Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Energiåtervinning i kompressoranläggningar

Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor Energy Recovery How To

Många kompressoranläggningar har betydande och ofta outnyttjade möjligheter till energibesparingar i form av energiåtervinning. I större industrier kan energikostnaderna uppgå till 80 % av den totala kostnaden för tryckluftsproduktionen. Mycket av den energin kan dock återvinnas, vilket i sin tur sparar mycket pengar.

Vad är återvinning av spillenergi i kompressorinstallationer?

Återvinning av värmeenergi i kompressorsystem, diagram
När luft komprimeras bildas värme. Värmeenergin koncentreras i den minskade volymen och överskottet leds bort innan luften går ut i rörsystemet. I varje tryckluftsanläggning måste man försäkra sig om att det finns tillräcklig och tillförlitlig kylkapacitet till anläggningen. Kylningen kan ske med hjälp av utomhusluft eller med ett kylvattensystem, som kommunalt vatten, åvatten eller processvatten i ett öppet eller slutet system.

 Antag att en kompressorcentral i en större industri förbrukar 500 kW under 8 000 drifttimmar per år. Detta motsvarar en årlig energiförbrukning på 4 miljoner kWh. Möjligheten att återvinna denna spillvärme via varmluft eller varmvatten är mycket goda. Hela 94 % av kompressorns tillförda energi kan exempelvis återvinnas som 90 °C varmvatten från oljefria skruvkompressorer. Detta innebär att återvinningsåtgärder snabbt betalar sig. Tiden för avkastning på investeringen för energiåtervinning är vanligtvis så kort som 1–3 år. Dessutom är energiåtervinning via ett slutet kylsystem till fördel för kompressorns driftsförhållanden, tillförlitlighet och livslängd. Bland annat på grund av att temperaturnivån blir jämnare och kylvattnet får högre kvalitet. De nordiska länderna är lite av föregångare på det här området och energiåtervinning är sedan länge praxis när det gäller kompressorer. De flesta medelstora till stora kompressorer från de större leverantörerna är idag anpassade för att kompletteras med standardutrustning för återvinning av överskottsvärme.

Hur beräknas återvinningspotentialen?

Fysikens lagar säger att nästan all energi som tillförs en kompressoranläggning kan omvandlas till värme. Ju mer energi som kan återvinnas och användas i andra processer, desto högre blir systemets verkningsgrad.

a formula for dimensioning
Återvunnen energi i kWh/år:Besparingar kr/årTR = Årlig tid då det finns behov av återvunnen effekt (tim/år)K1 = Del av TR med pålastad kompressor (tim/år)K2 = Del av TR med avlastad kompressor (tim/år)Q1 = Tillgänglig effekt i kylmediet vid pålastad kompressor (kW)Q2 = Tillgänglig effekt i kylmediet vid avlastad kompressor (kW)ep = Energipris (kr/kWh)η = Normala värmekällans verkningsgrad (%)

I många fall kan värmeåtervinningsgraden överstiga 90 % om den energi som fås genom kylning av kompressoranläggningen kan tas till vara effektivt. Avgörande är kylsystemets funktion, avståndet till förbrukningsstället samt graden och kontinuiteten av värmebehovet. När det handlar om stora värmeflöden bör man överväga möjligheten att sälja den återvunna värmeenergin. Energibolag kan vara potentiella kunder och investeringar, delorder och leveranser kan lätt förhandlas. Det går även att spara pengar genom att samordna energiåtervinningen från flera processer.

Hur återvinns energi i ett luftkylt system?

Energiåtervinning från tryckluftsinstallationer ger inte alltid värme när den behövs och ofta inte i tillräckliga kvantiteter. Om kompressorn har varierande belastning kommer mängden återvunnen energi också att variera. För att återvinningen ska vara praktiskt genomförbar fordras givetvis ett motsvarande stabilt behov av värmeenergi, som normalt fylls genom det ordinarie systemets försorg. Återvunnen spillvärme utnyttjas bäst som komplement till detta ordinarie system. På så sätt används alltid den tillgängliga energin när kompressorn är i drift. För luftkylda kompressorer, som ger ett stort varmluftsflöde med relativt låga temperaturer, är exempelvis direkt uppvärmning av lokaler eller värmeväxling till ett förvärmningsbatteri ett bra alternativ. Den uppvärmda kylluften distribueras med hjälp av en fläkt.När lokalerna inte behöver någon extra värme släpps varmluften ut i atmosfären, antingen automatiskt genom termostatstyrning eller manuellt genom styrning av luftspjället. En begränsande faktor är avståndet mellan kompressorerna och lokalen som ska värmas upp. Avståndet bör vara kort och det bör helst röra sig om angränsande lokaler. Dessutom är möjligheten till återvinning begränsad till årets kallare perioder. Luftburen energiåtervinning är vanligast förekommande vid mindre och medelstora kompressorer. Återvinning av överskottsvärme från kompressorernas kylsystem medför små förluster och kräver bara små investeringar.

Hur återvinns energi i ett vattenkylt system?

Kylvattnet från en vattenkyld kompressor med en temperatur på upp till 90° kan komplettera ett varmvattenflöde. Om varmvatten används till exempelvis tvätt, rengöring eller duschar krävs fortfarande en normal varmvattenberedare till grundkapaciteten. Den energi som återvinns från tryckluftssystemet utgör ett komplement som minskar belastningen på det ordinarie uppvärmningssystemet. Förutsättningarna för energiåtervinning från kompressorer skiljer sig åt, delvis beroende på typen av kompressor. Oljefria kompressorer är även i standardutförande enkla att modifiera för energiåtervinning. Den här typen av kompressorer passar perfekt till integrering i ett varmvattensystem eftersom de ger den vattentemperatur (90 °C) som krävs för effektiv energiåtervinning. I oljesmorda kompressorer är oljan, som ingår i kompressionen, den faktor som begränsar möjligheterna att nå högre kylvattentemperaturer. I centrifugalkompressorer är temperaturnivåerna i allmänhet lägre på grund av det lägre tryckförhållandet per kompressionssteg, och därmed blir också återvinningsgraden lägre. Vattenburen energiåtervinning lämpar sig bäst för kompressorer med motoreffekter över 10 kW. Vattenburen återvinning av energi medför en mer komplicerad installation än luftburen återvinning. Grundutrustningen består av pumpar, värmeväxlare och reglerventiler. Med vattenburen energiåtervinning kan värme distribueras även till mer avlägset belägna lokaler i relativt små rördiametrar (40–80 mm) utan nämnvärda värmeförluster. Den höga utgångstemperaturen innebär att energin kan användas för att höja temperaturen på returvattnet från en normal varmvattenberedare. Därigenom kan den normala värmekällan tidvis stängas av och ersättas av kompressorns spillvärme. Inom processindustrin kan spillvärme från kompressorer även utnyttjas för att öka temperaturen i processen. Även med luftkylda, oljesmorda skruvkompressorer är det fullt möjligt att ordna vattenburen energiåtervinning. Då krävs en värmeväxlare i oljekretsen. Systemet ger dock vatten med lägre temperaturnivå (50–60°) än från oljefria kompressorer.

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Besparingsmöjligheter för kompressorer

28 June, 2022

I många tryckluftsanläggningar finns betydande och ofta outnyttjade möjligheter till besparingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om hur man kan minska driftskostnaderna för kompressorer.

an illustration about compressor installation

Dimensionering av kompressoranläggningar

25 April, 2022

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Läs mer.

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.