Atlas Copco Sweden - Kompressorteknik
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Besparingsmöjligheter för kompressorer

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Economy How-To

I många tryckluftsanläggningar finns betydande och ofta outnyttjade möjligheter till energibesparingar genom exempelvis energiåtervinning, tryckreducering, minskning av läckage och optimering av driften genom rätt val av styr- och reglersystem samt val av kompressorstorlek. Vi ska ta en titt på några av möjligheterna att minimera driftskostnaderna för kompressorer.

Effektbehov

Vid beräkningar är det viktigt att ta hänsyn till det totala effektbehovet. Alla energiförbrukare som hör till kompressoranläggning ska beaktas: till exempel inloppsfilter, fläktar och pumpar, torkar och avskiljare. För att kunna jämföra olika investeringsalternativ är det mycket viktigt att använda jämförbara värden. Därför måste dessa värden anges i enlighet med internationellt erkända standarder och regelverk, t.ex. enligt ISO 1217 Ed.4-2009.

Arbetstryck

Arbetstrycket påverkar direkt effektbehovet. Högre tryck betyder högre energiförbrukning: en ökning av arbetstrycket med 1 bar innebär en ökning av effektbehovet med i genomsnitt 8%. Att öka arbetstrycket för att kompensera för tryckfall innebär därför alltid försämrad driftekonomi. Trots dessa negativa ekonomiska konsekvenser används ofta metoden för att kompensera tryckfall som orsakas av underdimensionerade rörsystem eller igensatta filter. I en anläggning med flera filter, särskilt om de varit i drift länge utan att ha blivit utbytta, kan tryckfallet bli mycket högt och därför mycket kostsamt under längre tidsperioder om det inte åtgärdas. I många anläggningar är det inte möjligt att genomföra stora trycksänkningar, men med modern reglerutrustning är det ofta fullt realistiskt att sänka trycket med 0,5 bar. Detta motsvarar en energibesparing på några procent. Detta kan tyckas lite långt, men om man betänker att den totala verkningsgraden på anläggningen höjs i motsvarande grad blir det enklare att förstå vad trycksänkningen innebär.

Luftförbrukning

att optimera luftförbrukningen kan ge många fördelar
Genom att analysera rutiner och användningen av tryckluft kan man finna åtgärder som kan ge en jämnare belastning av tryckluftssystemet. Behovet att öka luftproduktionen kan därmed hållas nere, vilket minskar driftskostnaderna.Olönsam energiförbrukning, vilken vanligtvis är en följd av läckage, sliten utrustning, processer som inte konfigurerats på rätt sätt eller felaktig användning av tryckluft, åtgärdas enklast genom att öka den allmänna medvetenheten. Att dela upp tryckluftsnätet i sektioner som kan avskiljas med hjälp av ventiler kan leda till minskad förbrukning under nätter och helger. I de flesta anläggningar finns det en viss grad av läckage, vilket är lika med ren förlust och därför måste minimeras. Återkommande läckage kan förbruka 10-15% av den producerade tryckluften, ibland ännu mer. Läckage är proportionellt mot arbetstrycket, varför ett sätt att minska läckaget är att reparera läckande utrustning och sänka arbetstrycket, till exempel på natten.En trycksänkning med bara 0,3 bar minskar läckaget med 4%. Om läckaget i en anläggning på 100 m3/min är 12 % och trycket sänks med 0,3 bar, innebär detta en besparing på ca 3 kW per timme.

Reglermetod

Med ett modernt styrsystem kan kompressorcentralen köras optimalt vid olika driftsituationer samtidigt som säkerheten och tillgängligheten ökas. Genom att välja rätt reglermetod kan den tillförda energimängden minskas genom lägre systemtryck och utnyttjandegraden optimeras för varje maskin i anläggningen. Samtidigt ökar tillgängligheten, vilket minskar risken för oplanerade driftstopp. Dessutom ger centralstyrning möjlighet till programmering för automatisk tryckminskning i hela systemet vid drift under exempelvis nätter och helger. Eftersom tryckluftsförbrukningen sällan är konstant bör kompressoranläggningen vara flexibelt uppbyggd, exempelvis genom användning av kompressorer med olika kapacitet och varvtalsreglerade motorer. Kompressorer kan köras med varvtalsreglering och skruvkompressorer är särskilt lämpade för detta eftersom deras flödeshastighet och energiförbrukning nästan är helt proportionell mot varvtalet.

Energiåtervinning

energiåtervinningen i kompressorer kan optimeras
Om man använder el, gas eller olja för någon form av uppvärmning i produktionslokalerna eller i processen måste man undersöka möjligheten att helt eller delvis ersätta denna energi med återvunnen energi från kompressoranläggningen. De avgörande faktorerna är energikostnaden i kr/kWh, utnyttjandegraden samt storleken på eventuella tilläggsinvesteringar.En välplanerad investering i energiåtervinning har ofta en återbetalningstid på bara 1-3 år. Över 90% av den till kompressorn tillförda effekten kan återvinnas i form av högvärdig värme. Temperaturnivån hos den återvunna energin avgör möjliga användningsområden och därmed värdet. Den högsta verkningsgraden erhålls som regel i vattenkylda anläggningar där kompressorernas heta kylvatten kan kopplas direkt till ett kontinuerligt uppvärmningsbehov, exempelvis värmepannans returkrets.Återvunnen energi kan utnyttjas effektivt året runt. Kompressorer i olika utföranden ger olika förutsättningar. Om det handlar om stora värmeflöden, långa transportavstånd till behovsplatserna eller behov som varierar under året kan det vara intressant att titta på möjligheterna att sälja återvunnen energi i form av värme, kyla eller elektricitet.Läs mer om energiåtervinning i kompressoranläggningar.

Relaterade artiklar

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Kostnaden för tryckluft

I många tryckluftsanläggningar finns det betydande och ofta outnyttjade möjligheter till kostnadsbesparingar. Läs mer om dessa möjligheter här.