Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Livscykelkostnad för en kompressor

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Ett vanligt sätt att beskriva och analysera investeringen i en produkt, ett material eller en viss tjänst på ett systematiskt men förenklat sätt, är att använda en livscykelkostnadsanalys (LCC). I den här analysen undersöks alla steg i livscykeln för den använda produkten eller tjänsten. Här ingår allt från val av råmaterial till slutlig avfallshantering/återvinning.

Vad innebär termen livscykelkostnad?

Analysen av livscykelkostnaden används ofta som en jämförelse mellan olika investeringsalternativ till exempel för produkter eller system med likartad funktion. LCC-resultatet används ofta för att ge vägledning i frågor som rör specifika processer eller specifika produktdesignelement. LCC-analysen kan också användas av företag som en beskrivning av systemegenskaper när man kommunicerar med underleverantörer, kunder eller myndigheter.

Resultaten från en LCC-analys kan fungera som grund för beslut som kan minimera en produkts eller en tjänsts operativa påverkan på miljön. Men LCC-analyser erbjuder inte svar på alla tänkbara frågor varför andra aspekter såsom kvalitet och tillgänglig teknik måste undersökas för att ge ett relevant bakgrundsmaterial.

Hur beräknar man en kompressors livscykelkostnad?

beräkning av en kompressors livscykelkostnad kan skapa en ibland mycket nyttig översikt

LCC-beräkningar används mer och mer som ett verktyg för att utvärdera olika investeringsalternativ. I LCC-beräkning ingår samlade kostnader för produktens drift under en viss tidsperiod vilket inkluderar kapitalkostnader, driftskostnader och underhållskostnader.


LCC-beräkningen implementeras ofta baserat på en planerad installation eller en fungerande installation. Den utgör grunden när kraven på den ny installation ska definieras. Det bör emellertid påpekas att en LCC-beräkning ofta endast är en kvalificerad uppskattning av framtida kostnader och att den är något begränsad eftersom den baseras på nuvarande kunskap om utrustningens skick och att den påverkas av framtida stigande energipriser. Inte heller tar beräkningen hänsyn till eventuella ”mjuka” värden som kan vara precis lika viktiga som produktionssäkerhet och dess efterföljande kostnader.


För att utföra en LCC-beräkning krävs kunskap och helst erfarenhet av andra tryckluftsinstallationer. Idealet är att den utförs gemensamt av köparen och säljaren. Viktiga frågor är bland annat hur olika investeringsalternativ påverkar faktorer som produktionskvalitet, produktionssäkerhet, efterföljande investeringsbehov, underhållet av produktionsmaskiner och fördelningsnätverk, miljöpåverkan, slutproduktens kvalitet och riskerna för driftstopp och kassationer.


Ett uttryck man inte får glömma i det här sammanhanget är LCP eller livscykelvinst. Det representerar förtjänsten som kan erhållas genom energiåtervinning och minskade kassationer för att bara nämna några möjligheter. Vid bedömningen av service- och underhållskostnader måste även utrustningens förväntade skick i slutet av beräkningsperioden tas med i beräkningen (dvs. om den ska betraktas som fullt utnyttjad eller renoveras till sitt ursprungliga skick). Dessutom måste beräkningsmodellen anpassas till vilken typ av kompressor det gäller. Exemplet i kapitel 5 kan fungera som en modell för ekonomisk utvärderingen av en kompressoranläggning, med eller utan energiåtervinning.

Relaterade artiklar

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Kostnaden för tryckluft

I många tryckluftsanläggningar finns det betydande och ofta outnyttjade möjligheter till kostnadsbesparingar. Läs mer om dessa möjligheter här.

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.