Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Silniki pneumatyczne
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (dalej jako Warunki) w wiążący sposób regulują sprzedaż i kupno towaru (produktu) pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w przypadku, że Sprzedającym jest spółka Atlas Copco s.r.o., IČO (REGON): 36 289 833, z siedzibą Elektrárenská 4, Bratysława, 831 04, Słowacja, zapisana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, pozycja 40062/B (dalej jako Sprzedający, Kupujący lub strony umowy lub druga strona).

Niniejsze Warunki dostępne są na www.atlascopco.com. Przez zawarcie umowy kupna lub innej umowy lub akceptację dokumentów, w których zawarty jest odnośnik do niniejszych Warunków, Sprzedający i Kupujący przyjmują i dosłownie oświadczają, że się z nimi zapoznali i wyrażają wolę kierowania się nimi we wzajemnych stosunkach handlowych.

Sprzedający ma prawo kiedykolwiek zmienić lub uzupełnić niniejsze Warunki, zwłaszcza w przypadku zmiany stosownych przepisów prawnych na Słowacji lub zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Zmianę Warunków, ich uzupełnienie i wejście w życie zmian Sprzedający ogłosi w stosowny sposób. Kupujący wyrazi zgodę na zmiany Warunków pisemnie, przy czym wystarczy potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną, lub poprzez pierwszą zapłatę ustalonej ceny umownej lub jej części, lub innej ceny, po wprowadzeniu zmian Warunków.

Ustalenia inne niż niniejsze Warunki obowiązują i mają pierwszeństwo przed Warunkami tylko wówczas, gdy są dosłownie uzgodnione i pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego w umowie kupna lub innej umowie.
Urządzenia technologiczne, produkty, części zamienne, usługi serwisowe i usługi wypożyczalni, które Sprzedający sprzedaje lub dostarcza Kupującemu na podstawie zawartej umowy kupna lub innej umowy, na potrzeby niniejszych Warunków nazywane są produktem.

I. Zawarcie umowy kupna lub innej umowy

Zobowiązujące żądanie dostawy produktu Kupujący zgłasza przede wszystkim w formie pisemnego zamówienia, w którym podaje liczbowe oznaczenie wcześniejszej oferty Sprzedającego.

Stosunek umowny powstaje przez zawarcie umowy kupna lub innej umowy, lub przez przyjęcie zamówienia Kupującego, w którym Kupujący określił konkretne numeryczne oznaczenie Oferty Sprzedającego, lub przez akceptację Potwierdzenia Zamówienia, które Sprzedający opracowuje w oparciu o zamówienie Kupującego.

Za podpis Kupującego na te potrzeby uważa się także słowne wyrażenie imienia i nazwiska osoby podpisującej korespondencję elektroniczną, np. pocztę e-mail lub faks.

Umowa kupna lub inna zostanie zawarta także w przypadku, że Sprzedający na podstawie zamówienia Kupującego dostarczył produkt a Kupujący odebrał go w sposób możliwy do udowodnienia.

II. Cena zakupu

Wszystkie ceny podane w cenniku lub w innych materiałach Sprzedającego są jedynie orientacyjne i Sprzedający nie ma obowiązku za te ceny sprzedawać swych produktów lub ich wypożyczać.

Cena kupna lub inna cena ustalana jest w drodze porozumienia stron i nie można jej bez pisemnej zgody obu stron zmienić.

Na potrzeby umowy kupna lub innej istotne są tylko te ceny, które są zawarte w pisemnym, konkretnym Potwierdzeniu Zamówienia Kupującego zawierającym dane o transakcji, w szczególności datę zamówienia, numer zamówienia, techniczną specyfikację produktu (opis pozycji i jej numerem zamówieniowy), cenę oraz warunki płatności, ilość i termin dostawy.

Strony zgadzają się, że Potwierdzenie Zamówienia lub zamówienie Kupującego z podaniem oznaczenia liczbowego Oferty Sprzedawcy stanowi wystarczający dowód treści i warunków konkretnej umowy kupna lub innej, przy czym wszystkie kwestie w nich niezawarte kierują się niniejszymi Warunkami.
Cena zakupu lub inna nie obejmuje kosztów transportu produktu do Kupującego, jeśli nie ustalono inaczej.
Nabywca płaci uzgodnioną cenę na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego i w tej samej walucie, wysokości i wyłącznie na rachunek bankowy określony na fakturze Sprzedającego. Przez płatność rozumie się dzień wpłynięcia ceny produktu na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia także faktury na częściową dostawę produktu, jeśli została przez Sprzedającego i Kupującego ustalona.

