Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Hur du felsöker din luftkompressor

Luftkompressorer är livsviktiga i många industrier och tillverkningsprocesser, och fel på utrustningen kan leda till kostsamma driftstopp. För att minimera stilleståndstiden är det viktigt att du förstår vilka problem som kan uppstå med luftkompressorn och hur du snabbt kan åtgärda dem.

Kontakta en expert

8 maj 2023

Om du har problem med en stationär luftkompressor från Atlas Copco behöver du en tillförlitlig felsökningsguide som hjälper dig att få igång den igen.

I den här artikeln får du experttips och tekniker för felsökningen. Vi tar upp de vanligaste problemen som du kan stöta på; från för lågt tryck till konstiga ljud, och presenterar några praktiska åtgärder för att få kompressorn att prestera optimalt igen.

Felsökning av luftkompressor

Felsökning av servicetekniker

Här är några snabba tips och punkter att fokusera på när du ska diagnostisera och åtgärda problemet:
 

 1. Kontrollera strömförsörjningen: se till att luftkompressorn är korrekt ansluten till en strömkälla och att strömbrytaren inte har löst ut.

 2. Kontrollera luftfiltret: ett igensatt luftfilter kan göra kompressorn mindre effektiv och få den att överhettas. Se till att byta luftfiltret regelbundet enligt det beskrivna underhållsintervallet.

 3. Kontrollera oljenivån: låga oljenivåer kan göra att kompressorn överhettas eller kör fast. Kontrollera och fyll på olja regelbundet.

 4. Kontrollera tryckinställningarna: felaktiga tryckinställningar kan göra att kompressorn körs kontinuerligt eller inte startar alls vid önskat tryck. Läs i instruktionsboken om hur du ställer in rätt tryckinställningar för maskinen.

 5. Kontrollera ventiler och slangar: läckande ventiler eller slangar kan orsaka tryckförluster i kompressorn eller göra att den inte fungerar alls. Inspektera och reparera eventuella läckor i tryckluftsnätet. Om det förekommer läckage inne i själva kompressorn kontaktar du din lokala Atlas Copco-representant. En AIRScan av en Atlas Copco-expert kan upptäcka läckor i tryckluftsnätet och experten kan föreslå en lösning som åtgärdar dem.

 6. Läs i handboken: kontrollera alltid om det finns fler felsökningstips i instruktionsboken som kan hjälpa dig att identifiera grundorsaken till problemet. Du kan också logga in på SMARTLINK och leta efter felsökningsråd för just din luftkompressor.

Felsökningstabell

Hittar du inte problemet? Felsökningsschemat för luftkompressorer nedan kan hjälpa dig att lösa några av de vanligaste problemen som kan uppstå med luftkompressorer. Innan du börjar arbeta med maskiner ska du alltid läsa handboken och följa säkerhetsanvisningarna. Kontakta Atlas Copco om du är osäker.

1. Kondensat avgår ej från kondensatfälla under pålastning

 1. Kondensatfällans utloppsrör igensatt
  Kontrollera och åtgärda om det behövs.
 2. Kondensatfällans (-fällornas) flottörventil felaktig
  Ta bort, rengör och kontrollera flottörventilenheten. Kontakta Atlas Copco.

2. Kompressorns avgivna luftmängd eller tryck är lägre än normalt

 1.  Luftförbrukningen överstiger kompressorns luftdistribution
  Kontrollera den anslutna utrustningens luftbehov
 2. Igensatta luftfilter
  Luftfilter måste bytas
 3. Luftläckor
  Kontrollera och åtgärda

3. Kompressorelementens utloppstemperatur eller temperaturen på utloppsluften är högre än normalt

 1. Otillräcklig kylluft
   – kontrollera om kylluften är begränsad
   – förbättra kompressorrummets ventilation
   – undvik att återcirkulera kylluft
 2. Oljenivån för låg
  Kontrollera och åtgärda om det behövs
 3. Oljekylaren är smutsig
  Rengör kylaren och se till att kylluften är fri från smuts
 4. Oljekylaren igensatt
  Kontakta Atlas Copcos servicepersonal
 5. Kylvattentemperaturen är för hög eller flödet är för lågt i vattenkylda enheter 
  Öka vattenflödet och kontrollera temperaturen
 6. Begränsning i kylvattensystemet på grund av smuts eller förkalkning i vattenkylda enheter
  Kontrollera och rengör vattenkretsen och kylarna

