Stäng

Så minskas bullret på byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är högljudda miljöer och bullret på byggarbetsplatser är en självklar del av verksamheten, eller hur? Inte riktigt.

Världen har utvecklats, och vi ser inte längre oljudet i industriella miljöer som något man får räkna med. Dagens byggföretag är skyldiga att skydda sin personal och andra människor som vistas nära byggarbetsplatser, även allmänheten. Men samtidigt som byggföretagen lyder under stränga bullerbestämmelser måste de också fokusera på att uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål och samtidigt inte låta dessa mål ha en negativ effekt på produktiviteten. 

Avkastning på investering (ROI), total ägandekostnad (TCO) och lönsamhet är fortfarande extremt viktiga faktorer inom byggbranschen – som liksom många andra branscher har ställts inför svåra utmaningar de senaste åren. Nu måste dessa faktorer vägas mot de skyldigheter som företag har gentemot miljön.

bullerminskning på byggarbetsplatser

Vägbyggnad i storstadsmiljö

Källor till buller från byggarbetsplatser

Buller på byggarbetsplatser uppstår ofta från metallkomponenter i byggutrustning under allmän användning, såsom schaktmaskiner, borrmaskiner, dumprar, cementblandare, cementskärare och elektriska sågar. En stor del av bullret kan också orsakas av system som tillför energi till en byggarbetsplats för att täcka elbehovet på plats.

Bullerbegränsningar och bestämmelser för byggarbetsplatser

Begränsningar och bestämmelser avseende bullernivåer för byggutrustning har införts över hela världen för att minimera bullret från byggarbetsplatser. Dessa reglerar både bullernivåer och plats och tid.

Tillåtna bullernivåer

I den australiska delstaten New South Wales (NSW) regleras bullernivåerna i lagstiftningen, bland annat genom Protection of the Environment Operations Act från 1997, och böterna vid brott mot bestämmelserna kan landa på upp till 1 miljon australiska dollar. I Storbritannien infördes riktlinjer för buller på arbetsplatser 2005, vilka begränsar bullernivåerna till högst 85 dB(A). I Frankrike övervakas bullergränserna av Conseil National du Bruit, och i Tyskland finns AVV-Baulärm som anger ramar för byggnadsarbetare. I Nederländerna tillåter byggbestämmelserna Bouwbesluit 2012 relativt höga bullernivåer, men inom begränsade tider, och i Norge gäller Reteningline for behandling av støy i arealplanlegging.

Vilken tid börjar begränsningarna att gälla?

I Australien innebär begränsningarna att ”normalt” byggnadsarbete inte kan påbörjas förrän kl. 07.00. Brittiska byggnadsarbetare får påbörja bullriga arbeten först kl. 08.00, vilket även gäller i större delen av Frankrike under måndag till lördag. I Paris får byggnadsarbete under arbetsdagar dock påbörjas kl. 07.00, vilket även gäller i Tyskland, Nederländerna och Norge. 

I bostadsområden

I både Australien och Storbritannien måste bullret från byggnadsarbeten upphöra kl. 18.00 måndag till fredag. I Frankrike får det inte förekomma något oljud efter 20.00 måndag till lördag (22.00 i Paris), och mellan kl. 12.00 och 14.00 gäller en bullerfri tvåtimmarslucka. I Tyskland måste allt byggnadsarbete i eller nära bostadsområden avbrytas kl. 20.00.

I Nederländerna är tidsgränsen 19.00, men det finns begränsningar för hur många dagars arbete som får utföras med angivna bullernivåer. Det finns till exempel inga gränser upp till 60 dB(A), men vid 65 dB(A) får arbete inte ske i mer än 30 dagar, och vid över 80 dB(A) krävs en officiell dispens. Nederländerna tillämpar också ett komplext förhållande mellan buller och avstånd, där exempelvis pålning på mindre än 60 m avstånd från bostäder kommer att överskrida gränsen på 80 dB(A), men på 400 m avstånd ligger ljudnivån under 60 dB(A).

I Norge får byggnadsarbeten som pågår i högst sex veckor inte överskrida fastställda gränsvärden för buller utomhus – till exempel 65 dB(A) i närheten av bostäder, sjukhus och vårdcentraler mellan kl. 07.00 och 19.00 – men strängare begränsningar gäller om arbetet pågår längre. Till exempel finns det en 3 dB(A)-gräns för byggnadsarbeten som varar mellan sex veckor och sex månader. 

På helger

I både New South Wales och Storbritannien får högljudda byggnadsarbeten på lördagar endast ske mellan 08.00 och 13.00. I Paris är byggnadsarbeten inte tillåtna på lördagar mellan 08.00 och 22.00, och inte alls på söndagar och helgdagar. Tyskland, Nederländerna och Norge räknar lördag som arbetsdag när det gäller bullerbegränsningar. På söndagar och helgdagar i Norge får arbete ske mellan 07.00 och 23.00, men endast upp till en gräns på 60dB(A). Här gäller till och med en ljudnivå på 45 dB(A) under natten.

