Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur väljer jag ledningsfilter till mitt tryckluftssystem?

Air Treatment Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Filtering How-To

Det är inte svårt att välja ledningsfilter, men det kan vara förvirrande om vi inte ställer rätt frågor eller förstår den process som ska filtreras. Innan vi går vidare tar vi ett steg tillbaka för att titta allmänt på filtrering och varför den här processen är viktig i tryckluftssystemet.

Varför behöver du ett filter?

välja ett filter för att rena tryckluften
När du blir sugen på kaffe är det enkelt att gå till närmaste kaffebar eller använda en populär kaffemaskin, men det räcker inte för oss. Ta som exempel en helt vanlig kaffebryggare och rostade bönor. En av de viktigaste faktorerna för att få en god kopp kaffe i en sådan bryggare är att använda ett lämpligt filter så att du inte får en kopp full av korniga partiklar och andra restprodukter från kaffebönan. Hur obetydligt det än kan verka så spelar pappersfiltret en viktig roll för att du ska kunna njuta av en god kopp kaffe.

Även om tryckluftssystemet inte riktigt är som en kaffebryggare så behöver det också ett filter. Som vi har lärt oss i tidigare artiklar så är tryckluften full av partiklar, aerosoler och oljeångor (i oljeinsprutade kompressorer) som kontaminerar tryckluften och kan orsaka problem där luften används (i verktyg och maskiner som använder tryckluft). Med rätt ledningsfilter kan du eliminera oönskade partiklar, aerosoler och ångor. Antalet filter och vilka typer som krävs beror på vilken luftkvalitet som behövs i applikationen och/eller processen. Nu ska vi ta en titt på de olika typerna av filter och några frågor som hjälper dig att välja rätt filter.

Hur ren måste min luft vara?

quality of compressed air
För att förstå hur ren luften behöver vara måste du identifiera och bedöma applikationen och processen som använder tryckluften. Applikationer och processer som använder tryckluft ställer olika krav på luftkvalitet och det här är därför första steget när du ska välja rätt filter. För tryckluft som används till pneumatik räcker det ofta med ett vanligt partikelfilter som ger filtrering ned till 1 eller 0,01 mikrometer, men om processen kräver OSHA-godkännande och eliminering av oljeångor måste du använda ett filter som innehåller aktivt kol. Nu ska vi titta närmare på vad föroreningar är och hur de påverkar tryckluftssystemet. Föroreningar i ett tryckluftssystem kan komma från den omgivande luft som används eller från själva systemet (kompressorn). Tre typer av föroreningar är vanligast när det gäller tryckluft: partiklar, aerosoler och ångor.

Partiklar: partiklar i tryckluftssystemet är små bitar av fast material som damm, smuts och pollen från omgivningsluften, liksom lösa metallpartiklar som kan orsakas av korrosion i rören. Beroende på hur känslig din applikation och/eller process är kan kontakt med partiklar skada slutprodukten, orsaka förseningar i produktionen och ge upphov till problem med kvalitetskontrollen, för att inte tala om eventuella missnöjda kunder. Aerosoler: aerosoler består av små droppar vätska som finns i tryckluftssystemet, särskilt i de system som använder oljeinsprutade kompressorer. Aerosoler skapas ur smörjmedlet, i det här fallet oljan som används i kompressorn, och kan vara skadliga för både produkter och människor om de inte behandlas på rätt sätt. Ångor: i tryckluftssystemet består ångor av smörjmedel och annan vätska som har omvandlats till gas. När sådana ångor ska avlägsnas från systemet behöver du ett särskilt filter som innehåller aktivt kol.

Nu när vi förstår föroreningarna ovan lite bättre ska vi titta på vilka typer av filtreringsmetoder som används till att eliminera de olika typerna av föroreningar.

Titta på den här videon om du vill veta mer om våra filtermedier och innovationer på filtreringsområdet.

