Varför finns det vatten i min kompressor? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Varför finns det vatten i min kompressor?

Kondensat i tryckluft

Har du någonsin märkt eller hört någon klaga på vatten i ett tryckluftssystem eller läcker din kompressor vatten? Sådana händelser är mycket vanliga, men de ska inte ignoreras och lämnas obehandlade, eftersom det kan skada ditt tryckluftssystem och äventyra slutproduktens kvalitet. Låt oss ta en titt på varför det finns vatten i tryckluften och hur man behandlar detta på rätt sätt för att undvika eventuella risker. 

Varför kommer det ut vatten ur kompressorsystemet?

Vattenkondensering sker naturligt och är en biprodukt av luftkomprimering. Mängden vatten som bildas av en luftkompressor beror till stor del på inloppets tillstånd, kvaliteten på den omgivande luften i en viss miljö samt trycket. Enkelt uttryckt kommer avgör lufttemperatur, luftfuktighet, kompressorstorlek och erforderligt tryck vilken vattenmängd som kommer ut ur enheten och eventuellt in i tryckluftsrören. Varm och fuktig luft har förstås högre fukthalt än kall luft, vilket gör att mer vatten kommer ut ur kompressorn. En roterande skruvkompressor på 55 kW (75 hk) som arbetar i en omgivningstemperatur på 24 °C (75 °F) med 75 % relativ luftfuktighet producerar till exempel 280 liter (75 gallon) vatten per dag. På bilden nedan visas hur fukt avlägsnas i ett tryckluftssystem. 

Vattnet kan avskiljas med hjälp av tillbehör: efterkylare, kondensavskiljare, kyltorkar och adsorptionstorkar. En kompressor som arbetar med övertryck på 7 bar(e) komprimerar luft till 7/8 av dess volym. Det minskar också luftens förmåga att hålla kvar vattenånga med 7/8. Mängden vatten som frigörs är betydande. En kompressor på 100 kW som drar in luft vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet ger till exempel cirka 85 liter vatten under ett 8 timmars arbetspass. Mängden vatten som separeras beror därför på tryckluftens användningsområde. Detta avgör i sin tur vilken kombination av kylare och torkar som lämpar sig bäst.

För att förklara detta närmare tittar vi på hur parametrar som omgivningstemperatur, flödeshastighet (kompressorstorlek), inloppstryck, inloppstemperatur och önskad tryckdaggpunkt (PDP) påverkar torkningsprocessen och potentiellt vatteninnehåll i tryckluftssystemet.

Valfaktorer

Flödeshastighet eller kompressorstorlek Om högre flödeshastighet krävs (CFM eller l/sek) resulterar det i större vatteninnehåll i systemet. Omgivande temperatur/luftfuktighet Kompressorer som används i miljöer med högre omgivningstemperatur och hög luftfuktighet ger större mängder vatten i tryckluftssystemet. Inloppstemperatur Om inloppstemperaturen in i en tork är högre, kommer mer vatten att finnas i tryckluften, vilket gör att en större tork behövs för att behandla luften och kondensera ut vattnet. Tryck Till skillnad från flöde, temperatur eller luftfuktighet fungerar trycket motsatt. Ju högre tryck, desto mindre vatten innehåller tryckluften och desto lättare är den att torka. Om du tänker dig en tvättsvamp fylld med vatten så innehåller den mindre vatten ju hårdare du kramar den. Tryckdaggpunkt (PDP) Tryckdaggpunkt är ett vanligt sätt att mäta vatteninnehållet i tryckluft. Tryckdaggpunkt avser den temperatur där luft eller gas mättas med vatten och börjar kondenseras eller övergår till flytande tillstånd. Det kan också förklaras som den punkt där luft inte kan hålla kvar mer vattenånga. För att minimera vatteninnehållet i tryckluften krävs en lägre PDP-nivå, medan högre PDP-värden motsvarar större mängder vattenånga i systemet. Torkens storlek avgör PDP och nivån av kondens i tryckluften.

Valfaktorer i de olika stadierna av luftkomprimering.

Hur kan vatten skada mitt tryckluftssystem?

För mycket fukt i tryckluften kan ha skadlig inverkan på anläggningen och äventyra driftseffektiviteten. Obehandlad kondensering i tryckluft kan skada och orsaka problem i pneumatiska system, luftmotorer, ventiler samt komponenter eller maskiner som är anslutna till systemet och eventuellt förorena processen eller tillverkningen av slutprodukten. Här följer en lista över negativa följder av fukt:

  • Korrosion i rörsystem och utrustning (dvs. CNC och andra tillverkningsmaskiner)
  • Skador på pneumatiska styrningar som kan resultera i dyra driftsavbrott
  • Rost och ökat slitage på produktionsutrustning på grund av att smörjmedlet sköljs bort
  • Kvalitetsproblem på grund av risk för missfärgning, sämre kvalitet och vidhäftande färg
  • Vid arbete i kallt väder kan fukten frysa, vilket kan skada regleringsledningarna
  • Ökat behov av underhåll på luftkompressorn och kortare livslängd för utrustningen
Dessutom kan fukt i tryckluftssystemet ha många negativa effekter på anläggningsluft, instrumentluft, ventiler och cylindrar, samt tryckluftsdrivna verktyg. För att undvika onödiga underhållskostnader och risk för driftsavbrott rekommenderar vi att arbeta förebyggande och korrekt och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla tryckluften torr, ren och lämplig för alla processer och ändamål.

Hur torkar jag tryckluften?

Valet av rätt torkningsmetod för tryckluft beror till stor del på de specifika krav som måste uppfyllas för att inte äventyra processen och slutprodukten. Ett av de första stegen för att avlägsna fukt från tryckluft sker inuti kompressorn, eftersom fuktseparatorn eller efterkylaren kan göra sig av med 40–60 % förångat vatten.

När tryckluften lämnar efterkylaren är den alltjämt mättad med vatten och kan ha skadliga effekter på hela systemet om den lämnas obehandlad. Genom att använda en luftbehållare kan vatteninnehållet i tryckluften minskas, eftersom tankens omgivningstemperatur är mycket kallare än den varma tryckluften som kommer ut från luftkompressorn. Det är viktigt att tänka på att en våt tank samlar upp överflödig fukt och därför måste tömmas dagligen för att undvika korrosion och ökat slitage.

Om ytterligare fuktborttagning krävs måste en extern eller intern (integrerad) tork användas. Beroende på önskad daggpunkt finns två torkvarianter, kylda torkar och adsorptionstorkar. I en kyld lufttork sänks lufttemperaturen till 3  C (37 °F), så att vattenånga kondenseras ut ur tryckluften vid den temperaturen. Om den kylda torkens daggpunkt inte är tillräcklig ska en adsorptionstork användas för att uppnå önskat resultat. I en adsorptionstork sänks daggpunkten till -40  C, vilket ger helt uttorkad luft som är nödvändig vid sprutmålning, utskrifter och andra arbeten med pneumatiska verktyg.