Stäng
Atlas Copcos mobila luftkompressorer för geotermisk borrning

Tryckluft för borrning efter geotermisk energi

Geotermisk energi har blivit ett populärt sätt att minska koldioxidutsläppen och ställa om till renare energikällor. Energin används till att driva en turbin som genererar elektricitet eller för uppvärmning eller kylning direkt. Om du vill komma åt varmvattnet eller ångan från jordens inre måste du borra djupa brunnar.

Så kan Atlas Copco ge bättre produktivitet och effektivitet vid geotermisk borrning

Effektivare borrning

Borrning är en krävande verksamhet. Om du kan borra snabbare ökar dina intäkter. Våra mobila DrillAir-kompressorer är utformade för att ge bättre produktivitet och effektivitet i din borrning.

Bättre flexibilitet

När det gäller effektiv borrning finns det inte någon heltäckande lösning. Men Atlas Copco kan ge dig den flexibilitet som behövs för att anpassa dig till ändrade förhållanden och samtidigt få bästa möjliga effektivitet.

Kostnadsbesparingar

Om du investerar i högkvalitativa mobila luftkompressorer kan du spara pengar på längre sikt. Kompressorer kan minska bränsleförbrukningen samt minimera kostnaderna för underhåll och reparationer vilket kan ge stora besparingar över tid.

Vilken roll har luftkompressorn i utrustningen för geotermisk borrning?

I utrustningen för geotermisk borrning används luftkompressorer till att driva borrverktyg, rengöra borrhålet och avlägsna skräp från hålet. De används också till att mata tryckluft till sänkhammaren, som bryter upp hårda bergformationer.

Vid geotermisk borrning behövs högtrycksluft, och mobila luftkompressorer används till att generera lufttrycket. Kompressorerna monteras vanligen på en lastbil eller släpvagn så att de enkelt kan transporteras till olika borrningsplatser.

Luftkompressorn förser borrkronan och sänkhammaren med tryckluft som bidrar till att driva borrningen. När borrningen fortskrider används även luftkompressorn till att avlägsna stenrester från hålet så att de inte täpper till borrkronan och gör borrningen mindre effektiv.

Förutom själva borrningen används även mobila luftkompressorer till att driva annan utrustning och andra verktyg som används i geotermiska installationer.

Så här väljer du rätt mobil luftkompressor för dina behov

Det är viktigt att du väljer en mobil luftkompressor som passar för geotermisk borrning. Det finns tre huvudsakliga faktorer att ta hänsyn till: luftflödeshastighet, tryckklassningen och strömkällan. Vilket luftflöde som behövs i ditt projekt beror på faktorer som borrdjup, bergets hårdhet och borrhastigheten. 

Välj en mobil luftkompressor som är kompakt och enkel att transportera, med funktioner som hjul och lyftpunkter. Väg in borrplatsens storlek och hur enkelt det är att manövrera runt kompressorn på platsen.

Du kan alltid be våra experter om hjälp.

Vad skiljer Atlas Copcos mobila kompressorsortiment från andra erbjudanden?

Du kan få upp till 10 % större flöde vid spolning och påfyllning av skaftet med Dynamic Flow Boost-tekniken

Borrningseffektiviteten är viktig
Atlas Copcos mobila luftkompressorer för borrtillämpningar är noga utformade för att göra jobbet snabbare. När du borrar med en högtryckskompressor på 30–35 bar kan du borra fler meter per timme till en lägre totalkostnad per meter. Du kan få upp till 10 % större flöde vid spolning och påfyllning av skaftet tack vare Dynamic Flow Boost. Det innebär snabbare spolning och påfyllning samt ett borrjobb som blir klart snabbare.

Den exakta elektroniska positioneringen av inloppsventilen ger omedelbar respons på förändringar i luftförbrukning eller tryck

Stor flexibilitet och inga kompromisser
Vårt DrillAir-sortiment är utformat för att vara mångsidigt. Våra kunder kan välja en produkt som passar kärnverksamheten och kan anpassas efter förändrade förhållanden. Med AirXpert-tekniken får du maximalt luftflöde oavsett tryckinställning. Den exakta elektroniska positioneringen av inloppsventilen ger omedelbar respons på förändringar i luftförbrukning eller tryck.

Atlas Copcos mobila luftkompressorer för geotermisk borrning har utmärkt bränsle- och energieffektivitet

Tänk på den totala ägandekostnaden
DrillAir-serien har särskilt utformade funktioner som ger ett högre restvärde och därmed lägre avskrivningskostnader. Våra mobila luftkompressorer har maskinvara och programvara som optimerar förbrukningen, vilket ger utmärkt bränsle- och energieffektivitet. Den smarta konstruktionen minskar stilleståndstiden, vilket ger lägre driftskostnader. Dessutom erbjuder vi hållbara förbrukningsartiklar av hög kvalitet som ger längre serviceintervall.

I Atlas Copcos sortiment finns både diesel- och eldrivna mobila luftkompressorer

Beslutet om en elektrisk eller dieseldriven luftkompressor beror till största delen på om det finns tillgång till en tillförlitlig strömkälla lokalt. När det inte finns elektricitet eller om det ofta är strömavbrott är en dieseldriven luftkompressor förmodligen det bästa alternativet. Atlas Copco ser till att våra dieseldrivna luftkompressorer är mycket energieffektiva och uppfyller de senaste miljöbestämmelserna.

Om du har tillgång till en tillförlitlig strömkälla ger en elektrisk luftkompressor bättre flexibilitet. Den gör dessutom driften mer hållbar och minskar din miljöpåverkan. Den skapar inga utsläpp och bullernivåerna är mycket låga. Atlas Copcos elektriska luftkompressorer med VSD-teknik är banbrytande när det gäller prestanda och energieffektivitet.

