Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Sweden-silver casting-silver anodes at Rönnskär

Boliden Rönnskär optimerar sin anläggning med utrustning från Atlas Copco

Med hjälp av varvtalsstyrda kompressorer och torkar kopplade till ett centralt styrsystem sparar Boliden Rönnskär, ett av Europas största smältverk, drygt 850.000 kWh varje år samtidigt som utsläppen av CO2 reduceras.

Med modern utrustning från Atlas Copco Compressor har Boliden Rönnskär reducerat sin energikonsumtion med drygt 850.000 kWh per år samtidigt som utsläppen av CO2 minskat med 11 ton* årligen

Med nya kompressorer och styrsystem optimeras tryckluftsanläggningens prestanda samtidigt som kostnaderna för underhåll och service minskar kraftigt.

Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens mest effektiva och miljömedvetna smältverk för metaller och metallskrot. Företagets mål och vision är att på det mest hållbara och klimatvänliga sättet tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. På Atlas Copco Compressor är vi mycket stolta över att våra produkter och tjänster bidrar till att Rönnskär sänkt sin energiförbrukning och reducerat sina koldioxidutsläpp, något som ligger i linje med både Atlas Copcos och Bolidens hållbarhetsmål. 

Ett långsiktigt samarbete med fokus på bästa möjliga teknik och energieffektivitet

Sweden-Rönnskär

Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens mest effektiva smältverk.

Boliden Rönnskär grundades år 1930 och under åren har verket växt till ett av de största smältverken i Europa. Nya processer som kräver tryckluft har tillkommit med tiden och såväl utrustning som distributionssystemets dragning har anpassats för att tillfredsställa nya behov. De förändringar som görs följer strikta interna krav kopplade till energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Företaget lyder även under den svenska och europeiska miljölagstiftningen som förutsätter att verket med hjälp av bästa möjliga teknologi (BAT) minimerar sin påverkan på människor och miljö. Samarbetet med Atlas Copco sträcker sig lång tillbaka i tiden och Rönnskär har sedan 1970-talet använt sig av energieffektiv kompressorteknik från Sveriges största tryckluftsleverantör. Nya maskiner har köpts in i vågor och mot bakgrund av den teknikutveckling som sker på området har varje investering medfört stora vinster vad gäller energiförbrukning och driftsäkerhet. Under 2012 byttes exempelvis tre äldre Hamrintorkar AH-14 i den ena kompressorcentralen ut mot moderna och platseffektiva trumtorkar från Atlas Cocos MD-serie, något som påverkade Rönnskärs energiförbrukning positivt. Denna förändring var startskottet på ett större moderniseringsarbete som pågår än idag och där syftet är att optimera Rönnskärs tryckluftsanläggning med hjälp av kostnadseffektiv teknologi som också reducerar klimatavtrycket.

Modern teknik sparar energi, miljö och pengar.

Anders Wikström , Produktionsingenjör Energi & Media, Boliden Rönnskär

En AIRScan skapar de bästa förutsättningarna för smarta och hållbara teknikinvesteringar

Sweden-AIRScan-Energirevision-Rönnskär-2014

Schematisk bild över installerade AIRScan mätpunkter på Rönnskär.

I början av 2014 stod Rönnskär inför beslutet att byta ut flera av de äldre kompressorerna mot nya mer energieffektiva modeller. Kompressorcentralen fungerade visserligen mycket bra, men tryckluftsteamet gissade att det fanns mycket att vinna ur energi- och miljöhänseende på att byta ut maskiner med fast varvtal mot nya modeller med varvtalsstyrning (VSD). Även för driftsäkerheten var ett kompressorbyte att föredra eftersom ett haveri med all sannolikhet skulle leda till långa stillestånd och en reducerad kapacitet på grund av svårigheten att få tag i nya reservdelar. För att få en bra bild av tryckluftsbehovet och arbetstrycket i de olika delarna av produktionen innan några maskininvesteringar gjordes så beslutade sig Rönnskär för att titta på möjligheterna att tillsammans med Atlas Copco genomföra en så kallad energirevision (AIRScan). Atlas Copco Compressors försäljningsingenjör i norr presenterade ett förslag och förklarade att flödes- och tryckmätare kan monteras under tryck och att mätningen därför kunde genomföras utan ett driftstopp, något som var mycket viktigt för Rönnskärs beslut att gå vidare med förslaget. Totalt elva punkter för mätning av tryck och flöde installerades i valda delar av Rönnskärs tryckluftssystem och under två veckor i slutet av 2014 genomfördes en mätning som därefter analyserades av Atlas Copcos energikonsulter.

Atlas Copco Compressor identifierade potentiella energibesparingar motsvarande drygt 850.000 kWh med hjälp av en AIRScan

Sweden-AIRScan-Energirevision-Rönnskär-kompressorcentral

Föreslagen lösning med nya VSD-kompressorer och ett nytt styrsystem.

