Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng
Sweden-SunPine-Products

Tryckluft från Atlas Copco i Sveriges största bioraffinaderi

SunPine tillverkar förnybara bränslen som via Preems Evolution diesel minskar våra fossila koldioxidutsläpp med 500.000 ton per år. Atlas Copco levererar tryckluftens till SunPines fabrik.

I SunPines bioraffinaderi produceras talldiesel, ett biobränsle som reducerar de fossila koldioxidutsläppen inom den svenska transportsektorn

Atlas Copcos syfte är att leverera innovativ och energieffektiv teknik till kunder som skapar hållbara lösningar för framtiden och det är med stolthet som vi kan säga att de pneumatiska don och ventiler som styr SunPines fabrik på Haraholmen strax utanför Piteå regleras med hjälp av tryckluft från Atlas Copco Compressor.

När den globala efterfrågan på förnybara bränslen ökar så befinner sig det svenska bioraffinaderiet SunPine i framkant. Företaget är en världsledande leverantör av talldiesel, en förnybar produkt från skogen som reducerar de fossila koldioxidutsläppen från det svenska transportsystemet. Under 2021 och framåt räknar företaget med att den råvara som levereras till Preems raffinaderier ska bidra till en minskning av utsläppen från trafiken med närmare 500.000 ton, en siffra som motsvarar cirka 300.000 dieselbilar. 

Genom att tillvarata restprodukterna från skogen blir SunPine en viktig del på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta

Sweden-SunPine-Products-Talldiesel

Talldiesel från SunPine bidrar till en bättre miljö.

SunPines (och talldieselns) historia börjar egentligen på de stora sulfatmassabruken där skogsråvara av barrträ används för att producera den massa som går vidare till pappers- och kartongbruken. Vid framställningen av massa kokas veden i en blandning av vatten och kemikalier som separerar träfibrerna från andra ämnen som finns i veden. När koket är klart skickas den förbrukade kokvätskan till kemikalieåtervinningen där de kådämnen som veden utsöndrat tillvaratas och förädlas till råtallolja, en råvara som i sig inte har några klimatpåverkande utsläpp. Traditionellt sett har råtallolja använts som bränsle i massabrukens pannor, men med dagens teknik skulle sådan förbränning vara ett slöseri med naturens resurser. Den klimatneutrala talloljan kan nämligen förädlas och separeras i olika beståndsdelar som bidrar till att reducera användningen av fossila bränslen inom olika branscher. Petroleum- och biodrivmedelsföretaget Preem äger idag 25 % av SunPine och de kan tack vare den råtalldiesel som raffineras av SunPine minska mängden fossila ämnen i den fordonsdiesel som säljs på mackar runtom i Sverige. Preem Evolution Diesel innehåller 21 % processad råtalldiesel, en andel som ska öka under de kommande åren. Sveriges regering har lagt fram ett förslag som innebär att reduktionsplikten ökar successivt fram till år 2030 då 66 % av den diesel som används ska vara fossilfri. Detta förutsätter att utvecklingen av biobränslen går framåt och att bioraffinaderier som SunPine på ett effektivt sätt återvinner och förädlar restprodukter från svenska och utländska massabruk.

Vi jobbar för att varje träd som fälls i någon av världens barrskogar tas om hand på bästa möjliga sätt med så lite svinn som möjligt. Genom att återvinna och förädla massabrukens restprodukter så bidrar vi till reducerade koldioxidutsläpp och ett bättre utnyttjande av skogen.

David Öquist , Verkställande Direktör på SunPine

Tryckluft från Atlas Copco inbyggd i en smart container från ITSAB

Sweden-SunPine-Factory

Tryckluftsutrustningen i fabriken på Haraholmen kommer från Atlas Copco.

SunPines raffinaderi på Haraholmen är i drift 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Samtliga reglerdon och ventiler styrs med hjälp av tryckluft, som även används för att tömma lastbilar som levererar tallolja och för att blåsa rent olika typer av utrymmen. Fabriken är därför helt beroende av en stabil och energieffektiv tryckluftsförsörjning. När den första delen av raffinaderiet byggdes 2009 installerades en kompressor från Atlas Copco. Placeringen blev dock inte helt optimal och effektiviteten påverkades negativt av att kompressorrummet inte ventilerades ordentligt. I samband med att den andra delen av fabriken byggdes ville företaget komma till rätta med detta och under 2020 nappade man på ett förslag från Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB: en välventilerad containerlösning med placering på marken mellan de två raffinaderistativen. Valet föll på en standard 40-fotscontainer där ITSAB höjt taket för bättre ventilation. Kompressorn är en oljesmord GA90VSD+, en mycket energieffektiv skruvkompressor med varvtalsstyrning (VSD) för att klara ett varierande luftbehov. En äldre modell med varvtalsstyrning står i samma container, men används endast som redundans. Kopplingarna inuti containern har gjorts med AIRnet, ett hållbart rörsystem i aluminium från Atlas Copco som är enkelt att montera och modifiera Kvävgas on-site kan vara ett nästa steg I containern finns även plats för att sätta in en egen kvävgasgenerator. SunPine köper idag den kvävgas som behövs i produktionen (blanketing) på tank från ett av de stora gasbolagen. En sådan lösning är bra, men kan vara onödigt dyr eftersom totalkostnaden inkluderar inte bara gasen utan också transporter och tankhyra. Med en tank på gården följer också de risker som är förknippade med hantering av flytande kvävgas. Ett nästa steg för SunPine är därför att tillsammans med ITSAB utvärdera vilka besparingar som kan göras genom att producera kvävgas on-site med en egen kvävgasgenerator. 

Fjärrövervakning via SMARTLINK ger felmeddelanden och varningar

Genom att koppla upp kompressorerna mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK får SunPine tidiga varningar och felmeddelanden om fel och brister som måste åtgärdas för att undvika driftstopp och produktionsbortfall. Informationen går också till ITSAB som snabbt kan vara på plats om en serviceinsats är nödvändig. 

Vi vill gärna koppla upp kundens utrustning mot SMARTLINK eftersom den information vi får ger oss möjlighet att bistå kunden innan ett allvarligt fel inträffar. Exempelvis får vi omedelbart information om maskinen går varm, om trycket går ner eller om tryckdaggpunkten stiger.

Ola Isaksson , Delägare ITSAB

Text av Alexandra Calgar

Läs mer om containerlösningar:

Containerlösningar är en mycket bra lösning för företag som saknar ett separat kompressorrum eller där fabriksytan måste användas till annat.

Skruvkompressorer Varvtalsstyrning (VSD) GA VSD Airnet

Tryckluft från Atlas Copco i Sveriges största bioraffinaderi

explainer icon