Kundberättelse: Borrning efter förnybar energi i Sverige

Det svenska företaget T.A. Brunnsborning är specialister på borrning och använder stora mobila högtryckskompressorer i driften. Dieselanvändningen håller dock på att fasas ut i Sverige, ett av de skandinaviska länder som kämpar hårdast mot klimatförändringarna. Som tur är kan alla Atlas Copco steg V-motorer köras med HVO, som är ett rent, fossilfritt och koldioxidneutralt bränsle.

Den senaste maskinen vi har förvärvat är en Y35. Det är en steg V-maskin som vi kan tanka med HVO-diesel. Det är mycket bättre för klimatet och vi vill gärna bidra genom att använda den senaste tekniken

Thomas Apelgårdh , Grundare och ägare av T.A. Brunnsborrning & VVS

 

 

Grundläggande information om geotermisk borrning

Vad är geotermisk borrning?

Geotermisk borrning är processen att borra djupt in i jordskorpan. Det görs för att komma åt den värme som finns där. Värmen kan användas till att generera elektricitet eller för uppvärmning och kylning. 

 

1.   Geotermiska brunnar borras vanligen till ett djup på 450 till 3 000 meter eller mer beroende på plats och geotermiska resurser.

2.   Vid geotermisk borrning används ett borraggregat till att borra ett hål i jordskorpan, och sedan installeras ett brunnshölje som gör att brunnen inte kollapsar.

3.   När brunnshöljet har installerats förs en geotermisk värmeväxlare ned i brunnen. Den här värmeväxlaren är normalt en serie rör som används till att cirkulera en vätska (vanligtvis vatten) genom brunnen och överföra värme till ytan.

4.   Vätskan pumpas ned i brunnen och värms upp av de heta stenar och vätskor som finns djupt nere i marken. Den flödar sedan tillbaka till ytan där värmen extraheras och används för olika ändamål.

5.   Geotermisk borrning kan delas in i två huvudtyper: konventionell geotermisk borrning och EGS-borrning (enhanced geothermal systems).

Hur påverkar geotermisk borrning miljön?

Geotermisk borrning kan ha både positiva och negativa effekter på miljön beroende på hur den utförs. De främsta miljöproblemen som förknippas med geotermisk borrning gäller utvinningen av geotermiska vätskor som kan påverka de lokala vattenresurserna och göra att marken sätter sig.

Det finns en mängd bestämmelser och regelverk som ska se till att den geotermiska borrningen utförs hållbart.

 

1.    Hantering av vattenresurserna: Geotermisk borrning kan påverka de lokala vattenresurserna. Därför finns det bestämmelser för hur de geotermiska vätskorna används och kasseras. I vissa jurisdiktioner krävs till exempel tillstånd för vattenanvändningen och att de geotermiska vätskorna återvinns eller återförs.

2.    Planering av markanvändningen: Geotermisk borrning kan också påverka markanvändningen och den naturliga livsmiljön. Det finns bestämmelser som ska se till att borrverksamheten utförs i områden som är lämpliga för geotermisk utveckling och minimerar påverkan på känsliga ekosystem.

3.    Övervakning och rapportering: Geotermisk borrning omfattas av strikta krav på övervakning och rapportering som ska säkerställa efterlevnaden med olika miljöbestämmelser. I det här ingår övervakning av den geotermiska vätskekvaliteten, luftutsläppen och bullernivåerna.

4.    Regelverk: De kan till exempel gälla användning av geotermiska system med sluten slinga, att minimera landstörningarna eller att implementera kontrollåtgärder för erosion och sediment.

 

Det finns bestämmelser och regelverk som ska säkerställa att den geotermiska borrningen utförs så hållbart och miljömässigt ansvarsfullt som möjligt.

Vilka avancerade tekniker används inom geotermisk borrning?

Geotermisk borrning är ett område där avancerad teknik används för att komma åt och utnyttja värmen från jordens inre. 

 

1.    Styrd borrning: Med styrd borrning kan de geotermiska brunnarna borras i vinkel, vilket gör att större yta utsätts för den geotermiska reservoaren. Den här tekniken kan också användas för att styra brunnen mot områden med högre temperatur och större flödeshastighet.

2.    Rotationsborrning är en borrteknik som ofta används vid geotermisk borrning. Då används en roterande borrkrona för att borra ett hål i jordskorpan. Den här tekniken har förfinats under många decennier, och numera kan moderna rotationsriggar borra väldigt djupt.

3.    Loggningsverktyg används till att mäta egenskaper som temperatur, tryck och flödeshastighet i brunnen. De här verktygen kan ge värdefulla data som hjälper geologer och ingenjörer att förstå den geotermiska reservoarens egenskaper.

4.    Hölje- och cementeringsteknik används för att skapa en säker och vattentät tätning runt den geotermiska brunnen. Den här tekniken handlar om att installera ett stålhölje och spruta in cement i utrymmet mellan höljet och borrhålets vägg.

5.    EGS (enhanced geothermal systems) innebär att en geotermisk reservoar skapas i områden utan naturlig geotermisk aktivitet. Med den här tekniken sprutas vatten in i borrhålet under högt tryck, vilket kan skapa frakturer i berget och utöka reservoarens ytarea.

6.    Mikroseismisk övervakningsteknik används för att övervaka de små jordbävningar som uppstår vid geotermisk borrning och produktion. Den här tekniken kan ge värdefull information om den geotermiska reservoarens egenskaper och bidrar till att optimera borrningen och produktionen.

 

 

 

7–35 bar/20–45 m3/min

Undrar du över något?

contact icon