Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tryckluftens kvalitet

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering Contaminants in Compressed Air

Det är av avgörande betydelse för användaren att tryckluften är av tillräckligt hög kvalitet. Om luft som innehåller föroreningar kommer i kontakt med slutprodukten kan kostnaden för kassationer snabbt bli oacceptabelt hög och den billigaste lösningen kan då snabbt bli den dyraste. Det är viktigt att välja en tryckluftskvalitet som är i linje med företagets kvalitetspolicy och att även försöka bedöma framtida krav.

Varför är det viktigt att ta hänsyn till luftkvaliteten?

Tryckluft kan innehålla oönskade ämnen, exempelvis vatten i dropp- eller ångform, olja i form av droppar eller aerosoler samt damm. Beroende på tryckluftens tillämpningsområde kan dessa ämnen försämra produktionsresultatet och även öka kostnaderna. Syftet med luftbehandling är att producera den tryckluftskvalitet som specificeras av förbrukaren. När tryckluftens roll i processen är tydligt definierad är det enkelt att hitta det system som blir mest lönsamt och effektivt i den specifika situationen. Det handlar bland annat om att fastställa om tryckluften kommer i direkt kontakt med produkten eller om exempelvis oljedimma kan accepteras i arbetsmiljön. Ett systematiskt angreppssätt är nödvändigt för att välja rätt utrustning.

Hur kan filter hjälpa till?

Ett filter avskiljer luftpartiklarna från de kontaminerande partiklarna. Filtrets avskiljningskapacitet är resultatet av de kombinerade delkapaciteterna (för olika partikelstorlekar). I verkligheten blir därför varje filter en kompromiss, eftersom inget filter är lika effektivt över hela partikelskalan. Inte minst strömningshastighetens inverkan på avskiljningsförmågan för olika partikelstorlekar är avgörande.

Generellt är partiklar på mellan 0,1 μm och 0,2 μm svårast att separera (den mest penetrerande partikelstorleken). Filtrets effektivitet avgörs i hög grad av hur stora partiklarna är, hur de rör sig i luftströmmen, strömningshastigheten och tätheten i filtermaterialet.

Olja och vatten i aerosolform reagerar som andra partiklar och kan också avskiljas med filter. Droppar som bildas på filtermaterialets fibrer koalescerar till större droppar som sjunker mot botten av filtret med hjälp av gravitationskraften. Filtret kan avskilja olja i såväl aerosol som flytande form. Om olja i ångform ska avskiljas måste filtret innehålla ett lämpligt adsorptionsmaterial, vanligtvis aktivt kol. Olja i flytande form kommer, på grund av den inneboende höga koncentrationen, leda till högt tryckfall och oljerester i tryckluften.

All filtrering leder ofelbart till tryckfall, vilket ger en energiförlust i tryckluftssystemet. Finare filter med tätare struktur orsakar större tryckfall och sätts dessutom igen snabbare, vilket kräver tätare filterbyten med högre underhållskostnader som följd.

Kvaliteten på luft avseende mängden partiklar och förekomst av vatten och olja definieras i ISO 8573-1, industristandarden för luftrenhet. För att eliminera risken för luftkontaminering i kritiska processer rekommenderar vi att endast använda Klass 0-certifierad tryckluft. Dessutom måste filter dimensioneras så att de inte bara klarar det nominella flödet, utan även så att de har så stort kapacitetsutrymme att de klarar tryckfall beroende på viss igensättning.

Relaterade artiklar