Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Grön produktion

Hur kan företag minska sitt koldioxidavtryck?

Kampen mot klimatförändringarna

Industrisektorns inverkan på klimatförändringar

I kampen mot klimatförändringarna ses industrisektorn ofta som en del av problemet – och det är inte utan anledning. Startskottet för den industriella revolutionen för ungefär 250 år sedan sammanföll med en enorm ökning av utsläpp av växthusgaser. 

Som ett resultat av förbränning av fossila bränslen och avskogning har koncentrationen av CO2 i atmosfären, en viktig långsiktig bidragande orsak till klimatförändringarna, ökat med en tredjedel sedan dess.     

Därför är det bra för affärerna att minska koldioxidavtrycket

Under de senaste åren har många företag beslutat sig för att bli en del av lösningen. De har insett att en minskning av koldioxidutsläppen i verksamheten inte bara är det rätta att göra, utan att det också är bra för affärerna.

Klimatvänlig utrustning kan sänka inte bara driftskostnaderna. Konsumenter och medarbetare förväntar sig att företagen ska anstränga sig för att bli bättre och allt striktare myndighetspåbud gör det gröna valet till ett logiskt val. Faktum är att företag som vägrar att ta det här steget förmodligen får betala dyrt senare.  
 

Men hur kan företag bli mer miljövänliga och minska koldioxidutsläppen? 

Som tur är finns det många olika sätt. Vissa är enkla, andra mer utmanande. Vissa är billiga, andra kräver en förskottsinvestering som man får tillbaka senare. 

Viktiga steg mot en betydelsefull minskning av koldioxidutsläppen

Hållbara metoder för avfallshantering

En sak som alla företag kan göra är att eliminera spill. Det kan handla om små saker som att inte vrida upp värmen så mycket på vintern. Eller att släcka lampor när de inte behövs.
Det innebär också att begränsa antalet utskrifter eller att engångsmuggar byts ut mot återanvändningsbara muggar. Börja sortera avfallet och återvinn så mycket som möjligt. 

Medarbetarnas engagemang för minskade koldioxidutsläpp

Här är kommunikation nyckeln. Företagsledare kan fatta alla de beslut de vill i ett styrelserum, men det spelar ingen roll om de inte implementerar dem. De mest betydelsefulla förändringarna kan bara uppnås om alla arbetar tillsammans. Att dokumentera ett företags miljömål och energipolicyer är till stor hjälp i detta hänseende.

Energieffektivitet i industriella processer

När det gäller utrustning erbjuder lösningar för energiåtervinning smarta sätt att återanvända spillvärme. Exempelvis omvandlas så mycket som 90 % av den elektriska energi som används av ett tryckluftssystem till värme. Med energiåtervinningssystem kan man återvinna mycket (upp till 94 procent) av den här ineffekten i form av varmluft eller varmvatten.

Mät dina koldioxidutsläpp

När det gäller att uppnå en minskning av koldioxidutsläppen är det ett praktiskt första steg att mäta företagets totala utsläpp av växthusgaser och fastställa varifrån CO2-utsläppen kommer. En oberoende, certifierad granskare kan utföra en energibesiktning. Det hjälper företagen att ta reda på hur de använder energi, var de slösar bort den och var förbättringar skulle ha störst effekt. Många företag har inte strategier för att maximera sin energiförbrukning när produktionen fluktuerar. De förbrukar för mycket energi när de inte kör med full kapacitet. 


Transporter är en viktig bidragande orsak till utsläpp. Ett effektivt sätt att få till en minskning av koldioxidutsläppen är således att uppmuntra anställda att använda kollektivtrafiken eller samåka till jobbet. Detta kan göras genom att subventionera olika typer av månadskort eller ge andra incitament. 


Företagen bör också sträva efter att minska flygresorna så mycket som möjligt. För kortare sträckor bör anställda överväga att använda tåg och möten bör hållas online om så är möjligt. 


Användning av alternativa energikällor är ett annat effektivt sätt att få till en minskning av koldioxidutsläppen. Det kan antingen vara elektricitet som produceras med solcellssystem eller som köps från leverantörer som använder förnybara energikällor.

Hållbara affärsmetoder som går längre än minskning av utsläpp

Illustration of eco design tree and family

Företag kan göra skillnad inte bara genom att sänka förbrukningen, utan även genom att sponsra gröna initiativ som plantering av träd. Det leder inte bara till en sänkning av koldioxidutsläppen utan ger även stöd till lokala samhällen.

Dessutom bör man överväga att anordna event eller låta företagets experter besöka skolor och prata om vikten av att bekämpa klimatförändringarna. Många av dessa åtgärder sänker inte bara företagets koldioxidutsläpp – de sänker även elräkningen och kan användas som marknadsföringsverktyg. 


Företag bör vara stolta över sina bidrag till att bekämpa klimatförändringarna. Inom många sektorer är det viktigaste ett företag kan göra att använda energieffektiva produkter och maskiner. Helt enkelt för att den här typen av utrustning står för större delen av energiförbrukningen och utsläppen. Från lysdiodlampor till en kompressor med drivning med variabelt varvtal som kan minska elanvändningen med 50 procent. Grön utrustning kan leda till en stor sänkning av energiförbrukningen och samtidigt sänka produktionskostnaderna avsevärt. 
 

Det här sträcker sig dock bortom ekonomin – vi sitter alla i samma båt. I mer än två århundraden har industrisektorn spelat en viktig roll när det gäller klimatförändringarna. Nu har företagen ett ansvar, medel och möjlighet att hjälpa till att vända trenden.