Koszty płatności zagranicznych oraz opłat bankowych swego (przesyłającego płatność) banku, dodatkowe opłaty za transport, cła i inne opłaty ponosi Kupujący na własne ryzyko, jeśli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

O ile nie ustalono inaczej, cena zakupu lub inna jest płatna w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia właściwej faktury przez Sprzedającego, przy czym Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury najwcześniej w terminie określonym w umowie lub w dniu, gdy Sprzedający odda towar do dyspozycji Kupującego, lub gdy produkt został przekazany przewoźnikowi umownemu Sprzedającego do transportu na miejsce dostawy.

Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedającego, nawet w części, ze względu na roszczenia wynikające z błędów lub wad produktu lub wad jego dostawy.

Sprzedający i Kupujący ustalili, że Sprzedający ma prawo do jednostronnego potrącenia wszystkich uzasadnionych roszczeń, które posiada wobec Kupującego, nawet roszczeń pieniężnych z niepieniężnych oraz należności po terminie płatności z należności przed terminem płatności.

Sprzedawca może zażądać stosownej kaucji na cenę zakupu lub inną a Kupujący ma obowiązek ją wnieść.

Prawo własności do produktu przechodzi na Kupującego, gdy została zapłacona pełna kwota ceny zakupu lub innej ceny, jej odsetki i wszelkie związane z nią uzasadnione roszczenia. Jeżeli Kupujący spóźni się z zapłaceniem ceny za dostarczany produkt ponad 60 dni od terminu płatności, Kupujący zgadza się z tym, że Sprzedający może zabronić dalszego użytkowania lub opracowywania dostarczonego przez siebie i niezapłaconego produktu, ponadto udziela zgody Sprzedającemu na wejście do lokali, w których Kupujący prowadzi działalność gospodarczą, z możliwością odbioru i wywiezienia wszystkich niezapłaconych produktów. Kupujący oświadcza, że w takim przypadku pokryje Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z tą czynnością.

W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny zakupu lub innej ceny, Sprzedający ma prawo wstrzymać niezrealizowane do tej pory dostawy Kupującego z umowy kupna lub innej, nie zrywając tym samym zawartych umów ani nie naruszając prawa do odstąpienia od nich.

Sprzedający i Kupujący ustalili odsetki umowne za zwłokę w zapłacie ceny dostarczonego produktu na poziomie 15% rocznie oraz karę umowną w wysokości 1,5% niezapłaconej ceny produktu za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy zwłoki Kupującego w zapłacie ceny produktu. Sprzedający i Kupujący ustalili prawo Sprzedającego do zwrotu kosztów własnych związanych z odzyskiwaniem opóźnionych płatności z fakturowanej ceny produktu oraz prawo do rekompensaty z tytułu kosztów zewnętrznych związanych z odzyskiwaniem opóźnionych płatności w wysokości 9% z fakturowanej ceny produktu odzyskiwanej od dłużników na Słowacji oraz w wysokości 16% od dłużników w krajach Unii Europejskiej, które to płatności na rzecz Sprzedającego pozasądowo windykuje firma specjalistyczna uprawniona na podstawie wyboru i późniejszego upoważnienia Sprzedającego.

Nie ma to wpływu na prawa Sprzedającego do rekompensaty powstałych w ten sposób szkód.

Podstawą do zapłaty odsetek umownych za zwłokę oraz kary umownej jest ich rozliczenie. Jeżeli kupujący nie wniesie sprzeciwu wobec prawidłowości rozliczenia odsetek umownych za zwłokę oraz kar umownych w czasie ich płatności, uważa się, że Sprzedający i Kupujący zgadzają się, że takie odsetki umowne i kary umowne są rozliczone i egzekwowane przez Sprzedającego w uzasadniony sposób i we właściwej wysokości.

