Stäng

Lägre energiförbrukning med energiåtervinning för vakuumpumpar

Återanvänd värmeenergin från dina vakuumpumpar till andra industriella processer som kräver värme eller ånga

Minska energiförbrukningen

Värme är en oundviklig biprodukt vid tillverkning av vakuum. Med lösningar för energiåtervinning kan ni återanvända den värmeenergin.

Minska klimatpåverkan

Genom att återanvända den värme som genereras kan ni ersätta ersätta elkraft och eventuella fossila bränslen som används för uppvärmning. Därigenom minskar ni ert klimatavtryck.

Sänk energikostnaderna

Med energiåtervinning sänks vakuumanläggningens totala energiförbrukning och ni får möjlighet att sänka era kostnader.

Finns det något att vinna på att återvinna?

En svindlande andel, motsvarande 70-80 % av energin som en vakuumpump förbrukar, omvandlas till värme. Utan energiåtervinning försvinner den kostsamma värmeenergin till atmosfären via kylsystemet och via strålning. Genom energiåtervinning kan en stor del av denna värme återanvändas, vilket resulterar i betydande besparingar. De faktiska besparingarna beror på er anläggning, er vakuumförbrukning och de möjliga användningsområdena för att ta tillvara på överskottsvärmen. Genom energiåtervinning kan ni exempelvis skala ner eller eliminera pannor och annan utrustning som producerar värme och ånga för industriella processer. Du kan spara in på installationer, underhåll, energi och koldioxidutsläpp. Atlas Copco kan göra en beräkning som visar om och hu mycket överskottsvärme ni kan återvinna och hur mycket ni kan sänka den totala elräkningen.

Optimeringsprodukter för vakuum - sänk energiförbrukningen, höj produktiviteten och öka säkerheten i er vakuumanläggning:

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av er vakuumanläggning (vakuumpumpar och tillbehör). Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Övervakning med SMARTLINK

Med hjälp av avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga utrustningens livslängd. Via Smartlink kan ni övervaka statusen i er vakuumanläggning och säkerställa optimal effektivitet.

Optimera driften med ett centralt styrsystem

I en anläggning med flera vakuumsystem kan ett centralt styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning.

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Lägre energiförbrukning med energiåtervinning för vakuumpumpar

explainer icon