Hållbara vakuumpumpar och vakuumsystem

Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag.

För frågor om hållbarhet vänligen kontakta:


Sofia Svingby
Vice President Corporate Responsibility
cr@se.atlascopco.com

Hållbarhet inom Atlas Copco

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det betyder att ta fram innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar miljöpåverkan. Det innebär att säkerställa att medarbetare är trygga och friska och att verksamheten är så effektiv som möjligt. Det handlar också om att växa på ett sätt som är etiskt, med nolltolerans mot korruption i hela värdekedjan.

Atlas Copco bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Atlas Copcos fokusområden för hållbar, lönsam tillväxt implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och verktyg för uppföljning. Resultatet mäts och följs upp med hjälp av nyckeltal. Framstegen i förhållande till dessa nyckeltal bidrar till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom sin kärnverksamhet och värdekedja påverkar Atlas Copco flera av de sjutton globala hållbarhetsmålen.

Atlas Copco ställer krav på sina affärspartners

Atlas Copco efterlever de högsta etiska normerna och kräver att affärspartner gör detsamma. Denna hållning minskar verksamhetsriskerna, möjliggör tillväxt och främjar ett mer etiskt samhälle.

19% kvinnor i Gruppen

Atlas Copco erbjuder lika möjligheter för kvinnor och män. Atlas Copco strävar efter att öka andelen kvinnor i Gruppen och att öka antalet kvinnliga chefer. Under 2018 var andelen kvinnor vid extern rekrytering 23% och bland nyutexaminerade 37%. Den totala andelen kvinnor i Gruppen uppgår till 19%.

6% minskning av vattenförbrukning

Atlas Copco arbetar för att minska vattenförbrukningen i verksamheten, särskilt i områden där vatten är en knapp resurs. Lokalt genomförs aktiviteter för att minska vattenförbrukningen. Under 2018 minskade förbrukningen av vatten i förhållande till kostnaden för sålda varor i områden där vatten är en knapp resurs med 6% jämfört med året innan.

34% från förnybara källor

Atlas Copco strävar efter att öka andelen förnybar energi inom verksamheten och att begränsa den totala energiförbrukningen. Under 2018 kom 34% av energiförbrukningen i produktionen från förnybara källor och energiförbrukningen minskade med 8% i förhållande till kostnaden för sålda varor.

0-vision för olyckor och incidenter

Säkerhet och välbefinnande är ett fokusområde för Atlas Copco. Under 2018 minskade antalet olyckor per en miljon arbetade timmar bland medarbetarna med 3% och antalet arbetsrelaterade incidenter minskade med 8%. Atlas Copco begär att alla affärspartner ska följa Gruppens värderingar vilka framgår av Affärskoden. Barnarbete och tvångsarbete är förbjudet och efterlevnaden följs upp och granskas. Atlas Copco säkerställer rätten till kollektivavtal och affärspartner ska göra detsamma. Under 2018 åtog sig 86% av Gruppens betydande leverantörer att följa Affärskoden.

94% återvunnet avfall

Atlas Copco strävar efter att effektivisera produktionen så mycket som möjligt och minska avfallet från verksamheten. Under 2018 var andelen återvunnet avfall 94%. Hantering av kemikalier sker enligt ett strikt regelverk. Komponenter som innehåller konfliktmineraler är inte tillåtna och Atlas Copco följer upp och granskar leverantörer och smältverk.

0-tolerans mot korruption

Atlas Copco har noll­tolerans mot korruption. Det framgår tydligt av Affärskoden som alla medarbetare och affärspartner ska följa. Under 2018 åtog sig 86% av de betydande leverantörerna att följa villkoren. Samtliga medarbetare måste årligen bekräfta åtagandet att efterleva kraven och genomgå utbildningar. 95% av cheferna skrev under på efterlevnaden av Affärskoden under 2018. Nätbaserade och lärarledda utbildningar på över 30 språk genomförs globalt för att öka kännedomen om Affärskoden.

Läs mer om hur Atlas Copco jobbar med Hållbarhet och varför Hållbarhet är så viktigt inom Atlas Copco

Loading...