Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Atlas Copco Rental
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Distributie van perslucht

Compressors Compressed Air Wiki Air Distribution Compressor Installations

Ontoereikende persluchtdistributiesystemen leiden tot hoge energierekeningen, lage productiviteit en slechte prestaties van persluchtgereedschap. Aan een persluchtdistributiesysteem worden drie eisen gesteld: een lage drukval tussen de compressor en het verbruikspunt, een minimum aan lekkage uit de distributieleiding en een efficiënte condensaatafscheiding als er geen persluchtdroger is geïnstalleerd.

Hoe houdt u de drukval laag tussen de compressor en het verbruikspunt?

an illustration about compressor installation
Deze drie eisen gelden in de eerste plaats voor de hoofdleidingen en het geplande persluchtverbruik voor zowel de huidige behoeften als voor de toekomst. De kosten voor het installeren van grotere leidingen en hulpstukken dan de aanvankelijk vereiste exemplaren zijn laag in vergelijking met de kosten voor het op een later tijdstip opnieuw opbouwen van het distributiesysteem. De routering, het ontwerp en de dimensionering van het leidingnetwerk zijn belangrijk voor de efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten van de productie van perslucht. Soms wordt een grote drukval in de leiding gecompenseerd door bijvoorbeeld de werkdruk van de compressor te verhogen van 7 bar(e) naar 8 bar(e). Dit leidt tot een lagere persluchtefficiëntie. Bij een lager persluchtverbruik wordt ook de drukval verlaagd, waardoor de druk op het verbruikspunt toeneemt tot boven het toegestane niveau.

Deze drie eisen gelden in de eerste plaats voor de hoofdleidingen en het geplande persluchtverbruik voor zowel de huidige behoeften als voor de toekomst. De kosten voor het installeren van grotere leidingen en hulpstukken dan de leidingen en hulpstukken die aanvankelijk nodig waren, zijn laag in vergelijking met de kosten voor het op een later tijdstip opnieuw opbouwen van het distributiesysteem. De routering, het ontwerp en de dimensionering van het leidingnetwerk zijn belangrijk voor de efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten van de productie van perslucht. Soms wordt een grote drukval in de leiding gecompenseerd door bijvoorbeeld de werkdruk van de compressor te verhogen van 7 bar(e) naar 8 bar(e). Dit biedt een lagere persluchtefficiëntie. Als dan het persluchtverbruik afneemt, wordt de drukval lager, waardoor de druk op het verbruikspunt toeneemt tot boven het toegestane niveau.

Vaste persluchtdistributienetwerken moeten zo worden gedimensioneerd dat de drukval in de leidingen niet meer bedraagt dan 0,1 bar tussen de compressor en het meest afgelegen verbruikspunt. Hieraan moet de drukval van de aangesloten flexibele slangen, slangkoppelingen en andere hulpstukken worden toegevoegd. Het is zeer belangrijk om deze componenten goed te dimensioneren, omdat bij dergelijke aansluitingen vaak de grootste drukval optreedt.

a formula for dimensioning
De maximaal toegestane lengte in het leidingnet voor een bepaalde drukval kan met de volgende vergelijking worden berekend:

l = totale leidinglengte (m)
∆P = toegelaten drukval in het netwerk (bar)
p = absolute inlaatdruk (bar(a))
qc = vrije luchtlevering van compressor, FAD (l/s)
d = binnendiameter van leiding (mm)

De beste oplossing is het ontwerpen van een leidingsysteem als een ringleiding met gesloten lus rond het gebied waarin perslucht zal worden verbruikt. Aftakkingen lopen dan van de lus naar de verschillende verbruikspunten. Dit zorgt voor een gelijkmatige persluchttoevoer, ook bij periodiek intensief gebruik, omdat de perslucht vanuit twee richtingen naar het werkelijke verbruikspunt wordt geleid. Dit systeem zou voor alle installaties moeten worden toegepast, behalve als sommige punten met een groot luchtverbruik zich op grote afstand van de compressorinstallatie bevinden. In dat geval wordt een aparte hoofdleiding naar deze punten geleid.

Wat is een luchtketel?

In elke compressorinstallatie zijn een of meer luchtketels inbegrepen. De grootte is afhankelijk van de capaciteit van de compressor, het regelsysteem en het luchtbehoeftepatroon van de verbruiker. De luchtketel vormt een bufferopslagruimte voor de perslucht, balanceert de pulsaties van de compressor, koelt de perslucht af en verzamelt condens. Daarom moet de luchtketel met een condensaatafvoer worden uitgerust. De volgende relatie is van toepassing bij het dimensioneren van het volume van de luchtketel. Merk op dat deze relatie alleen van toepassing is op compressoren met onbelast-/belastregeling.

a formula for dimensioning
V = luchtketelvolume (l) qC = vrije luchtlevering van compressor (l/s)
p1 = inlaatdruk van compressor (bar(a))
T1 = maximale inlaattemperatuur van compressor (K)
T0 = luchttemperatuur van compressor in luchtketel (K)
(pU -pL) = ingesteld drukverschil tussen belasten en ontlasten
fmax = maximale belastingsfrequentie (1 cyclus per 30 seconden geldt voor Atlas Copco-compressoren)
Standaardluchtketel
Bij compressoren met een variabele toerenregeling wordt het vereiste volume van de luchtketel aanzienlijk gereduceerd. Wanneer de bovenstaande formule wordt gebruikt, moet qc worden beschouwd als de vrije luchtlevering bij de minimumsnelheid. Wanneer er in korte tijd een grote vraag naar perslucht is, is het niet rendabel om het compressor- of leidingnetwerk uitsluitend voor dit extreme luchtverbruik te dimensioneren. Dicht bij het verbruikspunt moet een aparte luchtketel worden geplaatst, die volgens het maximale luchtvermogen is gedimensioneerd. In extremere gevallen wordt een kleinere hogedrukcompressor gebruikt in combinatie met een grote luchtketel om aan de kortetermijnvereisten voor hoge volumes met lange tussenpozen te voldoen. Hier ziet u hoe de compressor wordt gedimensioneerd om aan het gemiddelde verbruik te voldoen.
a formula for dimensioning
V = luchtketelvolume (l)
q = luchtstroom tijdens ledigingsfase (l/s)
t = duur van ledigingsfase (s)
p1 = normale werkdruk in het netwerk (bar)
p2 = minimumdruk voor werking van de verbruiker (bar)
L = persluchtbehoefte vulfase (1/werkcyclus)

