Kompressorns placering och optimala driftsförhållanden - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kompressorns placering och optimala driftsförhållanden

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Den plats där den största delen av tryckluftssystemet är placerad kallas kompressorrummet. Det kan vara ett rum som är utformat och används för andra ändamål eller så kan det ha skapats helt med tanke på själva kompressorn. I båda fallen måste rummet uppfylla vissa krav för att du ska få ut mesta möjliga av din kompressorinstallation.

Var ska du installera en kompressor?

Optimala driftsförhållanden för en kompressor, kompressor i en arbetsmiljö
Huvudregeln för en installation är att i första hand ordna en separat kompressorcentral. All erfarenhet talar för att centralisering är att föredra, oavsett vilken typ av industri det är frågan om. Det ger bland annat bättre driftekonomi, bättre uppbyggnad av tryckluftsnätet, enkel service och användarvänlighet, skydd mot obehörigt tillträde, god bullerkontroll och enklare möjligheter till kontrollerad ventilation.

I andra hand kan ett avgränsat utrymme i en lokal för annat ändamål användas för kompressorinstallationen. Vid en sådan installation bör riskerna för olika problem beaktas, exempelvis bullerstörningar, kompressorns ventilationsbehov, frysrisk och/eller överhettningsrisk, dränering av kondens, farliga miljöer på grund av damm eller brandfarliga ämnen, aggressiva ämnen i luften, platsbehov för framtida expansion samt tillgänglighet för service. Installation i en verkstad eller i en lagerlokal kan dock innebära förenklad installation för energiåtervinning. Om det inte finns några utrymmen tillgängliga för installation av kompressorn inomhus kan den även installeras utomhus, under ett tak. Då finns det några saker som måste tas i beaktande: frysrisken i kondensfällor och avledare, regn- och snöskydd för luftintag, insug och ventilation, kraven på fast och plant underlag (asfalt, betongplatta eller en planad singelbädd), risken för damm, brandfarliga eller aggressiva ämnen, samt skydd mot obehörig åtkomst.

Kompressorns placering och kompressorrummets utformning

I större anläggningar med långa rördragningar bör tryckluftscentralen placeras så att dragning av distributionssystemet underlättas. Service och underhåll kan underlättas om tryckluftscentralen placeras nära kringutrustning som pumpar och fläktar. Även närhet till panncentralen är fördelaktigt. Lokalen bör ha tillgång till lyftanordning dimensionerad för att bära den tyngsta komponenten i kompressoranläggningen (vanligtvis elmotorn) och/eller möjlighet att köra med gaffeltruck. Den bör också ha golvutrymme för installation av ytterligare kompressorer vid framtida expansion. Dessutom måste det finnas tillräcklig takhöjd för att vid behov kunna lyfta ut en elmotor eller liknande. Tryckluftscentralen bör ha golvbrunn eller andra anordningar för hantering av kondensat från kompressorer, efterkylare, luftbehållare och torkar med mera. Golvbrunnar utförs enligt gällande lagstiftning.

Kompressorrummets fundament

För uppställning av ett kompressoraggregat krävs vanligtvis bara ett plant golv med tillräcklig bärighet. Vibrationsdämpare finns i de flesta fall monterade inom aggregatet. Vid nya anläggningar brukar man gjuta en sockel för varje kompressorpaket, vilket underlättar rengöring av golvet. Större kolvkompressorer och centrifugalkompressorer kan kräva fundament av betongblock som förankras i berggrunden eller på solid jordbotten. I moderna och kompletta kompressoranläggningar har effekten av externa vibrationer minskats till ett minimum. I system med centrifugalkompressorer kan det vara nödvändigt att vibrationsisolera kompressorrummets fundament.

Insugningsluften

Kompressorns insugningsluft måste vara ren och fri från föroreningar i fast form och gasform. Nötande smutspartiklar och frätande gaser kan vara synnerligen skadliga. Kompressorns luftintag sitter vanligen vid en öppning i det ljuddämpande höljet, men det kan även placeras på en mer avlägsen plats där luften är så ren som möjligt. Gasföroreningar, som exempelvis fordonsavgaser, kan medföra livsfara om de blandas med luft som ska inandas. Vid installationer där den omgivande luften har hög dammkoncentration bör ett förfilter (cyklonfilter, panelfilter eller rullfilter) användas. I sådana fall måste det tryckfall som orsakas av förfiltret tas med i beräkningen vid konstruktionen. Det är också fördelaktigt om insugningsluften är kall och det kan därför vara lämpligt att leda den via separata ledningar från byggnadens utsida till respektive kompressor. Det är då viktigt att använda korrosionsbeständiga rör, försedda med nät över inloppet och utformade så att det inte finns risk för att snö eller regn sugs in i kompressorn. Det är också viktigt att dimensionera rören så att tryckfallet blir så litet som möjligt. Utformningen av inloppsrören till kolvkompressorer är särskilt viktig. Ledningsresonans orsakad av kompressorns cykliska pulseringsfrekvens kan skada kompressorn, förorsaka vibrationer samt påverka omgivningen genom ett irriterande lågfrekvent buller.

Kompressorrummets ventilation

I alla kompressorer alstras värme som tillförs kompressorrummet. Värmen leds bort genom att kompressorrummet ventileras. Mängden ventilationsluft som behövs bestäms av kompressorns storlek samt om den är luftkyld eller vattenkyld. Ventilationsluften för luftkylda kompressorer innehåller nära 100 % av den energi (i form av värme) som förbrukats av elmotorn. Ventilationsluften för vattenkylda kompressorer innehåller ned till 10 % av den energi (i form av värme) som elmotorn har förbrukat. Värmen måste avlägsnas för att temperaturen i kompressorrummet ska hållas på en acceptabel nivå. Kompressortillverkaren ska tillhandahålla detaljerad information om vilket ventilationsflöde som behövs. Ett bättre sätt att hantera problemet med värme är att återvinna värmeenergin och använda den i verksamheten.

a formula for dimensioning
Ventilationsluften bör tas utifrån, helst utan att använda långa rörledningar. Intaget bör placeras så lågt som möjligt, men utan att det riskerar att täckas av snö under vintern. Även den eventuella risken att få in damm, explosiva eller korrosiva ämnen i kompressorrummet måste beaktas. Ventilationsfläktarna bör placeras högt upp, vid kompressorrummets ena gavel, medan luftintaget placeras på motsatta gaveln. Lufthastigheten vid intaget bör inte överstiga 4 m/s.Fläktar med termostatstyrning är lämpligast. De måste dimensioneras för att klara av tryckfall i rörledningar, ytterväggsgaller, jalusier och liknande. Mängden ventilationsluft måste vara tillräcklig för att begränsa temperaturökningen i rummet till 7–10 °C. Vid svårigheter att ordna tillräcklig ventilation bör möjligheten att använda vattenkylda kompressorer övervägas.

Läs mer om installation av en kompressoranläggning nedan.

Compressed Air Distribution
Compressed Air Distribution
Electrical Installation in Compressor Systems
Electrical Installation in Compressor Systems

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.

choosing your compressor type

What Type of Compressor Do I Need?

There are a lot of things you have to consider when choosing an air compressor for your business. We will take a look at some of the compressor types available and which one is best for you.