Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Riskerna med pneumatisk transport

Det är lätt att förstå varför pneumatisk transport snabbt har blivit en sådan populär lösning för transport av bulkvaror på relativt korta avstånd. När det görs på rätt sätt är det en mycket effektiv, flexibel och tillförlitlig metod för att flytta ett brett utbud av material inom en produktionsanläggning eller till och från fordon. 

I likhet med nästan varje produktionsprocess medför det dock vissa risker, särskilt om undermålig utrustning används och lämpliga säkerhetsåtgärder inte har vidtagits.

Vid pneumatisk transport är den största risken damm. 

Typer av damm

Union Cement company at Ras Al Khaimah

Det finns två typer av damm som utgör en potentiell risk:

  • Explosivt damm alstras när vissa material transporteras
  • Damm finns i mycket dammiga miljöer. Det omfattar inte bara dammkoncentrationen i luften utan även damm som har ansamlats på utrustningen eller andra ytor. 

För det första är det viktigt att notera att inte alla typer av damm är problematiska. För att vara farligt måste dammet kunna fatta eld och explodera när det blandas med syret i luften.

Vad är explosivt damm?

Som en tumregel (även om det finns undantag, som du ser nedan) är det här explosiva dammet en biprodukt av industriella processer, inklusive pneumatisk transport, som involverar lättantändligt material.

Tyvärr finns det fler lättantändliga material än man kan tro. Till exempel det damm som genereras vid hantering av många livsmedel och andra organiska ämnen, som socker, mjöl, spannmål eller trä, är lättantändligt.

Dessutom kan många kemikalier och metaller – och även vissa icke-metalliska, oorganiska material – vara källor till explosivt damm, vilket är praktiskt taget osynligt för det mänskliga ögat. Det innebär att vissa material som normalt inte anses vara ”lättantändliga” i stora delar (t.ex. järn eller aluminium) kan brinna eller explodera om de finns i rätt koncentration och om dammet är tillräckligt fint.

Det innebär att alla arbetsplatser där damm skapas eller kan ansamlas utgör en potentiell risk och bör utvärderas med avseende på den risk det utgör. Explosivt damm ska inte underskattas.

Dammexplosionspentagonen

För att få en förödande effekt måste dock flera villkor uppfyllas. Detta kallas ofta även dammexplosionspentagonen.

En brand kräver tre element för att brinna: bränsle, syre och en antändningskälla. För att antändas måste även rätt dammkoncentration spridas (dvs. finnas i luften) och molnet av damm som bildas måste vara inneslutet i ett slutet eller begränsat utrymme. Alla dessa fem villkor måste uppfyllas. Det innebär till exempel att en dammexplosion inte är möjlig utomhus eller om det inte finns syre eller gnistor.

Dammexplosionspentagonen visar också varför vissa pneumatiska transportsystem utgör en risk. De används för att transportera många av de ovannämnda materialen, de är slutna utrymmen (rörledningar, silor osv.) och damm kan spridas. 

Riskerna med att arbeta i dammiga miljöer

Dammet utgör inte bara en potentiell risk i ett pneumatiskt transportsystem. Det finns även inneboende faror med att arbeta i dammiga miljöer, dvs. om den omgivande miljön där systemet används är mycket dammig i sig själv.

I så fall kan de fem elementen i dammexplosionspentagonen finnas utanför det pneumatiska transportsystemet. Och om fel utrustning väljs kan själva systemet ge upphov till en gnista som kan leda till en explosion. 

Undvika en explosion

Lyckligtvis kan riskerna i båda scenarierna minskas med rätt teknik och skyddsåtgärder. I princip är allt som krävs att ett av elementen i dammexplosionspentagonen tas ut ur ekvationen

Det är viktigt att förstå riskerna och kunna lita på rätt teknik. Det är här som EU:s ATEX direktiv blir aktuella. De anger kraven för arbetsplatser och utrustning i explosiv miljö. 

Som ett första steg måste du ta reda på vilken/vilka relevant(a) ATEX-zon(er) som definierats för din anläggning. Med den här informationen kan du kontakta en utrustningsleverantör som kan hjälpa dig att få den certifierade utrustning du behöver. Det är mycket viktigt att notera att det inte finns någon universallösning för att minska risken för en explosion. Det innebär att en utrustningstillverkare måste undersöka ditt specifika fall för att kunna bygga en anpassad lösning som passar behoven i din process.