Vad är en olje-/vattenavskiljare och hur fungerar den? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vad är en olje-/vattenavskiljare och hur fungerar den?

Olje vattenavskiljare OSC

Olje-/vattenavskiljare spelar en avgörande roll i tryckluftssystem där oljeinsprutade kompressorer som skruvkompressorer används. Vid tryckluftsgenerering producerar sådana kompressorer även ett kondensat som innehåller spårmängder olja. För att skydda miljön måste kondensatet behandlas – och oljan tas bort – innan kondensatet kan släppas ut i dräneringen.
 

Det är där olje-/vattenavskiljaren kommer in. Precis som namnet anger, avskiljer det kompressorns kondensatvatten och olja för att förhindra att det senare hamnar i avloppsvattnet.

Vad är olje-/vattenavskiljare?

En olje-/vattenavskiljare är utrustning som konstruerats för att separera olja och vatten med hjälp av en mängd olika filter. Även om olika typer av olje-/vattenavskiljare har olika kapacitet används de i en mängd olika branscher, som gruvdrift, bygganläggningar, behandling av avloppsvatten och livsmedelsproduktion. I den här artikeln ska vi ta upp hur olje-/vattenavskiljare fungerar och varför de är viktiga för regelefterlevnad och miljöskydd. När det gäller olje-/vattenavskiljning i tryckluftssystem som använder oljeinsprutade kompressorer gäller att ju mer kondensatet renas innan det når grundvattnet desto bättre är det för människor och planeten. 

Varför måste olja och vatten avskiljas?

Det är mycket viktigt att avlägsna olja från vatten. De flesta är förmodligen bekanta med experimentet som visar hur en droppe olja snabbt sprider sig över en stor vattenyta. En liter motorolja kan förorena en miljon liter grundvatten. En oljefläck som breder ut sig ovanpå en vattenkropp kan förhindra att syre når växter och djur som lever i den. Oljan kan också skada djuren genom att påverka pälsdjurs värmeisolering och vattenavstötningen hos fåglarnas fjädrar.

Det finns en andra viktig anledning till att kompressorkondensat som innehåller olja måste behandlas: På många platser står det i lagen. Fler och fler länder och andra jurisdiktioner tillämpar allt strängare miljöbestämmelser som förbjuder tömning av vatten som innehåller olja. Att bryta mot sådana regler kan leda till kostsamma påföljder. Som tur är blandas inte olja och vatten så bra, vilket experimentet visar, så det mesta av oljan stannar kvar på ytan. Vid behandling av oljigt avloppsvatten kan till exempel både olja och suspenderade fasta ämnen skummas bort. Tyvärr betyder inte det att oljerester som finns i kompressorkondensat bara kan skummas av från ytan.Olje-/vattenavskiljning i tryckluftssystem är i stället en komplicerad process som är nödvändig för att säkerställa regelefterlevnad och minimera miljöpåverkan. Olje-/vattenavskiljare kan eliminera ca 99,5 % av den olja som tillförs via omgivningsluften och den olja som sprutas ut i luften via kompressionen. Nu ska vi titta närmare på hur en olje-/vattenavskiljare fungerar.

Så hur fungerar en olje-/vattenavskiljare?

Det finns så klart skillnader mellan olika märken och typer av olje-/vattenavskiljare. De flesta inbegriper dock en flerstegsfiltrering och principen för adsorption. Adsorption är ett ytfenomen där olja helt enkelt hamnar på ytan eftersom den har lägre densitet än vatten. Olje-/vattenavskiljare använder ofta två eller tre filtreringssteg med olika filtreringsmedier. Vi går igenom stegen ett i taget för att få bättre förståelse för hur en kompressors kondensat behandlas.

Filtreringssteg i olje-/vattenavskiljaren

Det oljehaltiga kondensatet från kompressorn flödar under tryck in i olje-/vattenavskiljaren och genom ett filter i förstasteget, som vanligtvis är ett förfilter. En tryckbegränsningsventil bidrar normalt till att sänka trycket och undvika turbulens i olje-/vattenavskiljartanken, vilket möjliggör gravitationsavskiljning av fria oljor. Filtret i förstasteget består vanligtvis av polypropylenfibrer som adsorberar oljan men inte vattnet. Det innebär att oljedroppar fastnar på polypropylenfibrernas yta. På grund av de oljeattraherande egenskaperna kallas sådana filter för oljemottagliga. Den här typen av filtermedia flyter vanligtvis på vattenytan, men blir tyngre när det adsorberar oljedroppar och sjunker sedan djupare mot slutet av livslängden. 

 

Efter filtreringen i förstasteget flödar kondensatet genom huvudfiltren i ett andra steg och ibland även ett tredje. De här filtren använder ofta aktivt kol (eller organisk lera för starkare emulsioner) till att rena och ”polera” kondensatet. Beroende på typ och storlek på olje-/vattenavskiljaren genomgår kondensatet med andra ord ett eller två på varandra följande filtreringssteg med aktivt kol eller organisk lera.

 

Mot slutet av processen har de sista återstående oljeresterna i kondensatet samlats upp. Vid en omgivningstemperatur på 20 ℃ och en oljehalt på 1–2 g/m3 efter den första filtreringen finns det cirka 2–3 mg/m3 olja kvar i kondensatet när det lämnar olje-/vattenavskiljaren.

 

Det kvarvarande vattnet är tillräckligt fritt från föroreningar och kan kasseras på ett säkert sätt i avloppssystemet. Olje-/vattenavskiljaren har utfört sitt jobb. Och i slutändan gynnas alla: företaget som gör det rätta och undviker böter, men framför allt miljön.