Analysen av den mätning som genomfördes på Rönnskär visade att tryckluftsanläggningen var mycket energieffektiv, klart under Energimyndighetens riktlinje om 0,11 kWh/m3, men att trycklufsteamet hade helt rätt: det fanns en stor energibesparingspotential kopplad till investeringar i modern teknik. Genom att investera i varvtalsstyrda kompressorer och ett centralt styrsystem fanns det möjlighet att i ett första steg sänka de rena energikostnaderna med så mycket som drygt 850.000 kWh per år. Med hänsyn taget till flödesbehovet, trycket och den tillgängliga golvytan presenterade Atlas Copco ett förslag där två kompressorer ZR500VSD ersatte tre äldre ZR5 med fast varvtal. Rönnskärs tryckluftsteam ville gärna avveckla den gamla kompressorcentralen och samla all utrustning på ett ställe, något som krävde mycket detaljerad planering. Atlas Copco försäljningsingenjör designade därför en ny yteffektiv lösning som var möjlig tack vare beslutet att byta ut de stora Hamrintorkarna några år tidigare. Tillsammans med Rönnskär gjordes de sista justeringarna på ritningen och de nya maskinerna kunde beställas. Samtidigt beställdes också ett centralt styrsystem ES360. Leverans och installation skedde under andra halvan av 2016 och ZR5-kompressorerna i den gamla kompressorcentralen kunde då ställas av tillsammans med den enda kvarvarande Hamrintorken AH-17. Denna central fungerar idag som redundans.

En efterföljande AIRScan bekräftade de utlovade energibesparingarna och visar att anläggningen är Best in Class med 0,098 kWh per m3 tryckluft

Sweden-Boliden-Rönnskär-ZR500VSD

Atlas Copco ZR500VSD med tillhörande adsorptionstork MD1300VSD.

I samband med att Rönnskär investerade i en första AIRScan 2014 kom man överens med Atlas Copco Compressor om att en uppföljningsmätning skulle göras efter det att nya kompressorer och styrsystem installerats. Syftet med denna mätning var att följa upp de åtgärder och förslag som Atlas Copco presenterat och bekräfta att de givit de resultat och besparingar som indikerats i den första energirevisionen. Uppföljningsmätningen gjordes under en dryg vecka i mitten av september 2017 och Atlas Copco Compressor kunde då bekräfta att energiförbrukningen mycket riktigt minskat med drygt 850.000 kWh per år och att Rönnskär nu är Best in Class vad gäller energieffektivitet. För att tillverka en kubikmeter tryckluft åtgår 0,098 kWh, vilket är en förbättring med nästan 5 % jämfört med tidigare. Detta innebar att Rönnskär inte bara sparar pengar med den nya lösningen, verket har också reducerat sitt miljöavtryck med motsvarande 11 ton koldioxid* per år. Anläggningens totala besparingar kopplade till de nya varvtalsstyrda kompressorerna ZR500VSD med tillhörande trumtorkar (MD1300VSD) och det nya styrsystemet ES360 inkluderar även kraftigt reducerade servicekostnader.

Energiförbrukningen kan sänks med ytterligare 200.000 kWh per år samtidigt som utsläppen av CO2 reduceras än mer

Sweden-ZR6-Ronnskar

ZR6 är en robust modell som fungerat bra under lång tid, men modellen är gammal och kommer att bytas ut mot ny teknologi.

Då miljö och hållbarhet är frågor som sedan mycket lång tid tillbaka står mycket högt på Rönnskärs agenda, och som är en del av de externa krav som företaget har på sig enligt lag, är ytterligare förbättringar relaterat till tryckluft aktuella trots att energieffektiviteten redan är hög. Det fortsatta förändringsarbetet drivs också av krav på driftsäkerhet eftersom kompressorerna i serien ZR6 nu börjar drabbas av samma problem som de tidigare ZR5:orna gjorde: maskinerna går bra, men då modellen inte längre tillverkas blir det svårare och dyrare att köpa reservdelar. Rönnskär har även ett behov av mer kvalitativ redundans och förhoppningen är att de maskiner som byts ut under de kommande åren är i så pass bra skick att de kan ställas som reserver istället för de snart uttjänta ZR5:orna. Den första ZR6:an kommer under första halvan av 2022 att bytas ut mot en ZR750, en oljefri skruvkompressor med fast varvtal som tillsammans med de kvarvarande maskinerna i serien ZR6 kommer att gå som baslast. Energibesparingen uppgår till cirka 200.000 kWh per år och även servicekostnaden kommer att sjunka markant. När hela maskinparken är utbytt om 2-3 år räknar Rönnskär med att spara mer än 1 miljon kWh om året jämfört med den situation som rådde innan den första energirevisionen genomfördes år 2014. Denna besparing och förbättring följer både interna produktions- och hållbarhetsmål samt kraven som följer enligt svensk och europeisk lagstiftning.

*Beräkningen motsvarar ett antagande om utsläpp på 13 g CO2-ekvivalenter per kWh.

Text av Alexandra Calgar

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer ZR Analys och optimering

Boliden Rönnskär optimerar sin anläggning med utrustning från Atlas Copco

explainer icon