Optimera er vakuumanläggning med ett centralt styrsystem

Stabilisera driften och sänk kostnaderna för energi och service med hjälp av ett centralt styrsystem.

Optimerad energieffektivitet

För vakuumsystem erbjuder vi två centrala styrsystem som ökar effektiviteten och sänker energiförbrukningen i anläggningen: ELEC CAB och ES. Systemen är designade för att välja den bästa pumpkombinationen utifrån aktuellt behov för den mest stabila och effektiva driften.

Optimerad service

Våra centrala styrsystem kan jämna ut drifttimmarna på vakuumpumparna för en effektivare schemaläggning av underhåll.

Reducerade kostnader

Med hjälp av ett centralt styrsystem som ger er en energieffektiv drift och en effektiv planering av service kan ni sänka era totala kostnader för vakuum.

Vad vinner ni på att installera ett centralt styrsystem?

Utan ett centralt styrsystem reagerar varje enskild vakuumpump lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket stiger startar ytterligare en vakuumpump igång. Med ett central styrsystem där pumparna styrs med hjälp av en extern trycksensor så blir vakuumsystemet stabiliare och risken för självsvängningar minskar.

Ett för lågt tryck kostar pengar

Ett lågt tryck gör att vakuumpumparna drar mer energi och att mer luft läcker in i vakuumsystemet. Genom att säkerställa rätt tryck i vakuumanläggningen så sparar ni energi och pengar. Gör en AIRScan för att ta reda på hur mycket ni kan spara!

Centralt styrsystem + SMARTLINK Energy = Optimal vakuumanläggning

Genom att länka samman era vakuumpumpar i ett centralt styrsystem som kopplas till vår fjärrövervakning SMARTLINK så får ni en optimal styrning tillsammans med full insyn i vakuumsystems status och drift. Därigenom får ni bästa möjliga förutsättningar - en optimal drift och bästa möjliga kontroll - för att sänka era totalkostnader för vakuum.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra övriga optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av ert system för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Energiåtervinning för vakuumpumpar

Med en energiåtervinningsenhet kan ni återanvända värmeenergin från vakuumpumpen till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Läs mer här

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Läs mer här

Optimera er vakuumanläggning med ett centralt styrsystem

explainer icon