Ohms lagar för likström och växelström - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Ohms lagar för likström och växelström

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

När luft ska omvandlas till tryckluft behövs effekt. Den här effekten levereras i form av elektricitet: växelström eller likström. I den här artikeln ger vi en kort introduktion till Ohms lagar. De här lagarna introducerar begreppet resistans i relationen mellan ström och spänning.

Vad är Ohms lag för likström?

Ohms lag anger att strömmen genom en ledare mellan två punkter är direkt proportionell mot spänningen över de två punkterna. Om vi introducerar proportionalitetskonstanten, som är resistansen, får vi den välbekanta ekvation som beskriver den här relationen:U = R x IDär I är strömmen genom ledaren i ampere, V är spänningen som mäts över ledaren i volt och R är ledarens resistans i ohm. Mer specifikt anger Ohms lag att R i den här relationen är konstant och oberoende av strömmen.

Vad är Ohms lag för växelström (och vad är självinduktion)?

Formel för impedansen Z, skenbar resistans (Z) i förhållande till resistans (R) och reaktans (X)
En växelström som passerar genom en spole ger upphov till ett magnetflöde. Det här flödet ändrar storlek och riktning på samma sätt som en elektrisk ström gör. När flödet ändras alstras en elektromotorisk kraft (emk) i spolen, enligt lagarna för induktion.Denna elektromotoriska kraft är motriktad den påkopplade polspänningen. Fenomenet kallas självinduktion. Självinduktionen i en växelströmsenhet ger dels upphov till en viss fasförskjutning mellan strömmen och spänningen och dels ett induktivt spänningsfall. Enhetens motstånd (resistans) mot växelströmmen blir skenbart större än den som beräknas eller mäts för likström.Fasförskjutningen mellan ström och spänning representeras av vinkeln φ. Induktivt motstånd (reaktans) betecknas med X. Resistivt motstånd (resistans) betecknas med R. Skenbart motstånd (impedans) i en enhet eller ledare betecknas med Z.
Formel för Ohms lag för växelström, U=I*Z

Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.