4. Säkerhetsventilen blåser vid pålastning

 1. Säkerhetsventilen fungerar inte på rätt sätt
  Kontrollera tryckbörvärdet och kontakta Atlas Copcos servicepersonal
 2. Inloppsventilen fungerar inte på rätt sätt
  Kontakta Atlas Copcos servicepersonal
 3. Minimitryckventilen fungerar inte på rätt sätt
  Kontakta Atlas Copcos servicepersonal
 4. Oljeseparatorelementet är igensatt
  Byt ut oljan, oljefiltret och oljeseparatorelementet
 5. Torkens rör igensatta på grund av isbildning
  Kontrollera freonkretsen och eventuella läckor, kontakta Atlas Copco

5. Kompressorn startar inte eller stannar under drift, Elektronikon visar ett problem med överbelastning av motorn

 1. Motorns överbelastningsrelä (F21) är öppet
  Återställ överbelastningen en gång, om problemet kvarstår kontaktar du Atlas Copco
 2. Strömbrytaren (Q15) eller fläktmotorns överbelastning (F15) är öppen
  Återställ överbelastningen en gång, om problemet kvarstår kontaktar du Atlas Copco
 3. Motortermistorn (K34) är utlöst eller defekt
  Återställ överbelastningen en gång, om problemet kvarstår kontaktar du Atlas Copco
 4. Fasföljdsreläet (K25) är öppet
  Kontrollera och korrigera vid behov sekvensen för de anslutna faserna över maskinens strömingång
 5. Kablagebrott
  Kontakta Atlas Copco

6. Kompressorn börjar gå men pålastar inte efter en fördröjningstid

 1.  Magnetventilen är ur funktion
  Byt ut magnetventilen
 2. Inloppsventil sitter fast i stängt läge
  Låt Atlas Copcos servicepersonal inspektera inloppsventilen
 3. Läckage i manöverluftslangar
  Inspektera och byt ut läckande slangar 
 4. Minimitryckventilen läcker (när luftnätet tryckavlastas)
  Låt Atlas Copcos servicepersonal inspektera minimitryckventilen

7. Kompressorn avlastar inte, säkerhetsventilen blåser

 1. Magnetventilen är ur funktion
  Byt ut magnetventilen
 2. Inloppsventilen stänger inte
  Låt Atlas Copcos servicepersonal inspektera inloppsventilen

8. Kompressorns avgivna luftmängd eller tryck är lägre än normalt

 1. Luftförbrukningen överstiger kompressorns avgivna luftmängd
  – eliminera eventuella tryckluftsläckage
  – öka leveranskapaciteten genom att lägga till eller byta ut luftkompressorn
 2. Igensatta luftfilter
  Luftfilter måste bytas
 3. Magnetventilen fungerar inte på rätt sätt
  Byt ut magnetventilen.
 4. Oljeseparatorelementet är igensatt
  Byt ut oljan, oljefiltret och oljeseparatorelementet.
 5. Luftläckor
  Reparera läckor, byt ut läckande slangar
 6. Säkerhetsventilen läcker
  Byt ut säkerhetsventilen.
 7. Inloppsventilen öppnar inte helt
  Låt Atlas Copcos servicepersonal inspektera inloppsventilen

9. Tryckdaggpunkten är för hög

 1. Luftinloppstemperaturen är för hög
  Kontrollera och rätta till. Installera vid behov en förkylare
 2. Omgivningstemperaturen är för hög
  Kontrollera och åtgärda, dra in kylluft via en kanal från en svalare plats eller flytta torken om det behövs
 3. Luftinloppstryck för lågt
  Öka inloppstrycket
 4. Torkens kapacitet överskrids
  Minska luftflödet
 5. Brist på kylmedel
  Kontrollera om det finns läckor i kretsen och fyll på den, kontakta Atlas Copco
 6. Kylmedelskompressorn fungerar inte
  Kontrollera strömförsörjningen till köldmediekompressorn
 7. Kondensortrycket är för högt
  Kontrollera fläkt/fläktmotor, kontakta Atlas Copco
 8. Förångartrycket är för högt eller för lågt vid avlastning
  Justera shuntventilen för het gas, kontakta Atlas Copco

Förebyggande åtgärder

I stället för att felsöka och utföra allt rutinunderhåll kan du låta Atlas Copcos servicetekniker ta hand om kompressorrummet och proaktivt identifiera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå.

Med SMARTLINK kan du hålla koll på tryckluftssystemets status och effektivitet utan att ens behöva gå in i kompressorrummet.

 

Behöver du mer support?

Service Teknisk