Avlägsna torra partiklar

Det finns tre huvudmekanismer som används till att ta bort fasta partiklar av olika storlek från tryckluft i partikelfilter. Tröghetsimpaktion: tröghetsimpaktion är en process där partiklar som är för tunga för att flöda med tryckluftsströmmen fastnar i fibermediet. Ju större partiklarna är desto enklare är det att separera dem. Uppfångning: mindre partiklar kan följa luftströmmen, men om partikelns diameter är större än filtermediets mellanrum fångas den upp, vilket gör det enklare att avlägsna större partiklar än mindre. Diffusion: diffusion sker när små partiklar rör sig oberäkneligt över ytan i stället för att följa tryckluftsströmmen. Den oregelbundna rörelsebanan orsakas av att partiklarna kolliderar med andra gaspartiklar, ett fenomen som kallas för Brownsk rörelse. Eftersom partiklarna kan röra sig fritt är det mycket enklare och mer troligt att de fångas upp av filtermediet och avlägsnas från tryckluftsströmmen. Med diffusion är det enklare att separera mindre partiklar än större. De här tre mekanismerna bidrar till filtrets totala effektivitet.

Avlägsna aerosoler och ångor

Två typer av filter används för att avlägsna aerosoler och ångor. Koalescensfilter används för att avlägsna vätskor och vissa partiklar, medan ångfilter använder adsorption för att avlägsna ångor från tryckluft. Koalescens: koalescensfilter används för att ta bort aerosoler och partiklar, men de är inte effektiva när det gäller att avlägsna ångor. Koalescensprocessen består av att små droppar av vätska förs samman för att bilda större droppar. När dropparna ökar i storlek faller de från filtret till en fuktavskiljare, vilket ger en renare och torrare tryckluftsström. Adsorption: adsorption är en kemisk process som används till att avlägsna smörjmedel i gasform eller ångor. Processen innebär att ångor binds till mediets yta (adsorbenten). Det är vanligt att aktivt kol används i filtren på grund av dess stora yta och attraktion till oljeångor. Eftersom oljeångorna med tiden täcker det aktiva kolets yta är det viktigt att byta ut filtret innan det är helt mättat. Annars tränger oljan in i luftsystemet. Du måste också använda ett dammfilter efter det aktiva kolfiltret eftersom små kolpartiklar kan lossna och komma in i luftströmmen.

Kan min process skadas av smörjmedel som till exempel olja?

För att kunna bedöma vilken skada olja kan orsaka i tryckluftssystemet måste du förstå de grundläggande kraven för din industri eller för utrustningen som använder tryckluften. Om din industri har strikta hälsokrav och om utrustningen är känslig för exponering av olja eller ånga är det viktigt att du använder rätt sorts filter. Låt oss titta närmare på några olika smörjmedel så att vi förstår vilken effekt de kan ha på din slutprodukt. Precis som partiklar så kan smörjmedel tränga in i tryckluftssystemet både från den omgivande luften och från själva kompressorn. Motoravgaser i omgivningsluften frigör kolväten som oljeaerosoler och kan försämra tryckluftskvaliteten. Oljeinsprutade kompressorer frigör också smörjmedel i tryckluftssystemet, vilket leder till ökade drift- och underhållskostnader. Branscher som elektronik och halvledare är särskilt utsatta för föroreningar i form av smörjmedel, vilket kan leda till produktionsbortfall, missade deadlines och missnöjda kunder. Dålig filtrering leder ofta till korrosion i rören, större tryckfall och skador på utrustningen, vilket i sin tur orsakar kostsamma driftstopp och oväntade reparationskostnader. Korrosion kan också göra att stora mängder skräp hamnar i rörsystemet, vilket leder till att kompressorn arbetar hårdare pga tryckfall, vilket i sin tur leder till högre energiförbrukning och onödig förslitning av utrustningens delar. När du jobbar efter strikta regler och renhetsklasser är det mycket viktigt med en tillräcklig filtrering. Det enda sättet att skydda din produkt helt från oönskad olja i tryckluftssystemet är att använda oljefria kompressorer, eftersom denna typ av teknik helt eliminerar risken för föroreningar och ger en ren och högkvalitativ tryckluft.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.