Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Elektriska installationer i kompressoranläggningar

Dimensioning Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor How To

Att installera en kompressor innebär förståelse för hur olika komponenter påverkar varandra och vilka standarder och föreskrifter som gäller. Här följer en översikt över de faktorer som bör beaktas för att en korrekt fungerande installation av elsystemet ska säkerställas.

Faktorer att ta hänsyn till vid elinstallation för drift av en luftkompressor

För att säkerställa effektivast möjliga systemdriftnivå är det viktigt att välja rätt motor för en kompressor.

Detta minimerar risken för mekaniska fel och förhindrar kostsamma reparationer och driftstopp. Ju längre motorn är i fungerande drift desto mer pengar sparas.

Utforska ämnen ⤸

Val av elektrisk kompressormotor

Spänning

När det gäller drift av tryckluftskompressorer används vanligen trefas induktionsmotorer av kortsluten typ. Lågspänningsmotorer är idealiska för en effekt på upp till 450-500 kW medan högspänningsmotorer passar bättre när det krävs högre effekt. 

Temperatur

Motorn är vanligtvis fläktkyld och vald för att fungera i temperaturer upp till 40 °C och en höjd på 1 000 m. Vissa tillverkare erbjuder standardmotorer för en maximal omgivningstemperatur på 46 °C. Vid dimensionering av kompressorinstallationer på högre höjder eller högre temperaturer måste uteffekten reduceras. 

Varvtal

Motorn är vanligen flänsmonterad och direktansluten till kompressorn. Varvtalet anpassas till typen av kompressor men i praktiken används endast 2-poliga eller 4-poliga motorer med respektive varvtal på 3 000 varv/min. Motorns nominella effekt fastställs också (vid 1 500 varv/min).

Märkeffekt

Elektricitet, en nätkontakt
Motorns märkeffekt är den maximala effekt som den kan leverera under idealiska förhållanden, t.ex. när det inte finns någon belastning på axeln eller om det inte finns några transmissionsförluster. Du bör matcha det här värdet så nära som möjligt med kompressorns krav så att du inte får en överdimensionerad eller underdimensionerad motor.

Användning av en överdimensionerad motor kan resultera i 

 • högre kostnader, 

 • en onödigt hög startström, 

 • större säkringar, 

 • låg effektfaktor

 • och minskade effektivitetsnivåer. 

Å andra sidan kan användning av en motor som är för liten för installationen resultera i

 • överbelastning
 • och risk för haverier.

Genom att anpassa motorns uteffekt till kompressorns krav undviker du potentiella problem och säkerställer att motorn fungerar på bästa sätt. Detta är bra för både motor och kompressor eftersom det bidrar till att de håller längre och arbetar mer effektivt.

Motorns skyddsklass

Motorns skyddsklass är ett mått på hur väl en motor tål damm och vatten. Motorns skyddsklass regleras enligt standarder. 

Det är viktigt att notera att öppna motorer inte är idealiska för användning med kompressorer eftersom de inte ger tillräckligt skydd mot damm och vatten. Exempelvis kan en IP23-motor bara stå emot vattenstänk eller fin dimma och klarar inte överspolning i vätska.

En damm- och vattensprutbeständig konstruktion (IP55) är att föredra framför öppna motorer (IP23) vilka kan kräva regelbunden demontering och rengöring.

I andra fall kan dammavlagringar i maskinen till slut orsaka överhettning, vilket resulterar i förkortad livslängd. Eftersom kompressorpaketets hölje också skyddar mot damm och vatten kan även en skyddsklass under IP55 användas.

 

Startmetod

När du väljer en motor är det också viktigt att tänka på startmetoden. Med stjärn-/triangelstart startas motorn endast med en tredjedel av dess normala startvridmoment varför det kan vara praktiskt att jämföra motorns och kompressorns vridmomentkurvor för att säkerställa att kompressorn startar på rätt sätt.

Olika motorstartmetoder

De vanligaste startmetoderna är direktstart, stjärn-/triangelstart och mjukstart.

