Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kostnaden för tryckluft

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Elektrisk energi är den vanligaste energikällan för industriell produktion av tryckluft. I många tryckluftsanläggningar finns det betydande och ofta outnyttjade möjligheter till energibesparingar genom exempelvis energiåtervinning, trycksänkning, minskning av läckage och optimerad drift genom rätt val av ett styr- och reglersystem samt val av kompressorstorlek.

Produktionskostnader för tryckluft

produktionskostnaderna för tryckluft kan variera
Vid planering av en nyinvestering är det lönsamt att sikta framåt så långt det är möjligt och försöka bedöma vilken inverkan nya situationer och krav kan ställa på tryckluftsanläggningen. Typiska exempel är miljökrav, energibesparingskrav, krav på ökad produktionskvalitet och kommande produktionsinvesteringar.

En optimerad kompressordrift blir allt viktigare, framför allt i större, tryckluftsberoende industrier. I en industri under utveckling förändras produktionen med tiden och därmed också förutsättningarna för kompressordriften. Det är därför viktigt att tryckluftsförsörjningen dimensioneras inte bara utifrån de aktuella behoven utan även med tanke på framtida utvecklingsplaner. Erfarenheten visar att en genomgripande och opartisk analys av driftssituationen så gott som alltid resulterar i förbättrad totalekonomi.

Minimera kompressorernas energikostnader

Energikostnaden är den dominerande faktorn i anläggningens totalekonomi. Därför är det viktigt att fokusera på att hitta lösningar som uppfyller kraven på såväl prestanda och kvalitet, som kraven på effektiv energianvändning. Den merkostnad som uppstår vid inköp av kompressorer och annan utrustning som uppfyller dessa krav är den investering som kommer att visa sig vara bäst över tiden.

Energiförbrukningen står för cirka 80 % av den totala kostnaden. Därför bör man vara noggrann vid valet av reglersystem. Skillnaderna mellan olika reglersystem överträffar skillnaderna mellan olika typer av kompressorer. I idealfallet är kompressorns fulla kapacitet exakt anpassad till applikationens tryckluftsförbrukning. Så är ofta fallet i processapplikationer. De flesta kompressortyper levereras ofta med sitt eget styr- och reglersystem, men en komplettering med utrustning för samreglering med andra kompressorer i anläggningen kan ytterligare förbättra driftsekonomin.

Varvtalsreglering är en populär reglermetod tack vare dess stora energibesparingspotential. Att tänka sig för och låta behovet styra val av reglerutrustning ger bra utdelning. Om behovet av tryckluft under nätter och helger är litet kan det löna sig att installera en mindre kompressor som är bättre anpassad för dessa behov.

Om man för ett visst ändamål behöver ett avvikande arbetstryck, bör behovet analyseras för att bedöma om helatryckluftsproduktionen kan ske från en kompressorcentral eller om nätverket bör delas upp i olika trycknivåer. En sektionsindelning av tryckluftsnätet kan också vara aktuell om man vill kunna stänga av vissa sektioner under nätter och helger, för att minska luftförbrukningen eller för intern kostnadsfördelning baserat på flödesmätning.

Kostnadsfördelning

Investeringskostnaden är en fast kostnad som inkluderar inköpspris, lokalkostnad, installation och försäkring. Investeringskostnadens andel av den totala kostnaden hänger samman med valet av tryckluftskvalitet samt med avskrivningsperioden och kalkylräntesatsen. Energikostnadens storlek hänger samman med årlig drifttid, utnyttjandegrad, och energipris. Vissa anskaffningskostnader, exempelvis utrustning för energiåtervinning, betalar sig direkt i form av minskade drift- och underhållskostnader.

Relaterade artiklar