De formule houdt geen rekening met het feit dat de compressor tijdens de ledigingsfase lucht kan leveren. Een veel voorkomende toepassing is het starten van grote scheepsmotoren, waarbij de vuldruk van de luchtketel 30 bar is. Meer informatie over luchtketels en het dimensioneren van luchtketels.

Persluchtnetwerk ontwerpen

Uitgangspunt bij het ontwerpen en dimensioneren van een persluchtnetwerk is een apparatenlijst met alle persluchtverbruikers en een diagram met hun individuele locatie. De verbruikers zijn gegroepeerd in logische eenheden en worden via dezelfde distributieleiding van perslucht voorzien. De distributieleiding wordt op haar beurt gevoed door stijgleidingen vanaf de compressorinstallatie. Een groter persluchtnetwerk kan worden onderverdeeld in vier hoofddelen:
- Stijgleidingen
- Distributieleidingen
- Onderhoudsleidingen
- Persluchthulpstukken
De stijgleidingen transporteren de perslucht van de compressorinstallatie naar het verbruiksgebied. Distributieleidingen distribueren de perslucht over het distributiegebied. Onderhoudsleidingen voeren de perslucht van de distributieleidingen naar de werkplekken.

Persluchtnetwerk dimensioneren

Leidingsysteem van persluchtnetwerk, persluchtdistributie

De druk die direct na de compressor ontstaat kan over het algemeen nooit volledig worden benut omdat de distributie van de perslucht een drukval veroorzaakt, voornamelijk wrijvingsverlies in de leidingen. Bovendien treden er in kleppen en leidingbochten smooreffecten veranderingen in de stromingsrichting op. Verliezen, die in warmte worden omgezet, leiden tot drukval.


a formula for dimensioning
De benodigde leidinglengtes voor de verschillende onderdelen van het netwerk (stijg-, distributie- en onderhoudsleidingen) worden bepaald. Een maatschets van het waarschijnlijke netwerkplan is hiervoor een geschikte basis. De lengte van de leiding wordt gecorrigeerd door toevoeging van equivalente leidinglengtes voor kleppen, leidingbochten, verbindingen enz. zoals hieronder afgebeeld.

De benodigde leidinglengtes voor de verschillende onderdelen van het netwerk (stijg-, distributie- en onderhoudsleidingen) worden bepaald. Een maatschets van het waarschijnlijke netwerkplan is hiervoor een geschikte basis. De lengte van de leiding wordt gecorrigeerd door toevoeging van equivalente leidinglengtes voor kleppen, leidingbochten, verbindingen enz. zoals hieronder afgebeeld.

Als alternatief voor bovenstaande formule kan bij de berekening van de leidingdiameter een nomogram (zie hieronder) worden gebruikt om de meest geschikte leidingdiameter te vinden. Voor deze berekening moeten het debiet, de druk, de toegestane drukval en de leidinglengte bekend zijn. Voor de installatie wordt vervolgens de standaardleiding met de dichtstbijzijnde, grootste diameter gekozen.

De equivalente leidinglengtes voor alle onderdelen van de installatie worden berekend aan de hand van een lijst van hulpstukken en leidingonderdelen, alsmede de stromingsweerstand uitgedrukt in equivalente leidinglengte. Deze "extra" leidinglengtes worden bij de aanvankelijke rechte leidinglengte opgeteld. De geselecteerde afmetingen van het netwerk worden vervolgens opnieuw berekend om ervoor te zorgen dat de drukval niet te groot wordt. Voor grote installaties moeten de afzonderlijke delen (onderhoudsleiding, distributieleiding en stijgleidingen) afzonderlijk worden berekend.

Flowmeting in een compressorinstallatie

Strategisch geplaatste persluchtflowmeters vergemakkelijken de interne afschrijving en economische allocatie van persluchtgebruik in het bedrijf. Perslucht is een productiemedium dat deel moet uitmaken van de productiekosten van de afzonderlijke afdelingen binnen het bedrijf. In dit licht gezien, zouden alle betrokken partijen kunnen profiteren van de pogingen om het verbruik in de verschillende afdelingen te verminderen.

De tegenwoordig verkrijgbare persluchtflowmeters bieden alles van numerieke waarden voor handmatige aflezingen tot meetgegevens die rechtstreeks naar een computer of afschrijvingsmodule worden verzonden. Deze persluchtflowmeters worden over het algemeen dicht bij afsluitkranen gemonteerd. Een ringmeting vraagt bijzondere aandacht, omdat de meter de luchtstroom zowel vooruit als achteruit moet kunnen meten.

Meer informatie over het installeren van een compressorsysteem vindt u hieronder.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an air receiver

Wat is een luchtketel?

Een luchtketel, ook wel persluchttank genoemd, vormt een wezenlijk onderdeel van een persluchtsysteem. Meer informatie over luchtketels vindt u hier.