Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

När du har lärt dig grunderna i fysiken här kanske du vill veta mer om de fysikaliska enheter som används för att mäta olika aspekter av materia. Det kan vara till stor hjälp när du hanterar tryckluft. I den här artikeln förklarar vi grunderna inom mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. 

Vad är tryck och hur mäter vi det?

Kraften på en kvadratcentimeter stor yta av en luftpelare som sträcker sig från havsnivå till atmosfärens utkant är cirka 10,13 N. Därför blir det absoluta atmosfäriska trycket vid havsnivån cirka 10,13 x 10^4 N per kvadratmeter, vilket är lika med 10,13 x 10^4 Pa (Pascal), SI-enheten för tryck. Uttryckt i en annan enhet som används ofta: 1 bar = 1 x 10^5 Pa. Ju högre ovanför havsytan du befinner dig, desto lägre är det atmosfäriska trycket och tvärtom.

Hur mäter vi temperatur?

Temperaturen hos en gas är svårare att definiera entydigt. Temperatur är ett mått på molekylernas kinetiska energi. Molekylerna rör sig snabbare ju högre temperaturen är och all rörelse upphör helt vid den absoluta nollpunkten. Kelvin-skalan (K) baseras på det här fenomenet, men är i övrigt graderad på samma sätt som Celsius-skalan (C):T = t + 273,2T = absolut temperatur (K)t = Celsius-temperatur C°

Hur mäter vi värmekapacitet?

mäta värmekapacitet

Värme är en form av energi som representeras av den kinetiska energin i ett ämnes oordnade molekyler. Ett objekts värmekapacitivitet avser den mängd värme som krävs för att producera en enhets ändring av temperaturen (1 K), och den uttrycks i J/K. Den specifika värmen, eller den specifika värmekapacitivitet, hos ett ämne används oftare och avser den värmemängd som krävs för att höja temperaturen hos 1 kg av ämnet med 1 K. cp = värmekapacitiviteten vid konstant tryck, cV = värmekapacitiviteten vid konstant volym, Cp = molära värmekapacitiviteten vid konstant tryck, CV = molära värmekapacitiviteten vid konstant volym. Den specifika värmekapacitiviteten vid konstant tryck är alltid högre än den specifika värmekapacitiviteten vid konstant volym. Värmekapacitiviteten för ett ämne är inte konstant, utan stiger i allmänhet med temperaturen. För praktiskt bruk kan ett medelvärde användas. För vätskor och fasta ämnen gäller cp ≈ cV ≈ c. Den effekt som går åt för att värma ett massflöde (m) från temperatur t1 till t2 blir då: P = m x c x (T2 -T1), P = värmeeffekt (W), m = massflöde (kg/s), c = specifik värmekapacitivitet (J/kg x K), T = temperatur (K).

Förklaringen till varför cp är större än cV är det expansionsarbete som gasen måste utföra vid konstant tryck. Förhållandet mellan cp och cV kallas den isentropiska exponenten eller den adiabatiska exponenten och är en funktion av antalet atomer i ämnets molekyler.

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta arbete, effekt och flödeshastighet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av arbete, effekt och flödeshastighet. Läs mer.