Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Identifiera energibesparingar i kompressorrummet med hjälp av AIRchitecht

Energin står för ca 70 % av kompressorns kostnader och det är inte ovanligt att produktionen av tryckluft står för så mycket som 20 % av anläggningens totala elräkning. Detta innebär att många företag kan spara stora pengar genom att optimera sin kompressoranläggning. Faktum är att många av de kompressorer som finns i våra svenska industriföretag är gamla och även om de går felfritt så finns det ofta nya och väsentligt mer energieffektiva modeller tillgängliga. Beroende på förutsättningar så kan energibesparingarna uppgå till 50 % eller mer.  

Analysera besparingspotentialen i ditt tryckluftssystem

Det finns olika sätt att mäta och utvärdera vilka besparingsmöjligheter som finns in kompressoranläggning. Den mest omfattande mätningen inkluderar en heltäckande analys av hela tryckluftssystemet, inklusive distributionssystemet. En sådan mätning kallas för AIRScan och utförs av Atlas Copcos energioptimeringsexperter. Via en AIRScan får företaget en komplett bild av anläggningen och de förbättringsmöjligheter som finns kopplade till både tryckluftsutrustningen och rörsystemet. 

En något enklare AIRschitect-mätning kan genomföras av våra lokala försäljningsrepresentanter och omfattar då endast de kompressorer som ingår i tryckluftsinstallationen. Syftet med mätningen är att beräkna den energibesparing som kan uppnås genom en nyinvestering i bättre och mer energieffektiva maskiner.

AIRchitecht är en snabb och kostnadsfri mätning

I ett första steg måste kundens flödesbehov bestämmas. Detta görs genom att en så kallad iiTrak monteras på respektive kompressor. iiTrak är ett mätinstrument som loggar tryckluftsflödet vid varje tidpunkt under dagen. Att montera en iiTrak tar maximalt 15 minuter och mätningen pågår under 1-2 veckor. Resultatet är en flödesprofil som via en simulering omvandlas till en årlig förbrukning uttryckt i både volym och energikostnad. Även kundens befintliga koldioxidavtryck beräknas. Mätningen görs helt utan kostnad och kräver endast ett mycket kort driftstopp.  

Flödesbehovet identifieras...

Genom att använda den flödesprofil som identifierats kan våra tryckluftsexperter bedöma huruvida den befintliga lösningen är optimal eller om kunden har möjlighet att sänka både energikostnader och klimatavtryck genom att investera i en ny maskin. Många kunder kan exempelvis spara pengar genom att investera i en mindre kompressor. Och kunder med ett varierande flöde som idag har en on/off maskin kan spara så mycket som 50 % i energikostnader genom att istället investera i en varvtalsstyrd kompressor (VSD). 

... och en optimalt lösning kan presenteras

Resultatet från mätningen presenteras i en enkel rapport där det klart och tydligt framgår vilka maskiner som ingått i mätningen och hur deras konsumtionsmönster ser ut över tiden. I rapporten jämförs den befintliga lösningen med den lösning som vår försäljningsrepresentant anser är mest lämplig. Skillnaden totalt förbrukar energi lyfta fram tillsammans med den årliga besparingen och det minskade koldioxidavtrycket. Givetvis presenteras även återbetalningstiden på en eventuell investering. 

Sweden-Measurement-iiTrak

En iiTrak monteras på maximalt 15 minuter