Stäng

Minimera riskerna och uppfyll lagkrav med en riskbedömning

Vakuum är inte ofarligt! För att minimera riskerna för personskador har Arbetsmiljöverket utformat regler för användning av trycksatta anordningar. Ta hjälp av en expert för att säkerställa att ni uppfyller de nya kraven.

Minimera riskerna

Med hjälp av riskbedömningen av trycksatta anordningar upptäcks på ett tidigt stadium eventuella fel och brister som kan leda till person-, miljö- och egendomsskador.

Säkerställ regelefterlevnad

Genom att inkludera riskbedömning i ett serviceavtal säkerställer ni att reglerna efterlevs och möjliggör regelbunden uppföljning och assistans vid eventuella förändringar i er vakuumanläggning.

Undvik sanktionsavgifter

En anläggning som inte uppfyller kraven enligt AFS 2017:3 kan beläggas med en sanktionsavgift om SEK 15.000-600.000 beroende på anläggningens storlek.

Vad innebär AFS 2017:3?

Arbetsmiljöverket har med AFS 2017:3 uppdaterat kraven på arbetsgivare vid användning av trycksatta anordningar. Syftet med föreskriften är att minska risken för personskador i samband med användning av trycksatta anordningar. Den nya föreskriften stipulerar kraven för användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning, vilket bland annat innefattar behov av riskbedömningar, hur trycksatta anordningar skall vara placerade, rutiner för fortlöpande tillsyn samt rutiner för kontroll av utrustningen.

Vad händer om vi väljer att inte följa AFS 2017:3?

Genom att bortse från ett systematiskt arbetsmiljöarbete så finns en ökad risk för person-, miljö-, och egendomsskador då rutiner saknas och eventuella risker i verksamheten inte identifierats. Om föreskriften inte följs kan Arbetsmiljöverket också utfärda sanktionsavgifter.

Vad görs i Atlas Copcos riskbedömning?

För att underlätta för dig och för att tillmötesgå myndigheternas krav på riskbedömning har vi utvecklat en tjänst för att ditt vakuumsystem snabbt och effektivt ska kunna inventeras och bedömas. Våra specialutbildade konsulter går igenom din vakuumanläggning och identifierar och dokumenterar eventuella risker vid användning av trycksatta anordningar. Baserat på anläggningsbesöket så analyseras och bedöms riskerna. Befintliga rutiner och befintlig dokumentation utvärderas mot föreskrifterna. Åtgärdsförslag och en plan för fortlöpande tillsyn tas fram baserat på utfallet av utvärderingen. Checklista och avvikelserapport tas fram och alltihop sammanställs i en rapport.

Optimeringsprodukter för vakuum - sänk energiförbrukningen, höj produktiviteten och öka säkerheten i er vakuumanläggning:

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av er vakuumanläggning (vakuumpumpar och tillbehör). Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Övervakning med SMARTLINK

Med hjälp av avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga utrustningens livslängd. Via Smartlink kan ni övervaka statusen i er vakuumanläggning och säkerställa optimal effektivitet.

Optimera driften med ett centralt styrsystem

I en anläggning med flera vakuumsystem kan ett centralt styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Energiåtervinning för vakuumpumpar

Med en energiåtervinningsenhet kan ni återanvända värmeenergin från vakuumpumpen till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Intelligent lokal styrning

Genom att investera i en vakuumpump med Elektronikon Mk5 så ökar ni driftsäkerheten samtidigt som ni får möjlighet till fjärrövervakning via SMARTLINK.

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Minimera riskerna och uppfyll lagkrav med en riskbedömning

explainer icon