Så förhindras eller minskas buller

Dessa strikta och ibland komplexa bestämmelser och standarder har tvingat byggföretag att titta på sätt att minimera sina bullernivåer. Det finns olika sätt för byggföretag att minimera ljudnivån på arbetsplatsen.

Energilagringssystem

Atlas Copcos energilagringssystem ZBC i hybridläge

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem arbetar i hybridläge med två QAS+-kraftgeneratorer

Ett batteridrivet energilagringssystem (ESS), till exempel ZenergiZe-serien från Atlas Copco, ger många fördelar eftersom dess drift är helt tyst, utan buller. Dessutom är Atlas Copcos QAS+-serie företagets mest effektiva och hållbara dieselgeneratorer, i genomsnitt 5 dB(A) till 8 dB(A) tystare än jämförbara generatorer. De kan minska bullernivåerna upp till sex gånger beroende på användningsområde och belastningsprofil.

Vid arbete i hybridläge med en dieselgenerator kan energilagringssystem erbjuda den optimala lösningen för byggföretag – maximal effektivitet, lägre bullernivåer och minskad bränsleförbrukning. Låga belastningar och effekttoppar som inträffar under hybriddrift kan hanteras av en smart styrenhet med belastningshantering, vilket resulterar i bränslebesparingar på cirka 50 procent, lägre koldioxidutsläpp vid byggnadsarbeten och att generatorns utrymmesbehov minskar till cirka 40 procent av det som vanligen krävs.

Ett energilagringssystem som består av växelriktare för uteffekt och batterier för att lagra energin kan erbjuda autonom drift i upp till 12 timmar, med snabb batteriladdning på cirka 1,5 timme. Ett energilagringssystem kan också anslutas till förnybara energikällor som sol- eller vindkraft och därigenom skapa en 100 % grön lösning med tyst drift.

energy storage system power plant

Letar du efter hållbara energilagringslösningar?

Det är utvecklat med hållbarhet i åtanke och hjälper operatörer att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen dramatiskt, samtidigt som det ger optimala prestanda utan buller och i stort sett utan underhåll.

Kontroll av buller

Skönheten i ett energilagringssystem med avancerad teknik som kan användas i hybridläge är att byggföretag kan kontrollera det buller som deras aktiviteter ger upphov till.

Det innebär att under dagtid, då de flesta arbeten utförs, kan en dieselgenerator täcka större delen av effektbelastningen och energilagringssystemets batterier samtidigt laddas. Det går sedan att växla till hybridläge senare på dagen när batterierna är fulladdade för att komplettera effekten från generatorn. Även senare på dagen, när arbetsbelastningen minskar, kan energilagringssystemet sköta hela krafttillförseln. När ett energilagringssystem körs i öläge genereras minimalt brus och om batterierna laddas med förnybar energi blir lösningen 100 % ren.

Det här flexibla arbetssättet är särskilt fördelaktigt i stadsmiljö, där byggföretaget kan behöva fortsätta arbetet långt in på natten när bullerbegränsningar börjat gälla. Genom att arbetet kan pågå under längre perioder samtidigt som bullernivån hålls på minimal nivå kan byggföretaget slutföra projekt snabbare utan att störa andra. På så sätt förbättrar företaget sitt rykte som hänsynsfull byggare och har större möjligheter att öka produktiviteten i byggverksamheten.

Tillfälliga bullerbarriärer för byggarbetsplatser

Tillfälliga bullerbarriärer för byggarbetsplatser, inklusive ljudbarriärer och akustiska skärmar, kan också bidra till mindre buller. Barriärerna är enkla att installera och miljövänliga, klarar tuffa väderförhållanden och kan även förses med UV-skydd och brandskydd.

Alternativ till ”pipande” larm för byggutrustning

Bullerreducering handlar inte bara om utrustningens fysiska drift. I vissa regioner, som New South Wales, har forskare tittat på alternativ till ”pipande” summerlarm som kan användas på byggutrustning. Bland förslagen finns att använda bredbandslarm på mobil byggutrustning.

Alla dessa lösningar visar att okontrollerbara bullernivåer från byggarbetsplatser inte längre är oundvikliga. Lösningarna gör också att byggföretag kan skydda sin personal och sina offentliga medlemmar samtidigt som de uppfyller stränga hållbarhetsmål och maximerar produktivitetsnivåerna. Samtidigt kan operatörer inom byggbranschen få bättra avkastning på investeringar (ROI) och lägre total ägandekostnad (TCO) genom att vidta dessa åtgärder. Allt detta sammantaget gör att minskade bullernivåer inom byggbranschen inte längre bara är ett alternativ, utan en absolut nödvändighet.

gröna lösningar

De här lösningarna är ett svar på en växande efterfrågan på smarta och kompatibla maskiner. De här produkterna har många fördelar vad gäller drift och service, och utan att göra avkall på effektiviteten kan de leverera noll buller, noll utsläpp och noll bränsleförbrukning.

Så minskas bullret på byggarbetsplatser

explainer icon