Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Torkning av tryckluft med en kyltork

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

Visste du att all luft i atmosfären innehåller en viss mängd vattenånga? När luften komprimeras ökar vattenkoncentrationen. För att undvika framtida problem i en kompressorinstallation behöver tryckluften behandlas. I den här artikeln tar vi upp torkning av luften med en kyltork.

Vad är en kyltork?

en kyltork ser till att allt vatten i tryckluften försvinner

Kyltorkning innebär att tryckluften kyls ned, varvid en stor del av vattnet kondenseras och kan avskiljas. Efter nedkylning och kondensering återuppvärms tryckluften till nära rumstemperatur så att ingen kondens bildas på utsidan av rörsystemet. Den här värmeväxlingen mellan inkommande och utgående tryckluft minskar även temperaturen på den inkommande tryckluften, vilket minskar behovet av kylkapacitet i kylkretsen. Nedkylningen av tryckluften sker via ett slutet köldmediasystem.


Genom smart styrning av kyltorken via intelligenta styralgoritmer kan du avsevärt minska energiförbrukningen för moderna kyltorkar. Kyltorkar används viddaggpunkter mellan +2˚C och +10˚C och begränsas nedåt av kondensvattnets fryspunkt. De finns både som fristående maskiner och som integrerade torkmoduler inuti kompressorn. Den senare varianten har fördelen att den tar liten plats och ger optimal prestanda för den specifika luftkompressorns kapacitet.


I moderna kyltorkar används köldmediegas med låg global uppvärmningspotential (GWP), vilket innebär köldmediegaser som bidrar mindre till den globala uppvärmningen om de skulle släppas ut i atmosfären. Framtida köldmedier kommer att ha ännu lägre GWP-värde i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Relaterad information

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.

Refrigerated air dryer range

Our range of refrigerated air dryers. Increased productivity, reduced operational costs and increased system protection.