 • Direktstart är enkel, men medför hög startström och högt vridmoment som kan skada motorn. 

 • Med stjärn-/triangelstart begränsas startströmmen. Den består av tre kontaktorer, överbelastningsskydd och en timer som växlar motorn från stjärn- till triangelanslutning. 

 • Mjukstart är en gradvis startmetod som använder halvledaromkopplare för att begränsa startströmmen. 

Direktstart

Direktstart är enkel och kräver endast en kontaktor och ett överbelastningsskydd. Till dess nackdelar hör den höga startströmmen som är 6-10 gånger motorns märkström och det höga startvridmomentet som bland annat kan skada axlar och kopplingar.

Stjärn-/triangelstart

Stjärn-/triangelstart används för att begränsa startströmmen. Startanordningen består av tre kontaktorer ett överbelastningsskydd och en timer.

Motorn startas med stjärnanslutningen och efter en inställd tid (när 90 % av märkvarvtalet har nåtts) växlar timern kontaktorerna så att motorn delta-ansluts vilket också är driftläget. 

Med stjärn-/triangelstart minskas startströmmen till cirka 1/3 jämfört med direktstart. Samtidigt sjunker dock startmomentet också till 1/3.

Det relativt låga startmomentet innebär att motorns belastning bör vara låg under startfasen så att motorn nästan når sitt nominella varvtal innan den kopplas om till delta-anslutning.

Om varvtalet är för lågt vid växling till delta-anslutning genereras en ström-/vridmomenttopp som kan vara lika hög som vid direktstart.

 

Mjukstart

Mjukstart (eller gradvis start), som kan vara en alternativ startmetod för stjärn-/triangelstart, är en startmetod som använder halvledare (strömbrytare av IGBT-typ) istället för mekaniska kontaktorer. Starten sker gradvis och startströmmen begränsas till cirka tre gånger märkströmmen. 

Startmetoderna direktstart och stjärn-/triangelstart är i de flesta fall integrerade i kompressorn.

För en stor kompressoranläggning kan enheterna placeras separat i ställverket på grund av:

 • utrymmeskrav,
 • värmeutveckling
 • och serviceåtkomst.

(Se mer information om hur man skapar optimala arbetsförhållanden i kompressorrummet.)

Observera att en startenhet för mjukstart vanligtvis placeras separat bredvid kompressorn på grund av värmestrålning. Men den kan även integreras i kompressorpaketet förutsatt att kylsystemets funktion har säkerställts. Högspänningsdrivna kompressorer har alltid startutrustningen i ett separat elskåp.

Manöverspänning

Reglering av spänningen i en kompressoranläggning

Vanligen behöver ingen separat manöverspänning anslutas till kompressorn eftersom de flesta kompressorer är försedda med en integrerad manövertransformator. Transformatorns primärsida är ansluten till kompressorns strömförsörjning. Det här utförandet ger en mer tillförlitlig drift. 

Om det uppstår problem med strömförsörjningen stannar kompressorn omedelbart och startar inte igen. Den här funktionen, med en internt matad manöverspänning, bör användas när startenheten är placerad utanför kompressorn. 

Kablar

Kablarna ska, enligt föreskrifterna i standarden, "vara dimensionerade så att de vid normal drift inte antar skadlig temperatur och att de ej skadas termiskt eller mekaniskt vid en elektrisk kortslutning".

För att välja rätt kablar för ett jobb måste du tänka på följande:

 • belastningen,
 • tillåtet spänningsfall,
 • typ av kabeldragning (på ett rack, en vägg osv.)
 • och omgivningstemperaturen.

Säkringar kan även användas för att skydda kablarna från kortslutning och överbelastning.

Vid användning av motorer behöver du två typer av skydd. Kortslutningsskydd, såsom säkringar, används för att förhindra farliga elektriska kortslutningar. Överbelastningsskydd, vilket vanligen är startenhetens motorskydd, som löser ut och avbryter starten om strömmen överskrider en viss nivå. Det skyddar motorn och dess kablar.

