Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Các đối tác kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi chỉ hợp tác với các đối tác kinh doanh chia sẻ sự tôn trọng đối với nhân quyền và các tiêu chuẩn cao về an toàn, chất lượng, hành vi có đạo đức và hiệu suất tài nguyên như chúng tôi. Chúng tôi thực hiện kiểm tra tại chỗ để đảm bảo các đối tác kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng tôi.             

Hỗ trợ khách hàng Kỹ thông công nghiệp

Các đối tác kinh doanh quan trọng phải cam kết với Bộ quy tắc kinh doanh của chúng tôi bằng cách ký kết Tiêu chí lựa chọn đối tác kinh doanh. Cả hai tài liệu có ở tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Danh sách các chất bị cấm và có thể công bố của Atlas Copco

Atlas Copco duy trì danh sách các chất bị cấm hoặc bị hạn chế do tác động tiêu cực tiềm ẩn của chúng lên sức khỏe hoặc môi trường. Tuân thủ các danh sách này là một phần trong tiêu chí lựa chọn đối tác kinh doanh để đánh giá đối tác kinh doanh của chúng tôi. Các chất gây lo ngại được kiểm soát thông qua Danh sách chất bị cấm và có thể công bố của Atlas Copco. 

Phân biệt giữa các chất bị cấm, ngừng sử dụngcó thể công bố:

  • Các chất bị cấm không được bao gồm trừ khi được miễn trừ rõ ràng trong Danh sách chất bị cấm và có thể công bố.
  • Các chất ngừng sử dụng sẽ nhanh chóng được đưa vào Danh sách chất bị cấm và phải ngừng sử dụng.
  • Các chất có thể công bố phải được báo cáo. Tránh tất cả các chất trên Danh sách chất bị cấm của Atlas Copco và thông báo chính xác tất cả các chất có thể công bố là một phần trong việc tuân thủ tiêu chí tuân thủ của đối tác kinh doanh.

Phạm vi:

  • Các sản phẩm Atlas Copco bán
  • Các mặt hàng được bất kỳ đối tác kinh doanh nào, chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ giao đến Atlas Copco
  • Các quy trình sản xuất mà Atlas Copco thuê ngoài

Các đối tác kinh doanh phải kiểm tra tuân thủ của riêng họ bằng danh sách bên dưới và thực hiện hành động sau:

  Các chất bị cấm Các chất ngừng sử dụng Các chất có thể công bố
Các mặt hàng hiện có KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THAY THẾ TRÁNH/BÁO CÁO NẾU SỬ DỤNG
Các mặt hàng mới KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÁNH

Tất cả các chất trong Danh sách chất bị cấm và Danh sách các chất có thể công bố cũng xuất hiện trong danh sách kết hợp với các bộ lọc khác nhau để giúp nhà cung cấp dễ dàng tuân thủ hơn. Chúng tôi kỳ vọng nhà cung cấp của chúng tôi tuân theo các danh sách này cũng như bất kỳ quy chế quốc gia nào áp dụng.