W przypadku opóźnienia dostawy produktu przez Sprzedającego Kupującemu zgodnie z zawartą umową kupna lub inną, strony uzgodniły karę umowną, przy czym przy opóźnieniu w dostawie produktu do 30 dni kalendarzowych Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% ceny zakupu niedostarczonego produktu, przy opóźnieniu ponad 30 dni kalendarzowych – 1,5% ceny zakupu niedostarczonego produktu.

Te sankcje majątkowe, pod uzgodnionym warunkiem ich ważności, Kupujący musi zastosować wobec Sprzedającego najpóźniej w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia spełnienia warunków umowy przez Sprzedającego według zawartej umowy kupna lub innej umowy według niniejszych Warunków.

III. Warunki dostawy

Dostawa produktu kieruje się warunkami INCOTERMS 2010, klauzula DAP-DELIVERED AT PLACE (z dostawą do miejsca przeznaczenia).

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu w terminach uzgodnionych w Potwierdzeniu Zamówienia.
Okres dostawy zaczyna biec od dnia, w którym zostały uzgodnione i uściślone wszystkie szczegóły dotyczące umowy kupna lub innej, dokonane zostały wszystkie płatności płatne przy zawarciu umowy i wydane zostały wszystkie niezbędne pozwolenia na jej realizację.

Transport zapewnia Sprzedawca za pośrednictwem swego przewoźnika umownego.

Dniem dostarczenia produktu jest dzień, gdy Sprzedawca odda produkt do dyspozycji Kupującego za pośrednictwem środka transportu przygotowanego do wyładunku w umówionym miejscu przeznaczenia lub według ustaleń w Potwierdzeniu Zamówienia do dyspozycji przewoźnika umownemu Sprzedającego.

Obowiązek dostarczenia produktu przez Sprzedającego jest spełniony prawidłowo i na czas, nawet jeśli przewoźnikowi umownemu Sprzedającego umożliwiono odbiór dostarczanego produktu, ale do odbioru produktu przez przewoźnika nie doszło nie z winy Sprzedającego.

Termin dostawy zostanie przedłużony na okres opóźnienia Kupującego, jeśli z powodu opóźnienia Kupującego Sprzedający nie może dostarczyć produktu poprawnie i na czas.

Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia zamówionego produktu Kupującemu, jeśli Kupujący zalega z jakąkolwiek płatnością umowną za dostarczony produkt.

Chwilą przeniesienia ryzyka przypadkowego zniszczenia i uszkodzenia produktu jest zawsze moment, gdy Sprzedający oddaje produkt do dyspozycji Kupującego w pojeździe w ustalonym umowie miejscu odbioru produktu.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru produktu w uzgodnionym miejscu odbioru nie później niż 3 dni od daty dostawy oraz do poddania go natychmiastowym oględzinom specjalistycznym.

Jeśli Kupujący nie odbierze produktu niewykazującego widocznych wad w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty dostawy produktu Kupującemu, Sprzedający jest uprawniony do naliczania oprócz ceny sprzedaży produktu lub innej także kary umownej za naruszenie tego obowiązku Kupującego, która pokrywa rzeczywiście poniesione koszty późniejszej manipulacji i magazynowania produktu w magazynie Sprzedającego lub osoby trzeciej.

Sprzedający nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za wady, których nie można uniknąć podczas magazynowania produktu, np. korozja atmosferyczna, mechaniczne odkształcenie produktu itp.

Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówionego produktu dopóki Kupujący nie zapłaci tych kosztów Sprzedającemu.

Jeśli produkt został dostarczony Kupującemu w poszczególnych częściowych dostawach lub przed upływem terminu określonego w Potwierdzeniu Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamawianego produktu lub jego części od Sprzedającego lub przewoźnika w uzgodnionym miejscu przeznaczenia.

Rysunki, dokumentacja i informacje techniczne przekazywane przez jedną ze stron stronie drugiej pozostają własnością strony, która je przedłożyła i bez zgody strony przekazującej, pod karą umowną w wysokości 50% wartości produktu, nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż te, dla których zostały dostarczone, włącznie z zakazem kopiowania, reprodukcji, przeniesienia lub przekazania stornie trzeciej.

