Varvtalsstyrda kompressorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Varvtalsstyrda kompressorer

Varvtalsstyrning (VSD) VSD+ Oljesmorda kompressorer GA VSD

En varvtalsstyrd kompressor (VSD) justerar automatiskt kompressorns varvtal så att tryckluftsproduktionen anpassas efter behovet i realtid. VSD-kompressorer är konstruerade för tillämpningar där behovet av tryckluft varierar, t.ex. i anläggningar som inkorporerar olika processer eller drivs i flera skift, och där flödesbehovet ökar och minskar under dagen.

Jämfört med kompressorer med fast varvtal som bara körs i full hastighet ger VSD-kompressorer flera fördelar:

  • Eftersom en VSD-kompressor bara körs när det behövs sänker den energikostnaden – vanligtvis tillräckligt för att den extra investeringen i VSD-teknik ska betala sig själv.
  • En VSD-kompressor kan startas/stoppas under fullt systemtryck. Det finns inget behov av avlastning, vilket sparar tid och energi.
  • Ingen tid går förlorad till tomgångskörning.
  • Inga avblåsningsförluster uppstår vid normal drift.
  • Elföretagens straffavgifter för strömtoppar vid start undviks.
  • Trycket i luftsystemet är jämnare och lägre, vilket minimerar läckaget

I den här videon får du lära dig mer om VSD-tekniken

Energibesparing

Den största delen (ca 70 %) av den totala ägandekostnaden för en industriell kompressor utgörs inte av kostnaden för själva utrustningen, utan av kostnaden för elektricitet. Inköpspriset för en VSD-kompressor är högre än för en i övrigt identisk kompressor med fast varvtal. Den högre inköpskostnaden tjänar du emellertid normalt sett in i form av energibesparingar. VSD-tekniken kan sänka energikostnaderna för en kompressor med 35–50 %, beroende på tillämpning och kompressorstorlek, vilket ger årliga besparingar på allt från tusentals till hundratusentals kronor.

Besparingarna kan vara så stora att myndigheter och elbolag kan erbjuda ekonomiska incitament, som rabatter, skattelättnader och räntefria lån, för att uppmuntra företag att uppgradera till mer energieffektiv VSD-teknik som bidrar till att minska den totala elförbrukningen och minimera plötsliga behovstoppar.

Så här fungerar en VSD-kompressor

VSD-kompressor
Drivning med variabelt varvtal sparar energi genom att kompressorns varvtal justeras med hjälp av en frekvensomriktare.Istället för skicka den ström som krävs för att en kompressor med fast varvtal ska kunna köras på full kapacitet, ser frekvensomriktaren till att VSD-kompressorn får precis den spänning som krävs för att matcha behovet av tryckluft.Elektroniken mäter systemtrycket och en inbyggd styrenhet justerar motorns varvtal så att det motsvarar det verkliga luftbehovet. Tanken är enkel även om tekniken som gör det möjligt är avancerad.

VSD-drivlina

Magin sitter i drivlinan, kombinationen av motorn och elementet. VSD-tekniken fungerar bäst med skruvkompressorer eftersom deras flödeshastighet och energiförbrukning står i proportion till varvtalet. När motorns varvtal anpassas justeras även skruvelementets varvtal och därmed mängden tryckluft som levereras. Elmotorn är särskilt utformad för jobbet och extra uppmärksamhet har lagts på avkylning och effektivitet genom hela varvtalsområdet.

VSD-motor

iPM-motor
Vanliga VSD-enheter är utrustade med induktionsmotorer som är kopplade till skruvelementen med växlar, men den senaste VSD-tekniken har en motor med intern permanentmagnet (iPM). I VSD+-konstruktionen delar iPM-motorn en rotor med skruvelementen.Det innebär att den är direktdriven och är mycket energieffektiv och tyst. Hela drivlinan är en sluten krets där både motor och element kyls med olja – ett annat bra sätt att spara energi. Kompressorer med iPM-teknik minskar energiförbrukningen med i genomsnitt 50 % jämfört med en kompressor som går på tomgång.Den nya tekniken omfattar även ett vertikalt designkoncept som minskar utrymmesbehovet med upp till 55 % jämfört med traditionella kompressorer.

När en VSD-kompressor är ett bra val

VSD jämfört med fast varvtal
För verksamheter med ett varierande behov av tryckluft är en VSD-kompressor värd att titta på. En traditionell kompressor med fast varvtal är antingen på eller av, och när den är på körs den bara med full kapacitet.Om mindre luft behövs förbrukas mycket energi i onödan. En VSD-kompressor justerar automatiskt motorvarvtalet efter luftbehovet, vilket ger betydande energibesparingar.

När en VSD-kompressor kanske inte är ett bra val

Vissa industriprocesser har en mycket jämn luftförbrukning och en väl dimensionerad kompressor med fast varvtal kan täcka behovet av tryckluft på ett tillförlitligt och effektivt sätt. När behovet alltid ligger inom 5–10 % av den totala fritt avgivna luftmängden kan en kompressor med fast varvtal ge högre effektivitet än en varvtalsstyrd kompressor. En VSD-kompressor är inte konstruerad för kontinuerlig drift vid fullt varvtal. När den körs på det sättet ger växlingsförlusterna för frekvensomriktaren lägre energieffektivitet än en i övrigt identisk kompressor med fast varvtal. 

Avgöra om en VSD-kompressor är ett bra val

fastställa VSD-prestanda
En professionellt utförd energianalys är det bästa sättet att ta reda på om en VSD-kompressor är det bästa alternativet för en viss tryckluftstillämpning.Dessa analyser tillhandahålls av företag som är specialiserade på implementering av tryckluftsutrustning.En sådan granskning kan hjälpa dig att fastställa de effektivaste kontrollerna för ett tryckluftssystem, inklusive drivning med variabelt varvtal.