Kortslutningsskyddet skyddar startenheten, överbelastningsskyddet och kablarna. För att välja rätt kabelstorlek kan du ta del av IEC 60364-5-52. 

Men det finns en annan viktig faktor: "utlösningsvillkoret". Det innebär att installationen utformas så att driften snabbt och säkert avbryts om det inträffar en kortslutning. För att säkerställa att tillståndet uppfylls måste du ta hänsyn till kabellängd, kabelarea och kortslutningsskydd.

Kortslutningsskydd

Kortslutningsskydd är placerad på en av kablarnas startpunkter och kan omfatta säkringar eller en kretsbrytare. Båda alternativen ger rätt skyddsnivå, förutsatt att den lösning du väljer är korrekt anpassad till systemet. 

Säkringar fungerar bättre för stora kortslutningsströmmar men skapar inte en fullständigt isolerande brytning och har långa utlösningstider för små fel. Kretsbrytare skapar en snabb och fullständigt isolerande brytning, även för små fel, men kräver mer planering. Dimensionering av kortslutningsskydd avgörs av den förväntade belastningen och begränsningarna hos startenheten.

För kortslutningsskydd för startenheten, se IEC-standarden (International Electrotechnical Commission) 60947-4-1 typ 1 och typ 2.

Valet av typ 1 eller typ 2 baseras på hur en kortslutning påverkar startenheten. 

Typ 1: "… vid en kortslutning orsakar inte kontaktorn eller startapparaten någon fara för personer eller installation och kan eventuellt inte fortsatt användas utan reparation och utbyte av delar." 

Typ 2: "… vid en kortslutning orsakar inte kontaktorn eller startapparaten någon fara för personer eller installation och ska kunna fortsätta att användas. Det finns en risk för lätt svetsning på kontaktorerna, i vilket fall tillverkaren ska ange underhållsåtgärder ..."

Faskompensering för hårt belastade transformatorer

Elektriska motorer förbrukar både aktiv effekt (som omvandlas till mekaniskt arbete) och reaktiv effekt (som magnetiserar motorn). Den reaktiva effekten belastar kablar och transformator. Effektfaktorn, cos φ, fastställer förhållandet mellan de två, vanligtvis mellan 0,7 och 0,9, där mindre motorer har ett lägre värde.

Du kan höja effektfaktorn till praktiskt taget 1 genom att generera den reaktiva effekten direkt av maskinen med hjälp av en kondensator. Det innebär att du inte behöver dra lika mycket reaktiv effekt från elnätet. Detta görs för att undvika extra avgifter från energileverantören för att dra reaktiv effekt över en förutbestämd nivå. Det bidrar också till att minska en del av belastningen på hårt utnyttjade transformatorer och kablar.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du skapa ett fungerande elektriskt system som maximerar kompressorns prestanda och livslängd.

Testa dina kunskaper! Kan du svaret på dessa frågor?

Vad händer om en motor är överdimensionerad?

Det kan innebära flera nackdelar om en motor som är för stor används för en luftkompressor. Det kan leda till högre kostnader, ökad startström, behov av större säkringar, lägre effektfaktor och lägre effektivitetsnivåer.

Vad händer om en motor är för liten för installationen?

Om en motor är för liten för installationen kan den överbelastas och riskera att drabbas av haverier.

Om du fortfarande står inför valet av vilken kompressor du behöver, kan du här få praktiska råd om hur du väljer en luftkompressor.

Läs mer om installation av en kompressoranläggning nedan.

Kompressorns placering och optimala driftsförhållanden
Technician in Compressor Room, Optimization
Kompressorns placering och optimala driftsförhållanden
Distribution av tryckluft
15855570 - equipment, cables and piping as found inside of a modern industrial power plant
Distribution av tryckluft

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

an illustration about compressor installation

Dimensionering av kompressoranläggningar

25 April, 2022

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Läs mer.

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.