Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilka föroreningar kan finnas i tryckluft?

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering Contaminants in Compressed Air

Det är synnerligen viktigt att tryckluften är av rätt kvalitet. Om luft som innehåller föroreningar kommer i kontakt med slutprodukten kan kostnaden för fel snabbt bli oacceptabelt hög. I den här artikeln tittar vi närmare på de vanligaste förekommande föroreningarna i tryckluft.

Vattenånga i tryckluft

Atmosfärsluft innehåller alltid fukt i form av vattenånga. En viss mängd vattenånga följer med tryckluften och kan orsaka problem. Exempelvis höga underhållskostnader, förkortad livslängd och försämrade prestanda på verktyg, hög andel kassationer vid sprutmålning och plastgjutning, ökat läckage, störningar i styrsystem och instrument, kortare livslängd för rörsystem på grund av korrosion och dyrare installation. Vattnet kan avskiljas med hjälp av tillbehör som efterkylare, kondensavskiljare, kyltorkar och adsorptionstorkar. En kompressor som arbetar med 7 bar(e) övertryck komprimerar luften till 7/8 av dess volym. Detta minskar också luftens förmåga att hålla vattenånga med 7/8. Den vattenmängd som därmed frigörs kan vara avsevärd. Exempelvis kommer en 100 kW kompressor som suger in luft vid 20 °C med 60 % relativ luftfuktighet att avge ca 85 liter vatten under ett 8-timmarsskift. Hur mycket vatten man ska avskilja beror alltså på tryckluftens användningsområde. Detta bestämmer i sin tur vilken kombination av kylare och torkar som är lämplig.

Olja i tryckluft

Mängden olja i tryckluften beror på flera faktorer, bland annat typ av maskin, konstruktion, ålder och skick. Det finns två huvudtyper av kompressorkonstruktioner i detta avseende; de som arbetar med smörjmedel i tryckkammaren och de som arbetar utan smörjmedel. I smorda kompressorer deltar oljan i komprimeringsprocessen och följer även (helt eller delvis) med den komprimerade luften. I moderna, smorda kolvkompressorer och skruvkompressorer är det dock en mycket begränsad mängd olja. För exempelvis en oljeinsprutad skruvkompressor är oljeinnehållet i luften mindre än 3 mg/m3 vid 20 °C. Oljeinnehållet kan reduceras ytterligare med hjälp av flerstegsfilter. Vid en sådan lösning är det viktigt att räkna med de kvalitetsbegränsningar, risker och energikostnader detta medför.

Mikroorganismer i tryckluft

Mer än 80 % av de partiklar som förorenar tryckluften är mindre än 2 μm i storlek och kan därför lätt passera genom kompressorns insugningsfilter. Partiklarna sprids därefter i rörsystemet och blandas med vatten, oljerester och röravlagringar. Detta kan leda till en tillväxt av mikroorganismer. Ett filter som placeras direkt efter kompressorn kan eliminera dessa risker.

För att få ren eller steril tryckluft måste man ha full kontroll över den eventuella bakterietillväxten efter filtret. Situationen kompliceras ytterligare av att gaser och aerosoler kan koncentreras till droppar (genom koncentration eller elektrisk laddning) även efter att ha passerat flera filter. Mikroorganismer gror genom filterväggarna och förekommer därför i samma koncentrationer både på ut- och inloppssidan av filtren.

Mikroorganismer är extremt små och inkluderar bakterier, virus och bakteriofager. Normalt är bakterier så små som 0,2 μm till 4 μm och virus från 0,3 μm ända ned till 0,04 μm. Föroreningar som är mindre än 1 μm i diameter (och därmed mikroorganismer) tar sig obehindrat genom kompressorns insugningsfilter. Trots sin ringa storlek är dessa mikroorganismer ett allvarligt problem i många branscher eftersom de kan reproducera sig under rätt förhållanden. Undersökningar har visat att mikroorganismer frodas i tryckluftssystem med otorkad och därmed hög luftfuktighet (100 %).

Olja och andra föroreningar fungerar som näring för tillväxt och gör att mikroorganismerna frodas. Det mest effektiva motmedlet är att torka luften till en relativ luftfuktighet på <40 %, vilket kan uppnås genom att använda någon typ av tork och montera ett sterilfilter i systemet. Sterilfiltret måste monteras i ett filterhus som kan ångsteriliseras eller som enkelt kan öppnas. Steriliseringen måste utföras regelbundet för att en god luftkvalitet ska kunna bibehållas.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.