Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering How-To Contaminants in Compressed Air

Om tryckluft kontamineras och kommer i kontakt med slutprodukten så kan produkternas kvalitet äventyras. I den här artikeln förklarar vi hur du enkelt tar bort dessa föroreningar från tryckluftssystemet.

Använda filter för att avlägsna olja från tryckluft

att ta bort olja från tryckluft görs med ett filter
Moderna fiberfilter avlägsnar olja mycket effektivt. Det är dock svårt att exakt kontrollera mängden olja som finns kvar i luften efter filtreringen eftersom bland annat temperaturen spelar en stor roll för avskiljningsförmågan. Filtrets effektivitet påverkas också av oljekoncentrationen i tryckluften samt mängden fritt vatten. Data som anges i filterspecifikationen gäller alltid vid en specifik lufttemperatur, vanligen 21 °C. Det motsvarar ungefär lufttemperaturen efter en luftkyld kompressor som arbetar i en omgivningstemperatur på 10 °C. Variationer i klimat och årstider kan dock orsaka temperaturvariationer som i sin tur påverkar filtrets avskiljningsförmåga.

Luften ska vara så torr som möjligt för att uppnå bästa resultat. Olje-, kol- och sterilfilter fungerar dåligt om det finns fritt vatten i luften (filterspecifikationerna gäller inte under sådana förhållanden). Fiberfilter kan endast avlägsna olja som förekommer i form av droppar eller som aerosoler. Oljeångor måste avlägsnas med ett filter som innehåller aktivt kol. Ett korrekt installerat fiberfilter tillsammans med ett lämpligt förfilter kan minska mängden olja i tryckluften till cirka 0,01 mg/m3. Ett filter med aktivt kol kan minska oljemängden till 0,003 mg/m3.

Aktivt kol produceras specifikt för att täcka en större invändig yta. Aktivt kol kan absorbera 10–20 % av sin egen vikt i olja. Ett filter som är belagt med aktivt kolpulver innehåller därför endast en liten mängd kolpulver. Detta begränsar dess livslängd och användningen är begränsad till 20 °C. Kulfilter med aktivt kol innehåller en större mängd aktivt kol. Det gör dem lämpligare för många applikationer (även vid högre temperaturer) och filtren får längre livslängd.

Livslängden påverkas av lufttemperaturen. När temperaturen ökar så ökar mängden oljeånga exponentiellt. Filter med aktivt kol måste innehålla rätt kolkvalitet och vara dimensionerade för att skapa lägsta möjliga tryckfall. Filter med aktivt kol avlägsnar endast luftföroreningar i ångform och bör föregås av andra lämpliga filter. För optimal effekt bör filtren också placeras så nära den aktuella applikationen som möjligt. Dessutom måste de kontrolleras regelbundet och bytas ut ofta.

En oljefri kompressor eliminerar behovet av ett oljefilter. Det innebär att kompressorn kan arbeta med ett lägre tryck, vilket minskar energiförbrukningen. Det har i många fall visats att oljefria kompressorer är den bästa lösningen, både ekonomiskt och för luftkvaliteten.

Minska vatteninnehållet med en efterkylare

Tryckluften från kompressorn är varm efter komprimeringen och håller ofta en temperatur på 70–200 °C. En efterkylare kan användas för att sänka temperaturen, vilket även minskar vatteninnehållet. Idag ingår denna utrustning ofta som standard i kompressorinstallationer. Efterkylaren ska alltid placeras i omedelbar anslutning till kompressorn. Den är en värmeväxlare som kyler den varma tryckluften och snabbt avleder det mesta av kondensvattnet, som annars skulle strömma ut i ledningsnätet. Efterkylaren kan vara vatten- eller luftkyld och är i allmänhet utrustad med en vattenavskiljare med automatisk dränering.

Använda en vattenavskiljare för separation av kondens och tryckluft

De flesta kompressorinstallationer utrustas med både en efterkylare och en vattenavskiljare som ska separera så mycket kondensvatten som möjligt från tryckluften. Med rätt val och dimensionering av vattenavskiljaren kan du nå en effektivitet på 80–90 %. Kvarvarande vatten strömmar med tryckluften som vattendimma in i luftbehållaren.

Separera olja och vatten

Olja i droppform avskiljs delvis i en efterkylare, kondensavskiljare eller kondenstapp och flödar genom systemet med kondensvattnet. Denna olje-/vattenemulsion klassificeras ur miljösynpunkt som spillolja och får inte tappas av i avloppssystemet eller direkt till naturen.

Nya och strängare lagar introduceras hela tiden med avseende på hanteringen av miljöfarligt avfall. Avtappning av kondensat, liksom dess uppsamling, är komplicerad och dyr. En enkel och kostnadseffektiv lösning på problemet är att installera en olje-/vattenavskiljare, till exempel med ett membranfilter för att producera rent avloppsvatten och tappa av oljan i en särskild behållare

Rening av medicinsk luft

Förutom de vanliga kraven på luftrenhet finns det särskilda tillämpningar som kräver en ännu högre reningsgrad i luftbehandlingen. Tillgången på luft av hög kvalitet har avgörande betydelse inom många branscher, men ingenstans är det här lika sant som inom den medicinska sektorn. Renheten hos medicinsk luft för sjukhuspatienter måste vara 100% garanterad. Men luften som tas från vår omgivning för att producera medicinsk luft, särskilt i städer och industriområden, har sällan tillräckligt hög kvalitet till att börja med.

Filtreringen av medicinsk luft sker i flera reningssteg där tryckluften behandlas så att resultatet blir extremt ren luft. Med hjälp av en vattenavskiljare och två vätskeavskiljningsfilter avlägsnas föroreningar som vatten, partiklar och oljedroppar från luften innan den kommer till den kallregenererande adsorptionstorken. Den här torken sänker daggpunkten till -40 °C, vilket är den temperatur som krävs för medicinsk användning.

När luften gått genom adsorptionstorken passerar den genom ett extra filtreringssteg med dubbel funktion. Aktivt kol minskar mängden kolväten som oljeångor och lukter till ofarliga nivåer och en katalysator omvandlar överflödiga koncentrationer av koloxid till koldioxid. I filtreringssteget minskas även mängden svaveloxidföroreningar och kväveoxidföroreningar till ett absolut minimum. I det sista steget eliminerar ett partikelfilter eventuella dammpartiklar som kan ha tillförts i luften av torken eller den extra filtreringsenheten. Kraven på den medicinska marknaden varierar för varje land och regleras i lokal lagstiftning.

Relaterad information

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.