidskraft
i forbindelse med monteringen må han avtale dette særskilt
med kjøperen.

Punkt 6. I tredje ledd angis det nå at den erstatning - inkludert eventuell
konvensjonalbot etter NL 09 – som kjøperen har rett til ved heving
er maksimert til 20% av prisen (15% i NL 01). I tillegg har det
blitt tydeliggjort at erstatningen skal beregnes ut fra produktets pris
uten montering.

Punkt 12. I første punktum er ordene ”eller når materiellet anses levert”
strøket. Formålet er å unngå utydelighet om når levering finner
sted. Dette styres nå i NLT 09 utelukkende gjennom henvisningen til
NL 09 punkt 9, som foreskriver leveringsklausulen ”Ex works” i hen-
hold til INCOTERMS.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg. 13 (13)
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.


Industriverktøy og systemløsninger Kompressorteknikk Vakuumteknikk