Przez to postanowienie nie wygasa prawo Sprzedającego do pokrycia szkód powstałych w ten sposób.

Częścią dostawy są dokumenty dostawy zgodne z regułami INCOTERMS 2010, klauzula DAP – DELIVERED AT PLACE lub dokumenty ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia, umowie kupna lub innej, włącznie z rysunkami i innymi informacjami niezbędnymi do instalacji i eksploatacji produktu. Sprzedający nie ma obowiązku zapewnienia Kupującemu oryginału ani kopii rysunków produkcyjnych produktu ani jego części zamiennych.

Dostawę i odbiór produktu Kupujący potwierdza na dokumencie przewozowym przewoźnika Sprzedającego z numerem identyfikacyjnym dostawy.

Dostawa wyrobów z wadami nie jest istotnym naruszeniem umowy kupna lub innej umowy zawartej według niniejszych Warunków.

IV. Odstąpienie i rozwiązanie umowy kupna lub innej umowy

Kupujący ma prawo anulować dostawy produktu z zawartej umowy kupna lub innej umowy wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu za wszelkie koszty związane z zerwaniem transakcji.

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań umownych przez Kupującego:

- przez zapłacenie ceny produktu później niż 15 dni kalendarzowych po terminie płatności ceny zakupu, nawet za częściowe dostawy produktu
- przez odbiór produktu po dostawie później niż 5 dni kalendarzowych po dniu dostarczenia produktu
- przez niepowiadomienie przez Kupującego o niektórych z podanych okoliczności bez zbędnej zwłoki na piśmie: rozwiązaniu i likwidacji spółki Kupującego, ogłoszeniu upadłości majątkowej Kupującego, restrukturyzacji spółki Kupującego, rozwiązaniu spółki Kupującego bez likwidacji, zmianie formy prawnej spółki Kupującego, zmianie siedziby spółki Kupującego lub zmianie jego adresu korespondencyjnego.
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, że Sprzedający:

- ma opóźnienie w dostawie towarów według Potwierdzenia Zamówienia o ponad 30 dni kalendarzowych
- dostarczy wadliwy w możliwy do udowodnienia sposób produkt lub jego część, w ponad 25% w jednej dostawie
Odstąpienie od umowy wchodzi w życie z dniem udokumentowanego doręczenia drugiej stronie wyrazu woli odstąpienia.

Bez naruszenia postanowień niniejszego artykułu, żadna ze stron nie jest uprawniona do odstąpienia lub do jednostronnego zerwania umowy kupna lub Potwierdzenia Zamówienia i strony zobowiązują się nie korzystać z żadnych przepisów prawnych, które by je do tego upoważniały.

V. Wady towaru, reklamacje, roszczenia z tytułu wad towaru

Sprzedawca udziela gwarancji na jakość, to znaczy, że dostarczony produkt będzie przez określony czas zdatny do użytku do zwykłych celów i będzie posiadać ustalone cechy. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia, gdy produkt został dostarczony Kupującemu. Na potrzeby umowy kupna Sprzedający i Kupujący mogą ustalić inny okres gwarancji.

Odpowiedzialność Sprzedającego za wady objęte gwarancją na jakość nie powstaje, jeśli wady zostały spowodowane przez:

- niespecjalistyczną konserwację, nieprawidłową instalację lub modyfikację czy naprawę oraz jakiekolwiek wykorzystywanie lub obchodzenie się z produktem sprzeczne z obowiązującymi normami technicznymi, profesjonalną wiedzą i doświadczeniem w branży,
- zdarzenia zewnętrzne, na przykład uszkodzenie przez temperaturę, uszkodzenie chemiczne lub mechaniczne, jeśli nastąpiło po przeniesieniu ryzyka szkody na Kupującego,
- nieodpowiednie przechowywanie, manipulację, transport, użytkowanie, instalację lub sprawdzanie jakości produktu, montaż dostarczonego produktu z innym, nieautoryzowanym produktem lub naprawę produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego,
- w wyniku normalnego zużycia części produktu lub produktu jako całości
Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli produktu w celu wykrycia ewentualnych widocznych wad jak najszybciej po przeniesieniu ryzyka szkody produktu. W przypadku transportu produktu przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli produktu natychmiast po umożliwieniu wyładunku w pojeździe. Kupujący ma obowiązek zaznaczyć widoczne wady dostarczonego produktu na właściwym dokumencie przewozowym przy jego odbiorze. Po upływie 15 dni od daty dostarczenia produktu nie można dochodzić roszczeń za widoczne wady. Inne wady produktu należy zgłosić pisemnie Sprzedającemu niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż do końca okresu gwarancyjnego.

