Nitrogen säkerställer kvaliteten vid elektroniktillverkning - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Nitrogen är en viktig processgas vid tillverkning av elektroniska komponenter

Tillverkning av elektroniska komponenter, som exempelvis halvledare och kretskort, är en komplex process med försumbara felmarginaler. Produktionsmiljön är extremt kontrollerad och måste vara exakt med avseende på temperaturer, timing, förpackning och montering. För att uppnå en sådan miljö använder många företag kvävgas med en renhet som motsvarar de krav som produktionen ställer.

Futuristic Circuit Board. Blue with elecrons.

Fördelar som förknippas med kvävgas vid tillverkning av elektroniska komponenter

Anledningen till att kvävgas är en populär gas i vid tillverkning av elektroniska komponenter är att den förknippas med en rad fördelar som är viktiga vid tillverkning av såsnda komponenter. Några av de mer framträdande fördelarna är:

  • Kvävgas bibehåller en inert atmosfär: Med hjälp av kvävgas kan en torr, ren och inert atmosfär upprätthållas, något som säkerställer att tillverkningen kan ske kontinuerligt under ideala förhållanden.
  • Snyggare finish: Med kvävgas blir skärytorna extremt rena och skarpa, något som är viktigt vid produktionen av alla typer av elektroniska komponenter. De fina ytorna som bildas med hjälp av nitrogen är särskilt påtagliga vid lödning. I de applikationer där nitrogen används minskar den smälta metallens ytspänning och lodet kan därför tas bort utan att ytan skadas.
  • Mindre restprodukter vid lödning: Slagg och fasta föroreningar i de metaller som används vid lödning och tillverkning av exempelvis kretskort kan leda till stora problem. Genom att nyttja nitrogen i lödprocessen så minskar mängden skadliga restprodukter och lodet blir också starkare. Dessutom minskat kostnaderna kopplade till borttagande av de restprodukter som bildas.
  • Förhindrar oxidation: När luftens syre reagerar med de metaller, som ofta används vid tillverkning av elektroniska komponenter, så leder detta till oxidation. Det innebär att komponenten rostar, något som bidrar till en starkt ökad risk för kortslutning. Genom att ersätta syret i luften med nitrogen förhindras oxidationsprocessen och komponenterna rostar därför inte. Oxidation är särskilt problematiskt i lödningsprocessen där syre tränger sig in i de lödda fogarna. Fogarna blir då svagare och andelen kassationer ökar. 

Fördelar med en egen kvävgasgenerator

I takt med att efterfrågan på elektroniska komponenter fortsätter att växa kommer efterfrågan på kväve inom elektroniktillverkningen också att öka. Inom Atlas Copco anser vi att en egen kvävgasgenerator är att föredra framför att köpa gas av något av de stora gasbolagen. Några av de fördelar som vi skulle vilja lyfta fram är:

  • Tillförlitlighet: En gasgenerator säkerställer er process. Kvävgas som produceras on-site tar inte slut och kritiska applikationer har därmed en garanterad tillförsel av kvävgas.
  • Lönsamhet: En gasgenerator ökar er konkurrenskraft. Du minskar kostnaderna för flaskhyra, tankhyra och transporter med lastbil. Det sistnämnda är givetvis också bra för miljön och hjälper dig att uppnå företagets miljömål.
  • Renhet efter behov: En gasgenerator ökar er lönsamhet. Med en gasgenerator från Atlas Copco kan du enkelt ändra kvalitén på kvävgasen. Det är din applikation som sätter kraven och inte vad gasbolagen kan leverera.
  • Säkerhet: En gasgenerator ökar er personals säkerhet. Kvävgas på flaska är trycksatt och för därför med sig en arbetsmiljörisk som kan elimineras med hjälp av en egen kvävgasgenerator. Flytande kvävgas är extremt kallt och kan leda till svåra skador vid läckage.
  • Bekvämlighet: En gasgenerator ökar er effektivitet. Behovet att byta ut tunga högtrycksflaskor försvinner.

Kontakta vår gasspecialist Niclas Caldegren om du vill veta mer om nitrogen i laboratoriemiljö:

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Läs mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

Kvävgasgeneratorer