Atlas Copco Sweden - Kompressorteknik
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kylning: vattenkylda eller luftkylda kompressorer

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Det finns flera sätt att kyla en kompressor. Den första frågeställningen gäller därför valet mellan en luftkyld och en vattenkyld kompressor. För vattenkylda kompressorer finns det tre olika kylmetoder. Låt oss ta en titt på dessa och vilken metod du bör överväga i ditt tryckluftssystem.

De olika metoderna för vattenkylning av en kompressorinstallation

Kylning av kompressorinstallationer
Ju mer tryckluften kyls inuti en kompressors mellankylare och efterkylare desto mer energieffektiv blir kompressorn och desto mer vattenånga kondenseras. En vattenkyld kompressorinstallation ställer små krav på kompressorrummets ventilation eftersom större delen av värmen leds bort med kylvattnet. Från en vattenkyld kompressor innehåller kylvattnet ca 90 % av den energi som tagits upp av elmotorn. En kompressors kylsystem kan baseras på en av tre huvudprinciper:
  • Öppna system utan cirkulerande vatten (extern vattentillförsel) 
  • Öppna system med cirkulerande vatten (kyltorn) 
  • Slutna system med cirkulerande vatten (extern värmeväxlare/kylare)

Öppet system utan cirkulerande vatten

I ett öppet system utan cirkulerande vatten måste vatten från det kommunala vattenledningsnätet, en sjö, ett vattendrag eller en brunn användas för att kyla kompressorn. Efter att ha passerat genom kompressorn släpps detta vatten ut som spillvatten. Systemet bör styras av en termostat för att hålla önskad temperatur och för att styra vattenförbrukningen. Ett öppet system är generellt enkelt och billigt att installera, men dyrt i drift, särskilt om kylvattnet tas från kommunala vattenledningar. Vatten från en sjö eller ett vattendrag är oftast gratis, men det måste filtreras och renas för att begränsa risken för igensättning av kylsystemet. Dessutom kan kalkrikt vatten medföra pannstensbildning i kylarna, vilket gradvis försämrar kylningen. Samma sak gäller för saltvatten, som kan användas om systemet utformas och dimensioneras för det.

Öppet system med cirkulerande vatten

I ett öppet system med cirkulerande vatten kyls kylvattnet från kompressorn ned i ett kyltorn. I kyltornet kyls vattnet genom att det får strila ner i en kammare samtidigt som denna genomblåses av luft från omgivningen. Resultatet blir att en del av vattnet förångas medan det kvarvarande vattnet kyls ned till 2 °C under den omgivande temperaturen (detta kan variera beroende på temperatur och relativ luftfuktighet). Öppna system med cirkulerande vatten används främst då tillgången på kylvatten är begränsad. Nackdelarna med systemet är att vattnet blir förorenat av omgivningsluften och att det hela tiden måste fyllas på med vatten utifrån på grund av avdunstningen. Lösliga salter avsätts på heta metallytor, vilket reducerar kyltornets värmeavledningsförmåga. För att förhindra att alger börjar växa i vattnet måste det analyseras regelbundet och behandlas med kemikalier. Under vintermånaderna när kompressorn är avstängd måste man antingen tömma kyltornet på vatten eller värma det för att förhindra frysning.

Slutet system med cirkulerande vatten

I ett slutet kylsystem cirkulerar samma vatten mellan kompressorn och någon form av extern värmeväxlare. Denna värmeväxlare kyls i sin tur antingen mot en annan vattenkrets eller mot omgivande luft. När vattnet kyls mot en annan vattenkrets används i allmänhet en plattvärmeväxlare. När vattnet kyls mot omgivande luft används ett kylbatteri bestående av rör och kylflänsar. En eller flera fläktar blåser in luft som tvingas cirkulera kring batteriet. Denna metod är lämplig vid begränsad tillgång till kylvatten. Kylförmågan vid öppen eller sluten krets är ungefär densamma, dvs. kompressorvattnet kyls till 5 °C över kylmediets temperatur. Om vattnet kyls av mot omgivande luft måste det blandas med frostskyddsmedel (t.ex. etylenglykol). Det slutna kylvattensystemet fylls med rent avhärdat vatten. Vid glykolinblandning måste kompressorsystemets vattenflöden räknas om eftersom typen och koncentrationen av glykol påverkar både värmekapacitivitet och viskositet. Det är också viktigt att hela systemet är ordentligt rengjort före första påfyllningen. Ett korrekt utfört slutet kylvattensystem kräver mycket lite tillsyn och har låga underhållskostnader. För anläggningar där det tillgängliga kylvattnet är aggressivt är det lämpligt att använda en kylare konstruerad av korrosionsbeständigt material, som till exempel incoloy.

Luftkylda kompressorer

De flesta moderna kompressorpaket finns även tillgängliga i luftkylda versioner varvid den forcerade ventilationen inne i kompressorpaketet innehåller nära 100 % av den energi som förbrukas av elmotorn.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.