Po upłynięciu okresu gwarancyjnego od chwili, gdy Kupujący miał możliwość kontroli produktu, nie można dochodzić roszczeń z odpowiedzialności za wady.

Reklamacje wysłane do ostatniego dnia okresu gwarancji uznaje się za terminowe, przy czym do określenia terminu miarodajna jest data podania listu poleconego u posiadacza licencji pocztowej.

Reklamacja wad produktu dostarczonego przez Kupującego musi być sporządzona na piśmie, wraz z dokumentami:

- kopia kwitu dostawy lub CMR
- kopie odpowiedniej umowy sprzedaży lub innej umowy i faktury
- dane identyfikacyjne produktu, jego parametry techniczne
- protokół z opisem konkretnie stwierdzonych wad i ich zakresu, z mocą urzędowego dokumentu kontrolnego
- wniosek Kupującego dotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy zawiadomienie o wadach produktu (reklamacja) przekazane jest telefonicznie, e-mailem lub faksem, w ciągu trzech dni kalendarzowych Kupujący musi przesłać pisemne zawiadomienie o wadach produktu (reklamację) przesyłką poleconą Słowackiej Poczty.

Sprzedający ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej Kupującego w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, czy reklamację uznaje czy nie oraz poinformować o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamowany produkt lub jego część musi być przez Kupującego przechowywana oddzielnie aż do momentu rozpatrzenia reklamacji i jakakolwiek manipulacja lub wykorzystanie produktu, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwiać weryfikację zgłoszonych wad dostarczonego produktu, są zabronione. Kupujący, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady, ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu stwierdzenie reklamowanych wad produktu i na żądanie Sprzedającego przekazać mu reklamowany produktu lub jego część.

Kupujący nie jest uprawniony do użytkowania lub sprzedaży reklamowanego produktu bez pisemnej zgody Sprzedającego aż do pełnego rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli kupujący naruszy powyższe zasady postępowania reklamacyjnego lub reklamacja będzie nieuzasadniona, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia reklamacji wad produktu. W takim przypadku Kupujący zwróci

Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione z tytułu rozpatrywania reklamacji.

Jeżeli reklamacja wad jest uzasadniona, Kupujący może żądać dostarczenia zastępczego produktu lub jego części lub naprawy wad produktu, lub stosownego rabatu, jednak jedynie do 15% ceny zakupu lub innej. Żadnych innych praw wynikających z wad produktu Kupujący nie posiada.

W przypadku przeprowadzenia wymiany wadliwych części produktu lub całego produktu, wymienione wadliwe części lub wymieniony produkt stają się własnością Sprzedającego.

Naprawa wad produktu zostanie przeprowadzona u Kupującego na miejscu przeznaczenia określonym w umowie kupna lub innej umowie, lub Kupujący prześle Sprzedającemu wadliwą część produktu lub produkt do naprawy. W przypadku, że produkt znajduje się w innym miejscu niż określa umowa, wszelkie koszty transportu i inne koszty związane z naprawą produktu pokrywa Kupujący.

Sprzedający zobowiązany jest przeprowadzić demontaż i ponowny montaż części produktu, jeśli instalacja ta wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności technicznych. Jeśli taka wiedza i umiejętności nie są niezbędne, Sprzedający spełni w pełni swe obowiązki reklamacyjne, jeżeli Kupującemu prawidłowo dostarczy naprawioną lub wymienioną część produktu lub produkt.

Strony zgadzają się, że jeśli jednej ze stron powstanie odpowiedzialność za szkodę, strona ta odpowiada wobec drugiej strony jedynie za szkodę rzeczywistą, a nie za utracony zysk.

