Dynamiska kompressorer: centrifugalkompressorer och axialkompressorer - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Dynamiska kompressorer: centrifugalkompressorer och axialkompressorer

Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

När du behöver riktigt hög effekt ska du välja en dynamisk kompressor. De finns i axial- respektive radialutförande. De sistnämnda kallas ofta för turbokompressorer och benämns som centrifugalkompressorer. En dynamisk kompressor arbetar med ett konstant tryck, till skillnad från exempelvis deplacementkompressorer som arbetar med ett konstant flöde. Prestandan hos en dynamisk kompressor påverkas av yttre förhållanden, exempelvis innebär en liten förändring av inloppstemperaturen en stor förändring av kapaciteten.

Vad är centrifugalkompressorer?

bild som visar en centrifugalkompressor
En centrifugalkompressor kännetecknas av det radiella utloppsflödet. Luften sugs in i mitten av ett roterande skovelhjul (en impeller) med radiella blad och trycks ut mot impellerns periferi genom centrifugalkraften. Luftens radiella rörelse leder både till en tryckökning och att kinetisk energi genereras. Innan luften leds mot mitten av nästa impeller passerar den genom en diffusor samt ett kompressorhus där den kinetiska energin omvandlas till tryckenergi.

Varje steg utgör en del av kompressorenhetens totala tryckökning. I industrimaskiner är det maximala tryckförhållandet i ett centrifugalkompressorsteg ofta inte högre än tre. Högre tryckförhållanden minskar stegeffektiviteten. Tillämpningar med ett enda lågtryckssteg används till exempel i avloppsreningsverk. I flerstegstillämpningar går det att mellankyla för att minska energibehovet. Flera steg kan ordnas i serie längs en enda axel med lågt varvtal. Det här konceptet används ofta inom olje-, gas- och processindustrin.

Tryckförhållandet över varje steg är lågt, men ett stort antal steg och/eller flera kompressorer i serie används för att uppnå önskat utloppstryck. Vid komprimering av luft integreras en höghastighetsväxellåda med kompressorstegen för att rotera kompressorhjulen på höghastighetsdrev. En impeller kan ha antingen ha en öppen eller en sluten konstruktion.

Öppna konstruktioner är vanligast vid applikationer för luft med höga hastigheter. Materialet i en impeller är vanligtvis rostfritt stål av en speciell legering eller aluminium. Varvtalen är mycket höga jämfört med andra typer av kompressorer, 15 000–100 000 varv/minut är vanligt förekommande. Detta innebär bland annat att lagringen av kompressoraxeln inte sker med rullningslager utan med oljesmorda glidlager. Alternativt kan luftfilmslager eller aktiva magnetlager användas om maskinen ska vara helt oljefri. Flerstegskompressorer kan ibland ha två impellrar monterade i varsin ända på axeln, vilka då är omvända för att motverka de axiella belastningarna som orsakas av tryckskillnaderna. Normalt används två eller tre steg med mellankylning i standardtillämpningar för tryckluft.

I moderna varianter av centrifugalkompressorer används elmotorer med extremt höga varvtal för att driva impellern direkt. Den här tekniken gör kompressorn kompakt utan växellåda och tillhörande oljesmörjningssystem, och därmed fås en helt oljefri kompressor. Varje centrifugalkompressor måste tätas på lämpligt sätt för att minska läckaget längs axeln där den passerar kompressorhuset. Många typer av tätningar används och de mest avancerade återfinns i kompressorer med höga varvtal avsedda för höga tryck. De vanligaste typerna är labyrinttätningar, ringtätningar(vanligtvis grafitringar) samt mekaniska tätningar.

Vad är axialkompressorer?

en axialkompressor är en typ av dynamisk kompressor
Axialkompressorer har ett axiellt flöde där luften eller gasen passerar längs kompressoraxeln genom rader med roterande och stationära skovelhjul. På detta sätt ökar luftens hastighet stegvis samtidigt som de stationära skovlarna omvandlar den kinetiska energin till tryckenergi. För att balansera ut axialkrafterna brukar en balanstrumma byggas in i kompressorn. Axialkompressorer är i allmänhet mindre och lättare än motsvarande centrifugalkompressorer och arbetar normalt med högre varvtal. De används för konstanta och höga volymflöden med relativt måttligt tryck, till exempel i ventilationssystem. Den höga rotationshastigheten gör att de passar perfekt för gasturbiner som används i elproduktion och flygplansdrift.

Relaterade artiklar

Ta en titt på vårt breda sortiment med tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.