เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
ไดรเออร์ (Air dryer)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์เมมเบรน (Membrane dryers)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ไนโตรเจนบูสเตอร์และคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมัน (Oil free)
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันการเชื่อมต่อ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ปั๊มสูบน้ำ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสูบน้ำ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
Metal halide light towers
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ทำไมต้องเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า

ดูการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา!

การยึดแบริ่งการสวิง

แขนกลสำหรับติดตั้งแนวตั้ง 1 แกนหมุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดแบริ่งการสวิง

รถเข็นปฏิกิริยาการเคลื่อนที่ 1 แกนหมุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดน็อตล้อ

การหมุนแนวนอนเคลื่อนที่ 2 แกนหมุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดโรลเลอร์สายพาน

การยึดแนวตั้งแบบ 4 แกนหมุนด้วยการเลื่อนแกนหมุนไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดน็อตล้อด้วยการเลื่อนแกนหมุนไฟฟ้า

การยึดหมุนแนวนอน 2 แกนหมุนด้วยการเลื่อนแกนหมุนไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดน็อตล้อด้วยการเลื่อนแกนหมุนแบบแมนนวล

การยึดหมุนแนวนอน 2 แกนหมุนด้วยการเลื่อนแกนหมุนแบบแมนนวล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

การยึดฝาสูบ

การยึดแนวตั้ง 26 แกนหมุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!

Loading...

ความสามารถในการผลิตโครงการระดับโลก

เรามอบคุณค่าของเราผ่านโรงงานและกระบวนการผลิตคุณภาพสูง, ช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรรม, พื้นที่เฉพาะในการผนวกรวมโครงการ, โซลูชัน Plug & Play ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และเครือข่ายความรู้ระดับโลกที่มีฝ่ายสนับสนุนลูกค้าท้องถิ่น

ขอใบเสนอราคา!

Loading...

เหตุใด Claas จึงเลือกตัวควบคุม Power Focus 6000 ของเรา...

ด้วยระบบการประกอบ Power Focus 6000 ใหม่จาก Atlas Copco เราสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ด้วยคุณสมบัติใหม่ของ TurboTight®, TrueAngle® และ Virtual Station ช่วยให้ระบบสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น ใช้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้นและถูกหลักการยศาสตร์

ติดต่อเรา

Loading...

ระบบกดไฟฟ้าที่ชาญฉลาดและน่าเชื่อถือของเรา

PST คือระบบกดด้วยเซอร์โวไฟฟ้าที่ทันสมัยจาก Atlas Copco ซึ่งมีความคล้ายกับ PowerMACS 4000 เราจึงสามารถลดการฝึกอบรม การโปรแกรม และต้นทุนวัสดุอุตสาหกรรม การใช้ตัวควบคุมแบบเดียวกับ PowerMACS 4000 และซอฟต์แวร์ ToolsTalk ช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบการขันให้แน่นและการกดได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มเดียว

ติดต่อเรา

Loading...

กลยุทธ์ Turbotight® และการลดแรงตอบสนอง

TurboTight® คือกลยุทธ์ใหม่ในการขันให้แน่น! เพื่อประสบการณ์ผู้ควบคุมเครื่องที่ไม่เหมือนใคร TurboTight® จะทำให้เครื่องมือดูดซับแรงตอบสนอง และช่วยปรับปรุงหลักการยศาสตร์ให้กับผู้ควบคุมเครื่องเป็นอย่างมาก ช่วยลดเวลารอบการผลิต และในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การมีฮาร์ดแวร์น้อยลงหมายถึงการบำรุงรักษาที่น้อยลง และหากคุณทำการขันให้แน่น 200 ครั้งต่อวัน คุณจะรู้สึงถึงความแตกต่างเป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา

Loading...

ประแจคลิกอัจฉริยะที่มีการป้องกันข้อผิดพลาด...

เป็นมากกว่าคลิก เพิ่มคุณภาพให้ข้อต่อของคุณเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถในการป้องกันข้อผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการรวมประสิทธิภาพการทำงานของประแจคลิกเข้ากับความสามารถในการติดตามได้ของประแจไฟฟ้า ระบบการยึดแมนนวลแบบอัจฉริยะนี้ช่วยยกระดับกระบวนการขันให้แน่นของคุณขึ้นสู่ระดับใหม่

ติดต่อเรา

Loading...

กลยุทธ์ TrueAngle® และการขจัดผลกระทบจากผู้ควบคุมเครื่อง

ขจัดผลกระทบจากผู้ควบคุมเครื่อง TrueAngle® ใช้สัญญาณไจโรเพื่ออ่านการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมเครื่อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการอ่านมุมของคุณ ช่วยให้สามารถควบคุมการขันให้แน่นด้วยอุปกรณ์ถือขณะที่ขจัดผลกระทบจากผู้ควบคุมเครื่อง ซึ่งช่วยให้คุณทำให้ที่ว่างของมุมแคบลง และตรวจพบปัญหาการประกอบที่พบได้บ่อยที่สุด เช่น ส่วนประกอบที่ผิด หรือสูญหาย และเกลียวที่ได้รับความเสียหาย หลีกเลี่ยงการปิดก่อนเวลา และตรวจจับ Re-Hits ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนจากเศษเหลือทิ้งและการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้คุณ

ติดต่อเรา

Loading...

นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมในยุค 4.0: การประกอบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน

ในยุโรปนั้นเรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศจีนเรียกว่าอุตสาหกรรม 2025 และในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า IoT หรือ Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม - แต่โดยพื้นฐานแล้วก็คือการอ้างถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเดียวกัน ที่ Atlas Copco เราเรียกว่าการประกอบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน

ติดต่อเรา

Loading...

โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมทั่วโลก

การพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยคุณ ด้วยสำนักงานท้องถิ่นที่มีทั่วโลก เพื่อบรรลุคุณภาพสูงสุดในกระบวนการยึดของคุณ

ติดต่อเรา

Loading...