Poza powodami ustawowymi Sprzedający nie odpowiada za naruszenie swych obowiązków, jeśli zostało ono spowodowane przez opóźnienie lub inne naruszenie obowiązków przez jego dostawców.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub utracony zysk powstałe Kupującemu przez użytkowanie przedmiotu kupna (produktu) do innych celów lub w środowiskach, które wymagają innych właściwości jakościowych produktu niż wskazane w zamówieniu Kupującego.

VI. Decydujące prawo i rozstrzyganie sporów

Strony ustaliły, że wszelkie ich spory wynikające ze stosunków handlowych w związku z niniejszymi Warunkami, w tym spory o ich ważności, interpretacji lub odwołaniu, będą rozstrzyganie przed Sądem Arbitrażowym Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bratysławie, zgodnie z podstawowymi regulacjami wewnętrznymi. Strony poddadzą się decyzji tego sądu. Jego decyzja będzie dla stron wiążąca.

Sprzedający i Kupujący ustalili, że wszelkie spory o charakterze niemajątkowym będą rozstrzygane przed Sądem Rejonowym – Bratysława I, Záhradnícka 10, Bratysława, 812 44, zgodnie z prawem Republiki Słowacji.

Niniejsze Warunki kierują się prawem Republiki Słowacji. Jeżeli Kupujący jest osobą prawa obcego, Sprzedający i Kupujący w umowie wykluczą stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

VII. Skutki wszczęcia postępowania upadłościowego, zarządzenie egzekucji,
likwidacji i obniżenia zdolności płatniczych


W przypadku, że wobec Kupującego wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe jako z dłużnikiem w rozumieniu prawa upadłościowego obowiązującego w kraju siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego, lub istnieje przeciw niemu nakaz egzekucyjny w rozumieniu ustawy obowiązującej w kraju siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego, lub Kupujący jest w stanie likwidacji zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego lub zdolność Kupującego do spełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów kupna lub innych umów jest znacznie obniżona, a Sprzedający nie skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego jednorazową karą umowną w wysokości 10% ceny zamówienia lub dostarczonego i niezapłaconego lub częściowo zapłaconego towaru według zawartej umowy kupna lub innej umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

Strony ustaliły, że w przypadku wątpliwości w interpretacji prawnej Warunków oraz umów zawartych według nich oraz czynności podjętych na ich podstawie wykorzystane zostaną odpowiednie postanowienia przepisów międzynarodowych dotyczące interpretacji elementów dostaw (ICC) - INCOTERMS 2010 Warunki dostawy DAP.

Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zobowiązań Sprzedającego z umowy kupna sprzedaży lub innej umowy, które wystąpiły niezależnie od woli Sprzedającego i nie mogły zostać przez Sprzedającego ani Kupującego zażegnane. Jeśli nastaną okoliczności o charakterze siły wyższej i uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych przez Sprzedającego lub jego podwykonawców, Sprzedający ma niezbywalne prawo do przedłużenia terminu dostawy produktu lub do odstąpienia od umowy kupna lub innej umowy, w obu przypadkach bez obowiązku odszkodowania.

Z zobowiązania Kupującego do prawidłowego wykonywania zobowiązań finansowych, Kupujący nie może zostać zwolniony, nawet przy odniesieniu do siły wyższej.

Żadne z praw i obowiązków Kupującego z umowy kupna nie mogą zostać bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego przepisane ani przeniesione na osobę trzecią.

Nie ma to wpływu na możliwość Kupującego i Sprzedającego, by do transportu produktu korzystać z usług osób trzecich jako zakontraktowanych przewoźników.

Jeżeli kupujący odrzuca lub utrudnia doręczenie dokumentu od Sprzedającego, dany dokument zostaje uznany za doręczony z dniem tego odrzucenia lub utrudnienia doręczenia.

Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych lub firmowych, których mu jako Kupujący udzieli, zgodnie z ustawą nr 122/2013 Sb., O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązującej w Republice Słowacji. Zgoda ta zostaje udzielona przez Kupującego aż do pisemnego odwołania. Udzielone dane będą przez Sprzedawcę przetwarzane dla celów ofert usługowych oraz w celach marketingowych.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich wydania.

Bratysława, dnia 1. 1. 2016

Cyril Eštok, członek zarządu

Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania Polska